Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần May 10

Được đăng lên bởi Nguyen Van Duy
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 4420 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Th.s Lê Quang Sang

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................3
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH, TỔ CHỨC QUẢN LÝ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẨN MAY 10 TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .......................4
1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẶT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ...........................................4
1.1.1. Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển .................................................4
1.1.2. Đặc điểm về sản phẩm ........................................................................................5
1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Đà Nẵng ..............................6
1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ................7
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý ...................................................................................7
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................8
1.2.3. Đặc điểm hình thức sổ kế toán ...........................................................................9
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN MAY 10 TẠI ĐÀ NẴNG .......................................................................................11
2.1. KHÁI QUÁT CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH .....................................11
2.1.1. Đặc điểm mặt hàng ............................................................................................11
2.1.2. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán ......................................11
2.2. KẾ TOÁN BÁN HÀNG ...............................................................................................12
2.2.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu ...................................12
2.2.1.1. Nội dung doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu ...........................12
2.2.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ .................................................................12
2.2.1.3. Trình tự kế toán ........................................................................................22
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán ..................................................................................28
2.2.2.1. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho .......
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Quang Sang
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................3
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH, TỔ CHỨC QUẢN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẨN MAY 10 TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .......................4
1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẶT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ...........................................4
1.1.1. Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển .................................................4
1.1.2. Đặc điểm về sản phẩm ........................................................................................5
1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Đà Nẵng ..............................6
1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ................7
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý ...................................................................................7
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................8
1.2.3. Đặc điểm hình thức sổ kế toán ...........................................................................9
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC K TOÁN BÁN HÀNG
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN MAY 10 TẠI ĐÀ NẴNG .......................................................................................11
2.1. KHÁI QUÁT CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH .....................................11
2.1.1. Đặc điểm mặt hàng ............................................................................................11
2.1.2. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán ......................................11
2.2. KẾ TOÁN BÁN HÀNG ...............................................................................................12
2.2.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu ...................................12
2.2.1.1. Nội dung doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu ...........................12
2.2.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ .................................................................12
2.2.1.3. Trình tự kế toán ........................................................................................22
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán ..................................................................................28
2.2.2.1. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho ................................................28
2.2.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ .................................................................28
2.2.2.3. Trình tự kế toán ........................................................................................33
2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng ..................................................................36
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng .........................................................................36
2.2.3.2. Kết quả bán hàng ......................................................................................40
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10 CHI NHÁNH ĐÀ
NẴNG ..................................................................................................................................43
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH TẠI CHI NHÁNH ................................................................................................43
3.1.1. Ưu điểm ...............................................................................................................43
3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục...........................................................................44
3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH .....................................................................................45
3.3. NHỮNG KỸ NẴNG TÍCH LŨY TỪ THỰC TẬP .....................................................46
SVTH: Nguyễn Văn Duy Page 1
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần May 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần May 10 - Người đăng: Nguyen Van Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần May 10 9 10 905