Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên đề tổng hợp

Được đăng lên bởi nguyenhongtrang93
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT .........1
1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần sơn Bạch Tuyết..............................................1
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty...........................................................1
1.1.2. Chức năng:..........................................................................................................2
1.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn......................................................................................3
1.2. Tình hình tổ chức:............................................................................................4
1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:.........................................................................4
1.2.2. Cơ cấu bộ máy kế toán.......................................................................................6
1.3. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty:.......................................................6
1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty:.............................................................6
1.3.2. Các chính sách khác:..........................................................................................9
1.4. Đánh giá chung.................................................................................................9
1.4.1. Thuận lợi.............................................................................................................9
1.4.2. Khó khăn...........................................................................................................10
CHƯƠNG 2 : THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN BẠCH TUYẾT................................................................................. 11
2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT...................................................................................11
2.1.1. Chứng từ sử dụng:............................................................................................11
2.1.2. Tài khoản sử dụng:...........................................................................................11
2.1.3. Sổ kế toán:........................................................................................................11
2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt:..................................................................11
2.1.5. Trích yếu một vài nghiệp vụ kinh tế phát sinh:...............................................13
2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI...
Báo cáo thực tập Chương 1: Giới thiệu tổng quan



 !"#$%&'( )*+,!-'./'0*!#)1 


 !"#$
23'!!3'! +*!4*5
%&"'()!"*+,-
%&"()./01
6 !7'!.8*!91 :8'8,;<'( 0&'( )=
2./03 $1
4.5
5>8'!(8*!#'(?
-6"7+85
-9:.;
2@ABCA

2BCAD
<3 
6.0*3 
='./0
-6:>!"./0#?
@64/") ./
22BCAEFG5
<3 @
6.0*3 @
='./0@
-6:>!"./0#A@
@64/") ./B
26BCABCHHI
GVHD: Nguyễn Thị Thu Hiền
Báo cáo thực tập chuyên đề tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên đề tổng hợp - Người đăng: nguyenhongtrang93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên đề tổng hợp 9 10 131