Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập giá thành

Được đăng lên bởi phamthanhhuyen200291
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhu

GVHD: Th.S. Lê Thị

MỤC LỤC

SV: Lê Thị Anh

1

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhu

GVHD: Th.S. Lê Thị

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
HĐQT
CPSX
SXKD
CP
NVL
CPBH
TSCĐ
MMTB
NCTT
SXC
BPTL

SV: Lê Thị Anh

Hội đồng quản trị
Chi phí sản xuất
Sản xuất kinh doanh
Chi phí, Cổ phần
Nguyên vật liệu
Chi phí bán hàng
Tài sản cố định
Máy móc thiết bị
Nhân công trực tiếp
Sản xuất chung
Bảng phân bổ tiền lương

2

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhu

GVHD: Th.S. Lê Thị

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG
Bảng:

Sơ đồ:

3

SV: Lê Thị Anh

3

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhu

GVHD: Th.S. Lê Thị

LỜI MỞ ĐẦU
Khi nền kinh tế ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp
sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết
của Nhà nước thì ngành thương mại dịch vụ cũng phát triển không ngừng trong mọi
lĩnh vực của đời sống. Khác với sự phát triển dưới chế độ tập trung bao cấp là sự
điều phối của Nhà nước, trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp thương mại dịch
vụ phải hoạt động theo quy luật của thị trường - quy luật cạnh tranh.
Chính quy luật cạnh tranh là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp thương mại
dịch vụ không ngừng tìm cách để tồn tại và phát triển. Trong nền kinh tế thị trường
các hoạt động sản xuất kinh doanh đều nhằm mục tiêu là thu được lợi nhuận- nghĩa
là việc kinh doanh phải có lãi. vì thế một doanh nghiệp hoạt động không có hiệu
quả, làm ăn không có lãi sẽ không thể đứng vững trên thị trường được. Chính điều
này đã bắt buộc các doanh nghiệp phải tự mình tổ chức hoạt động kinh doanh sao
cho việc sử dụng vốn có hiệu quả nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất.
Các doanh nghiệp thương mại chính là cầu nối giữa những người sản xuất và
tiêu dùng, với doanh nghiệp thương mại thì quá trình kinh doanh là quá trình mua
vào- dự trữ- bán ra các hàng hoá dịch vụ. Trong đó hoạt động bán hàng là khâu cuối
cùng của hoạt động kinh doanh và có tính quyết định đến cả quá trình kinh doanh.
Có bán được hàng thì doanh nghiệp mới lập kế hoạch mua vào- dự trữ cho kỳ kinh
doanh đó, mới có thu nhập để bù đắp cho kỳ kinh doanh và có tích luỹ để tiếp tục
quá trình kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường phải xác định rằng việc tiêu thụ
sản phẩm là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Trong
quy luật cạnh tranh gay gắt của thị trường, doanh nghiệp phải bán cái thị trường cần
chứ không phải bán cái thị trường có.Xác định đúng vai trò của công tác kế toán
bán hàng cũng như kết quả bán hàng chính là ...
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân GVHD: Th.S. Lê Thị
Nhu
MỤC LỤC
SV: Lê Thị Anh
1
báo cáo thực tập giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập giá thành - Người đăng: phamthanhhuyen200291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
báo cáo thực tập giá thành 9 10 702