Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi vuhaiha
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
KHOA KẾ TOÁN
-----------BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH
TẠI: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
BẮC SƠN

GVHD:NGUYỄN THU HIỀN
SVTH: VŨ THỊ HOÀI THU
LỚP:

KẾ TOÁN 4

MSSV: 081051100

TP.HỒ CHÍ MINH, ngày 15 tháng 05 năm 2011

LỜI CẢM ƠN
Với sự hướng dẫn của quý thầy, cô tại trường Cao Đẳng Viễn Đông Thành
Phố Hồ Chí Minh ,đặc biệt là cô Nguyễn Thu Hiền ,em đã hiểu rõ hơn về nghiệp
vụ kế toán ,về bộ máy kế toán tại công ty Sản Xuất Thương Mại $ Dịch Vụ Bắc
Sơn
Sau thời gian thực tập tại công ty đã giúp em học hỏi thêm được nhiều điều
về công tác kế toán qua thực tế mà trước đây em chỉ được học trên lớp và tham
khảo qua sách vở
Em chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thu Hiền cùng quý thầy cô đã chỉ bảo em
trong suốt khóa học vừa qua .Đồng thời em cũng xin cảm ơn chị Nga và các anh
chị trong công ty đã tận tình giúp đỡ ,hướng dẫn và cung cấp số liệu thực tế cho
em trong thời gian thực tập
Em kính chúc quý thầy cô ,các cô chú ,các anh chị luôn vui khỏe ,hạnh phúc,
thành đạt và công ty ngày càng phát triển .

SINH VIÊN THỰC TẬP
VŨ THỊ HOÀI THU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc
NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Đơn vị thực tập :
-Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC SƠN
-Tên viết tắt : BÁO .CO .,LTD
-Trụ sở chính :19/38 Trần Bình Trọng ,Phường 5 ,Quận Bình Thạnh

XÁC NHẬN

TP.HCM ,ngày 10 tháng 5 năm 2011
KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ HIỀN NGA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc
NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TP.HCM ,ngày

tháng 5 năm 2011

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN THU HIỀN

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC SƠN
I. LịCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1. Những tư liệu về công ty
2. Lịch sử hình thành và phát triển
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
1. Chức năng
2. Nhiệm vụ

3. Quy mô hoạt động của công ty
4. Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển
4.1 Thuận lợi
4.2 Khó khăn
4.3 Phương hướng phát triển
III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY
BẮC SƠN
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2. Cơ cấu tổ chức
3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BẮC SƠN

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2. Chế độ kế toán áp dụng
3.

Hệ thống tài khoản công ty sử dụng

4.

Hình thức tổ chức chứng từ kế toán

CHƯƠNG II: KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG M...




 
!"
#$#%&'#(

")*(%#+,-&
.*,

"#)#!

*"/&#

01"2
-**"345365533
789-:;<=>56?@A;<36;BCD355
Báo cáo thực tập : Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: vuhaiha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 9 10 140