Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo thực tập : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Hà
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn nÒn kinh níc ta sang kinh thÞ trêng xu híng tÊt yÕu.
NÒn kinh thÞ trêng víi c¸c quy luËt kh¾t khe chi pi m¹nh ®Õn mäi mÆt
®êi sèng kinh tÕ x· héi, ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §øng tr-
íc nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinhthÞ trêng ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ thèng
qu¶n lý cã sù thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn. H¹ch to¸n kÕ tn lµ mét
phËn quan träng trong thèng qu¶nkinh tµi chÝnh, gi÷ vai trß tÝch cùc
trong viÖc ®iÒu hµnh kiÓm xo¸t ho¹t ®éng kinh doanh. H¹ch to¸n tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt nh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét kh©u cña h¹ch to¸n to¸n gi
mét vai trß hÕt søc quan träng. Gi¸ thµnh lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh
tr×nh ®é qu¶n lý, dông vËt t, lao ®éng, thiÕt bÞ, tr×nh ®é chøc ®Ó
®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc h¹ch to¸n chi ps¶n xuÊt tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng chØ ë chç tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ mµ cßn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc
cung cÊp th«ng tin cho qu¶n doanh nghiÖp. §©y mét ®ßi hái kh¸ch quan
cña c«ng t¸c qu¶n lý. §Ó ph¸t huy tèt chøc n¨ng ®ã th× c«ng t¸c h¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp t¹i trêng §¹i häc Qu¶n
Kinh DoanhNéi vµ thùc tËp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ 7, ý nghÜa
thùc tiÕn to¸n ë Chi nh¸nh, ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÞnh §×nh
Kh¶i cïng víi c¸c c¸n bé Ban Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña Chi nh¸nh c«ng ty S«ng
§µ 7 em ®· chän ®Ò tµi : Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ
7 ®Ó lµm luËn v¨n t«t nghiÖp cho m×nh. Th«ng qua luËn ®Ó t×m hiÓu thùc
tiÔn, ®ång thêi thùc tiÔn lµm s¸ng kiÕn thøc häc ë trêng. Tuy nhiªn do thêi
gian tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ nªn b¹i luËn v¨n cña em kh«ng t
ch¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh .
Em hi väng nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕncb¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o,
b¹n bÌ ®Ó em cã thÓ n©ng cao sù hiÓu biÕt vµ hoµn thiÖn bµi luËn v¨n cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .
Trong luËn v¨n nµy, ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn néi dung 3 phÇn
chÝnh :
Ch¬ng I. luËn chung chøc c«ng t¸c to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p .
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vÒchøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm ë Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ 7 t¹i Hoµ B×nh.
Báo Cáo thực tập : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo thực tập : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: Nguyễn Thanh Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Báo Cáo thực tập : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 10 980