Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP

Được đăng lên bởi Ngụy Tố Trinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012

ỨNG DỤNG EXCEL TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
APPLYING EXCEL IN ACCOUNTING FOR STOCK
SVTH: Phan Thị Trúc Ly
Lớp 09A1, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin,ĐHĐN

GVHD: Trần Lương Nguyệt
Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Trong một đơn vị sản xuất, yếu tố cơ bản không thể thiếu được cho qui trình sản xuất đó
là nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, nó là cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Do đó
chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí để sản xuất ra sản phẩm, nó
có tác động và quyết định rất lớn đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Bởi vậy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung cần phải quản lý như thế
nào để mang lại hiệu quả nhất? “Ứng dụng Excel trong công tác kế toán hàng tồn kho” xây dựng
một chương trình với các ứng dụng thích hợp trong việc quản lý nhập xuất, xử lý các số liệu kế
toán, ghi sổ, in sổ liên quan đến phần hành kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
Từ khóa: Nguyên vật liệu; công cụ dụng cụ; sản phẩm; Excel; sản xuất; kinh doanh; kế
toán; hàng tồn kho
ABSTRACT
In a production unit, basic elements are indispensable for manufacturing processes and
materials such as small tools, it is the basis to create physical forms of the product. Thus the cost
of raw materials generally account for a large proportion of the total cost to produce the product, it
may impact significantly on the decision and the efficiency of the process of production and
business activities of enterprises. Therefore, the manufacturing enterprises need to general
business managers how to bring the most effective? "Applying Excel in accounting for stock" build
a program with the appropriate application in the management of import and export, handling the
accounting data, recording and printing of books related to the design math materials, tools.
Key words: Materials; small tools; product; Excel; production; business; accounting; stock

1. Đặt vấn đề
Ngày nay theo đà phát triển của công nghệ thông tin, việc đưa máy vi tính vào sử
dụng trong công tác kế toán đã tương đối phổ biến. Tin học hóa công tác kế toán không chỉ
giải quyết được vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà nó còn làm
tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán, tạo cơ sở để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu
quả hoạt động kế toá...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012
1
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
APPLYING EXCEL IN ACCOUNTING FOR STOCK
SVTH: Phan Thị Trúc Ly
Lớp 09A1, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin,ĐHĐN
GVHD: Trần Lương Nguyệt
Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Trong một đơn vị sản xuất, yếu tố bản không thể thiếu được cho qui trình sản xuất đó
là nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, nó là cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Do đó
chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí để sản xuất ra sản phẩm, nó
tác động quyết định rất lớn đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Bởi vậy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung cần phải quản lý như thế
nào để mang lại hiệu quả nhất? “Ứng dụng Excel trong công tác kế toán hàng tồn kho” xây dựng
một chương trình với các ứng dụng thích hợp trong việc quản nhập xuất, xử các số liệu kế
toán, ghi sổ, in sổ liên quan đến phần hành kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
Từ khóa: Nguyên vật liệu; công cụ dụng cụ; sản phẩm; Excel; sản xuất; kinh doanh; kế
toán; hàng tồn kho
ABSTRACT
In a production unit, basic elements are indispensable for manufacturing processes and
materials such as small tools, it is the basis to create physical forms of the product. Thus the cost
of raw materials generally account for a large proportion of the total cost to produce the product, it
may impact significantly on the decision and the efficiency of the process of production and
business activities of enterprises. Therefore, the manufacturing enterprises need to general
business managers how to bring the most effective? "Applying Excel in accounting for stock" build
a program with the appropriate application in the management of import and export, handling the
accounting data, recording and printing of books related to the design math materials, tools.
Key words: Materials; small tools; product; Excel; production; business; accounting; stock
1. Đặt vấn đề
Ngày nay theo đà phát triển của công nghệ thông tin, việc đưa máy vi tính vào sử
dụng trong công tác kế toán đã tương đối phổ biến. Tin học hóa công tác kế toán không chỉ
giải quyết được vấn đề xử cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà nó còn làm
tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán, tạo sở để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu
quả hoạt động kế toán, giúp các doanh nghiệp một bộ phận quản tốt hơn, xử
nhanh chóng các chứng từ, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng đưa ra được các quyết định
đúng đắn kịp thời cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bộ công cụ MS Excel, có thể xử
nhanh chóng các chứng từ, nâng cao hiệu quả kế toán… Dựa trên ưu điểm này, em đã
tập trung nghiên cứu xây dựng một chương trình quản nhập xuất tồn hàng tồn kho
chạy trên nền MS Excel mang tên Ứng dụng Excel trong công tác kế toán hàng tồn
kho”.
2. Nội dung
2.1. Phạm vi nghiên cứu
- Quản lý việc nhập, xuất, tồn của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
2.2. Cơ sở lý thuyết
2.2.1. Lý thuyết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
Vật liệu đối tượng lao động- một trong 3 yếu tố bản của quá trình sản xuất.
BÁO CÁO THỰC TẬP - Trang 2
BÁO CÁO THỰC TẬP - Người đăng: Ngụy Tố Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP 9 10 24