Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất acca

Được đăng lên bởi Nhuy Al
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2638 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Báo Cáo Tài
Chính Hợp
Nhất

Báo Cáo Tài
Chính Hợp
Nhất Việt
Nam tháng
05/2009

TỔNG QUAN

Mục tiêu

• Giới thiệu
• Các nguyên tắc kế toán đối với báo cáo
tài chính hợp nhất
• Bảng cân đối kế toán hợp nhất
• Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
• Hợp nhất đối với công ty liên kết
• Ví dụ tổng hợp

• Tổng quan về báo cáo tài chính hợp nhất (ngoại
trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất)
• Giới thiệu chuẩn mực IFRS 3, IAS 27 & IAS 28
• Tổng quan về lý thuyết và thực hành hợp nhất
báo cáo tài chính, phương pháp và kỹ thuật
hạch toán
• Tài liệu này sẽ trang bị cho học viên kiến thức
về hợp nhất báo cáo tài chính ở trình độ môn F7
chương trình ACCA: Báo cáo tài chính

1

Khái niệm kế toán tập đoàn
Các nguyên
tắc kế toán
đối với báo
cáo tài chính
hợp nhất

Nếu một công ty sở hữu hơn 50% số cổ phiếu
thường của một công ty khác :
-công ty thứ nhất (công ty mẹ, P) thường sẽ kiểm
soát công ty thứ hai (công ty con, S)
-P có đủ quyền biểu quyết chỉ định tất cả các giám
đốc của S
-P có thể quản lý S như thể S chỉ là một bộ phận
của P thay vì là một công ty độc lập
-Về pháp lý, P & S là khác nhau, nhưng về bản
chất kinh tế, chúng được xem là một đơn vị duy
nhất (hay một tập đoàn)

Khái niệm kế toán nhóm

Các chuẩn mực IFRSs liên quan
đến vấn đề hợp nhất

• Yêu cầu then chốt trong kế toán tập đoàn là
phản ánh bản chất kinh tế của mối quan hệ
• Mục tiêu của báo cáo tài chính hợp nhất là nhằm
thể hiện vị thế của cả tập đoàn như một chủ thể
kinh doanh duy nhất, do đó:

• IFRS 3 – Hợp Nhất Kinh Doanh
• IAS 27 – Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất và
Riêng Rẽ
•IAS 28 – Kế Toán Các Khoản Đầu Tư Vào
Công Ty Liên Kết

– Tất cả tài sản và nợ phải trả của P và S đều được
trình bày chung trong bảng cân đối kế toán hợp nhất
– Tất cả các khoản thu nhập và chi phí của P và S đều
được trình bày chung trong báo cáo kết quả kinh
doanh hợp nhất

Các khái niệm quan trọng
Kiểm soát

Quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động
của một công ty nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt
động của công ty đó.(IFRS 3, IAS 27, 28)

Công ty con

Một công ty chịu sự kiểm soát của một công ty khác
(công ty mẹ) (IFRS 3, IAS 27, 28)

Công ty mẹ

Công ty có một hoặc nhiều công ty con (IFRS 3, IAS 27)

Tập đoàn

Bao gồm công ty mẹ và các công ty con (IAS 27)

Công ty liên
kết
Ảnh hưởng
đáng kể

Công ty trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể
nhưng không phải là công ty con hoặc công ty liên
doanh của nhà đầu tư (IAS 28)

Khái niệm Kiểm soát
• Theo IAS 27, quyền kiểm soát có thể được giả
định tồn tại khi công ...
1
Báo Cáo Tài
Chính Hp
Nht
Báo Cáo Tài
Chính Hp
Nht Vit
Nam tháng
05/2009
TNG QUAN
Gii thiu
Các nguyên tc kế toán đối vi báo cáo
tài chính hp nht
Bng cân đối kế toán hp nht
Báo cáo kết qu kinh doanh hp nht
Hp nht đối vi công ty liên kết
Ví d tng hp
Mc tiêu
Tng quan v báo cáo tài chính hp nht (ngoi
tr báo cáo lưu chuyn tin t hp nht)
Gii thiu chun mc IFRS 3, IAS 27 & IAS 28
Tng quan v lý thuyết và thc hành hp nht
báo cáo tài chính, phương pháp và k thut
hch toán
Tài liu này s trang b cho hc viên kiến thc
v hp nht báo cáo tài chính trình độ môn F7
chương trình ACCA: Báo cáo tài chính
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất acca - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất acca - Người đăng: Nhuy Al
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất acca 9 10 259