Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên đề vốn bằng tiền tại Công ty Song Hà

Được đăng lên bởi tbdiepbang
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng Cao §¼ng Thèng Kª B¸o C¸o Thùc TËp
Lêi nãi ®Çu
häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi s¶n xuÊt”®ã lµ ph¬ng ch©m gi¸o
giôc vµ ®µo t¹o cña ®¶ng, cña nhµ trêng XHCN chóng ta.
yªu cÇu b¶n ®ã, sau khi ®îc häc xong phÇnthuyÕt chuyªn nghµnh
to¸n,nh»m cñng vËn dông nh÷ng luËn ®· häc dîc vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao tay
nghÒ chuyªn m«n,võa lµm ®îc c«ng viÖc t«t sau nµy tèt khi ra trêng c«ng t¸c t¹i
quan,xÝ nghiÖp cã thÓ hoµ nhËp vµ ®¶m ®¬ng nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng.
Vêi nÒn kinh tÕ héi nhËp hiÖn nay,cïng vêi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ
®em ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu nh÷ng mÆt thuËn lîi khã kh¨n, thö th¸ch.
Doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt trªn nhiÒu mÆt, chñ yÕu gi¸ chÊt l-
îng n phÈm. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu, ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh nµy bÊt
ngêi qu¶n kinh doanh nµo còng nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña th«ng tin to¸n.
C«ng t¸c to¸n ®ãng vai trß rÊt quan träng ®Ó doanh nghiÖp ®i lªn trong nÒn kinh
hiÖn nay: thùc hiÖn chøc n¨ng ph¶n ¸nh mét c¸ch hiÖu lùc, toµn diÖn nhanh
chãng tÊt c¸c ho¹t ®éng kinh ph¸t sinh trong doanh nghiÖp gióp c¸c nhµ qu¶n
kinh doanh n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh cña doanh nghiÖp ®Ó thÓ ®a ra nh÷ng ph¬ng híng,
biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.
Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ph¬ng ph¸p vµ c¸c biÖn ph¸p
qu¶n vèn b»ng tiÒn” h÷u hiÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n m×nh. §Ó hoµ
nhËp víi thÞ trêng, ®Æc biÖt khi khuyÕn khÝch cña nhµ níc ph¸t triÓn c¸c ngµnh
nghÒ truyÒn thèng, nhÊt nghÒ thñ c«ng nghÖ. C«ng ty Song ®· ®æi míi cÊu
s¶n xuÊt, chiÕn lîc kinh doanh ,®Þnh híng ph¸t triÓn nghÒ thñ c«ng nghÖ mang tÝnh
chñ ®¹o l©u dµi. C«ng ty ®· ®æi míi ®Çu t m¸y mãc, trang thiÕt phôc s¶n xuÊt ®Ó
t¨ng cêng hîp t¸c, c¹nh tranh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Do vËy, doanh thu tiªu thô s¶n
phÈm cña c«ng ty hµng n¨m ®îc n©ng cao .
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Song Hµ, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn
cøu ë trêng Cao §¼ng Thèng Kª, em xin ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: to¸n vèn
b»ng tiÒn”
Do thêi gian thùc tËp h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái mét thiÕu sãt, em kÝnh mong
TrÇn ThÞ T¸m, c¸n to¸n t¹i c«ng ty b¹n ®äc ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó em rót kinh
nghiÖm vµ ®Ó b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
B¸o c¸o g«m Ch¬ng 3:
Ch¬ng 1 : §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty Song Hµ
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty Song Hµ
Ch¬ng 3: NhËn xÐt vµ kÕt luËn.
CH¦¥NG 1: §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña C«ng ty Song Hµ.
1.1: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
1.1.1. Tªn, ®Þa chØ cña c«ng ty
*Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty
Tªn c«ng ty: C«ng ty TNHH Song Hµ
§Þa chØ: C«ng ty n»m ë Th«n Kim ThiÒu_x· H¬ng M¹c_Tõ S¬n
- B¾c Ninh
Song Hµ lµ c«ng ty TNHH do c¸c thµnh viªn gãp vèn chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i
s¶n phÈm ®å gç mü nghÖ,vÒ mÆt ph¸p luËt, c«ng ty cã ®ñ t c¸ch ph¸p luËt ®Ó h¹ch
to¸n ®éc lËp vµ sö dông con dÊu riªng theo qui ®Þnh.
Chu ThÞ Hêng LípA
3
K
49
1
Báo cáo thực tập chuyên đề vốn bằng tiền tại Công ty Song Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên đề vốn bằng tiền tại Công ty Song Hà - Người đăng: tbdiepbang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên đề vốn bằng tiền tại Công ty Song Hà 9 10 836