Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tiền lương và và các khoản phải trích theo lương

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Nghĩa Xuân
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI tháng 12 năm 1986 đã
chỉ rõ xoá bỏ nền sản xuất tập trung quan liêu bao cấp, chuyển nền kinh tế
nước ta sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý vĩ mô
của nhà nước, đồng thời phát triển nền kinh tế hàng hoá đa dạng nhiều thành
phần kinh tế khác nhau. Trong sự phát triển các thành phần kinh tế, các doanh
nghiệp tự do cạnh tranh trong khuôn khổ cho phép của nhà nước chủ nghĩa xã
hội Việt Nam. Do đó để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự
vận động sản xuất kinh doanh theo cơ chế lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của
mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và đảm bảo có lãi.
Để thực hiện và đạt được điều đó đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm tất
cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ khi bỏ vốn ra đến khi thu vốn về, đảm
bảo thu nhập cho đơn vị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước đồng thời
thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị kinh doanh phải thực
hiện một cách tổng hoà nhiều biện pháp kinh tế, trong đó biện pháp trước tiên
là thực hiện quản lý kinh tế có hiệu quả nhất, phản ánh khách quan và giám
sát có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Đối với các doanh nghiệp thì kế toán cung cấp toàn bộ những thông tin
hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiệp. Giúp ban lãnh đạo công
ty điều hành quản lý các hoạt động, đạt được hiệu quả cao. Kế toán phản ánh
toàn bộ tài sản có hiệu quả và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp.
Giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản và nâng cao hiệu sử dụng tài sản,
kế toán phản ánh đầy đủ các chi phí phát sinh và báo cáo kết quả kinh doanh
ở mỗi quý, mỗi năm, mỗi niên độ kế toán. Ngoài ra kế toán còn có vai trò
kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị và hiệu quả
sử dụng vốn của doanh nghiệp để chủ động trong việc sản xuất kinh doanh.
Đối với Nhà nước, công tác kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng
trong việc quản lý nền kinh tế tài chính trong nước. Thông qua công tác kế

toán mà Nhà nước có thể biết được sự biến đổi tài chính trên thị trường. Là
công cụ quan trọng để tính toán, kiểm tra việc chấp hành ngân sách của đơn vị
kế toán đối với nhà nước, giúp nhà nước quản lý điều hành nền kinh tế theo
cơ chế thị trường và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập nền
kinh tế.
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là
một phần trong công tác tổ chức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh. Việc quản lý tốt tiềnlương trong các ...
LỜI NÓI ĐẦU
Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI tháng 12 năm 1986 đã
chỉ xoá bỏ nền sản xuất tập trung quan liêu bao cấp, chuyển nền kinh tế
nước ta sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN sự quản
của nhà nước, đồng thời phát triển nền kinh tế hàng hoá đa dạng nhiều thành
phần kinh tế khác nhau. Trong sự phát triển các thành phần kinh tế, các doanh
nghiệp tự do cạnh tranh trong khuôn khổ cho phép của nhà nước chủ nghĩa xã
hội Việt Nam. Do đó để tồn tại phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự
vận động sản xuất kinh doanh theo chế lấy thu chi, tự lấy thu nhập của
mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và đảm bảo có lãi.
Để thực hiện đạt được điều đó đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm tất
cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ khi bỏ vốn ra đến khi thu vốn về, đảm
bảo thu nhập cho đơn vịthực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước đồng thời
thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị kinh doanh phải thực
hiện một cách tổng hoà nhiều biện pháp kinh tế, trong đó biện pháp trước tiên
thực hiện quản kinh tế hiệu quả nhất, phản ánh khách quan giám
sát có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Đối với các doanh nghiệp thì kế toán cung cấp toàn bộ những thông tin
hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiệp. Giúp ban lãnh đạo công
ty điều hành quản các hoạt động, đạt được hiệu quả cao. Kế toán phản ánh
toàn bộ tài sản hiệu quả sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp.
Giúp doanh nghiệp quản chặt chẽi sản nâng cao hiệu sử dụng tài sản,
kế toán phản ánh đầy đủ các chi phí phát sinh báo cáo kết quả kinh doanh
mỗi quý, mỗi năm, mỗi niên độ kế toán. Ngoài ra kế toán còn vai trò
kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế i chính trong đơn vị hiệu quả
sử dụng vốn của doanh nghiệp để chủ động trong việc sản xuất kinh doanh.
Đối với Nhà nước, công tác kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng
trong việc quản nền kinh tế i chính trong nước. Thông qua công tác kế
Báo cáo tiền lương và và các khoản phải trích theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tiền lương và và các khoản phải trích theo lương - Người đăng: Nguyễn Thị Nghĩa Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo tiền lương và và các khoản phải trích theo lương 9 10 722