Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập lương và các khoản trích theo lương

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp.
Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh
doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh
tranh ngày càng khốc liệt.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên
quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động
lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền
lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức
sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách
rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy
sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và
cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người.
Nhận thức được ý nghĩa khoa học cũng như ý nghĩa về mặt thực tiễn,
trong thời gian nghiên cứu lý luận trong nhà trường cũng như thực tập tại
Công ty TNHH Điện Thoại Tân Cường được sự hướng dẫn tận tình của
giảng viên Ths. LÊ THỊ BÌNH và anh, chị, cô, chú phòng kế toán công ty
em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:“Hoàn thiện TCKT kế toán tiền lương, BHXH”
Chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương trong các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI TÂN CƯỜNG.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán
tiền lương và các khoản trích theo lương tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN
THOẠI TÂN CƯỜNG.
Hưng Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2016
Sinh viên
Phạm Đức Nhì

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN
LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương.
Khái niệm tiền lương.
Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội biểu hiện bằng tiền được trả
cho người lao động dựa trên số lượng và chất lượng lao động của mọi người
dùng để bù đắp lại hao phí lao động của mọi người dùng để bù đắp lại hao
phí lao động của họ và nó là một vấn đề thiết thực đối với cán bộ công nhân
viên.Tiền lương được quy định một cách đúng đắn, là yếu tố kích thích sản
xuất mạnh mẽ, nó kích thích người lao động ra sức sản xuất và làm việc,
nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao
động.
Quan niệm hiện nay của Nhà ...
LỜI NÓI ĐẦU
Lao động yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp.
Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh
doanh, tạo uy tín khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh
tranh ngày càng khốc liệt.
Tiền lương một phạm trù kinh tế hội đặc biệt quan trọng liên
quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế động
lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền
lương với kết qu hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc ng cao mức
sống ổn định và việc phát triển sở kinh tế những vấn đề không thể tách
rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng con người thúc đẩy
sự tăng trưởng về kinh tế, làm sở để từng nâng cao đời sống lao động
cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người.
Nhận thức được ý nghĩa khoa học cũng như ý nghĩa về mặt thực tiễn,
trong thời gian nghiên cứu luận trong nhà trường cũng như thực tập tại
Công ty TNHH Điện Thoại Tân Cường được sự hướng dẫn tận tình của
giảng viên Ths. LÊ THỊ BÌNH anh, chị, cô, chú phòng kế toán công ty
em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:“Hoàn thin TCKT kế toán tin lương, BHXH
Chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương I: luận chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo
lương trong các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI TÂN CƯỜNG.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán
tiền lương các khoản trích theo lương tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN
THOẠI TÂN CƯỜNG.
Hưng Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2016
Sinh viên
Phạm Đức Nhì
báo cáo thực tập lương và các khoản trích theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập lương và các khoản trích theo lương - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
báo cáo thực tập lương và các khoản trích theo lương 9 10 452