Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập nghề nghiệp

Được đăng lên bởi huyencoi05121994
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................- 1 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU.........................................................................- 3 LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................- 4 LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................- 5 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. .- 6 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần thương mại Sơn Hà....- 6 1.1.1. Sự ra đời của Công ty Cổ phần thương mại Sơn Hà.....................................- 6 1.1.2. Thành tựu của Công ty Cổ phần thương mại Sơn Hà đã đạt được...............- 7 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận tại Công
ty Cổ phần thương mại Sơn Hà....................................................................................- 7 1.2.1. Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn Hà - 7 1.2.2. Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn
Hà..............................................................................................................................- 8 1.3. Đặc điểm, quy trình công nghệ tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn Hà..........- 9 1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Cổ phần thương mại Sơn Hà......................................................................................- 10 1.4.1. Các yếu tố bên trong.....................................................................................- 10 1.4.2. Các yếu tố bên ngoài....................................................................................- 15 1.5. Kết quả hoat động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Thương mại Sơn Hà.......- 16 1.5.1. Bảng biểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh...........................................- 16 1.5.2. Nhận xét...........................................................................................................- 16 1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Công ty
Cổ phần thương mại Sơn Hà......................................................................................- 17 1.6.1. Thuận lợi...................................................





 !"# 
 !"# $
#%&' !"# $
()% !"# $&*&"&+,
( -./0!123456!7.89/0:"
 !"# $,
(# &;./0!1234" !"# $ ,
((<6!75.89/0:" !"# 
$=
>?&!516" !"# $@
A1BC2D&BE"&0F2G-HIE
 !"# $J
BC/KEJ
(BC/KE
AB12E&0F2G-HIE"L) !"# $
M2//EEHB12E"&0HIE
(<:GN
>:3+HOH8E1F2G-HIE"
 !"# $,
):3+,
(AOH8=
M6HP7=
$$$#%&!
"#@
(A1QF2;C !"# $
@
(($E"&0F2G-HIE" !"# $(J
()+HB12E"&0QL) !"# $(
():3+HOH8(
'()*+("!
"#(
báo cáo thực tập nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập nghề nghiệp - Người đăng: huyencoi05121994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
báo cáo thực tập nghề nghiệp 9 10 983