Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi quynh2041993kt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 12. Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối
với cho vay từng lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------Số khế ước đăng ký tại Chi nhánh NHPT.........
BẢNG KÊ RÚT VỐN VAY
KIÊM KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ VAY
(áp dụng trường hợp cho vay từng lần)
Tên Khách hàng:………………………………………………………..
Theo Hợp đồng tín dụng số:.................ngày.......tháng.......năm 200... giữa
Chi nhánh NHPT. … và Khách hàng……………………………………
Số vốn vay được duyệt:………………………………………………
Dư nợ đến trước ngày nhận nợ lần này:…………………………………
1. Đề nghị rút vốn vay:
- Đề nghị Chi nhánh NHPT......... cho chúng tôi rút số tiền vay là: ……
(Bằng chữ:...................................) để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:
STT

Nội dung
(ghi rõ thanh toán hay tạm
ứng)

Số tiền

Tên, số tài khoản,
Ngân hàng của người
thụ hưởng

- Tài liệu liên quan như:
+ Hợp đồng, các chứng từ hóa đơn, bảng kê chứng từ, …
+ Các tài liệu liên quan khác.

Đối với trường hợp tạm ứng giải trình rõ : nơi thu mua, số lượng, đơn giá.
- Chúng tôi cam kết hoàn trả đầy đủ chứng từ theo quy định trong vòng
......ngày.
2. Nhận nợ:
- Chúng tôi chấp nhận khoản nợ vay Chi nhánh NHPT…. giải ngân tại Bảng
kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ này và cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích,
trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng tín
dụng.
- Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ này là phụ lục không tách rời của
Hợp đồng tín dụng.
........., ngày.........tháng.......năm .....
Kế toán trưởng

Giám đốc

(Họ tên, ký)

(Họ tên, ký, đóng dấu)

PHẦN CHẤP NHẬN CỦA CHI NHÁNH NHPT……
1/ Khách hàng được rút tiền vay: .....................................................................
Bằng chữ.........................................................................................................
để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:
STT

Nội dung (ghi rõ thanh toán
hay tạm ứng)

Số tiền

Tên, số tài khoản,
Ngân hàng của người
thụ hưởng

Ghi rõ hình thức cấp tiền vay:............................................................................
2/ Lý do không chấp nhận và giải trình khác (nếu có):......................................
3/ Số luỹ kế giải ngân theo HĐTD:……………………………………………
4/ Thời hạn trả nợ:……………………………………………………………
5/ Ngày nhận nợ:………………………………………………………………
6/ Tài khoản tiền vay:…………………………………………………………

........., ngày.......tháng.........năm .....
Cán bộ tín dụng

TP. tín dụng

Giám đốc

(Họ tên, ký)

(Họ tên, ký)

(Họ tên, ký, đóng dấu)

Ghi chú:
- N...
Mẫu số 12. Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối
với cho vay từng lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Số khế ước đăng ký tại Chi nhánh NHPT.........
BẢNG KÊ RÚT VỐN VAY
KIÊM KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ VAY
(áp dụng trường hợp cho vay từng lần)
Tên Khách hàng:………………………………………………………..
Theo Hợp đồng tín dụng số:.................ngày.......tháng.......năm 200... giữa
Chi nhánh NHPT. … và Khách hàng……………………………………
Số vốn vay được duyệt:………………………………………………
Dư nợ đến trước ngày nhận nợ lần này:…………………………………
1. Đề nghị rút vốn vay:
- Đ nghị Chi nhánh NHPT......... cho chúng tôi rút s tiền vay là: ……
(Bằng chữ:...................................) để thanh toán/tạm ứng theo nội dung dưới đây:
STT Nội dung
(ghi thanh toán hay tạm
ứng)
Số tiền Tên, số tài khoản,
Ngân hàng của người
thụ hưởng
- Tài liệu liên quan như:
+ Hợp đồng, các chứng từ hóa đơn, bảng kê chứng từ, …
+ Các tài liệu liên quan khác.
báo cáo thực tập - Trang 2
báo cáo thực tập - Người đăng: quynh2041993kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 21