Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi hathem160593
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 2228 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng
đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại
nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu
thụ và xác định kết quả tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau.
Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu
bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm
về các quyết định của mình. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trong thời
kỳ này chủ yếu là giao nộp sản phẩm, hàng hoá cho các đơn vị theo địa chỉ và
giá cả do Nhà nước định sẵn. Tóm lại, trong nền kinh tế tập trung khi mà ba
vấn đề trung tâm: Sản xuất cái gì ? Bằng cách nào? Cho ai ? đều do Nhà nước
quyết định thì công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ chỉ là
việc tổ chức bán sản phẩm, hàng hoá sản xuất ra theo kế hoạch và giá cả được
ấn định từ trước. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự mình
quyết định ba vấn đề trung tâm thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì
nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá đảm
bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả
kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào
không tiêu thụ được hàng hoá của mình, xác định không chính xác kết quả
bán hàng sẽ dẫn đến tình trạng “ lãi giả, lỗ thật” thì sớm muộn cũng đi đến
chỗ phá sản. Thực tế nền kinh tế thị trường đã và đang cho thấy rõ điều đó.
Để quản lý được tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá thì kế toán với tư cách
là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện hơn cho
phù hợp với tình hình mới.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực
tập ở Công ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư HUY PHÁT được sự hướng dẫn
tận tình của thầy giáo cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán trong phòng
Nguyễn Thị Doan - K38

1

Chuyên đề tốt nghiệp

Kế toán công ty, em đã thực hiện đề cương chi tiết chuyên đề thực tập của
mình với đề tài: “Hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty TNHH Thương Mại& Đầu Tư HUY PHÁT”. Chuyên đề
thực tập gồm 3 chương:
Chương I : Tổng quan về Công ty TNHH Thương Mại & ĐầuTư HUY
PHÁT
Chương II : Thực trạng về hạch toán bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại & ĐầuTư HUY PHÁT
Chương III : Một số ý k...
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ mối quan tâm hàng
đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung các doanh nghiệp thương mại
nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu
thụ và xác định kết quả tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau.
Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhà nước quản kinh tế chủ yếu
bằng mệnh lệnh. Các quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ
sản xuất kinh doanh của c doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm
về các quyết định của mình. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trong thời
kỳ này chủ yếu là giao nộp sản phẩm, hàng hoá cho các đơn vị theo địa chỉ
giá c do Nhà ớc định sẵn. Tóm lại, trong nền kinh tế tập trung khi ba
vấn đề trung tâm: Sản xuất cái gì ? Bằng cách nào? Cho ai ? đều do Nhà nước
quyết định thì công tác tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ chỉ là
việc tổ chức bán sản phẩm, hàng hoá sản xuất ra theo kế hoạch và giá cả được
ấn định từ trước. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự mình
quyết định ba vấn đ trung tâm t vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì
nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá đảm
bảo thu hồi vốn, đắp các chi phí đã bỏ ra và c định đúng đắn kết quả
kinh doanh sẽ điều kiện tồn tại phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào
không tiêu thụ được hàng h của mình, xác định không chính xác kết quả
bán hàng sẽ dẫn đến tình trạng lãi giả, lỗ thật” thì sớm muộn cũng đi đến
chỗ phá sản. Thực tế nền kinh tế thị trường đã và đang cho thấy rõ điều đó.
Để quản lý được tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá thì kế toán với cách
là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện hơn cho
phù hợp với tình hình mới.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực
tập ở Công ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư HUY PHÁT được sự hướng dẫn
tận tình của thầy giáo cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán trong phòng
Nguyễn Thị Doan - K38
1
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: hathem160593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 23