Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp kế toán

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường CĐCN Nam Định

-1-

Báo cáo thực tập thường xuyên

MỤC LỤC

Danh mục viết tắt
Danh mục bảng biểu,sơ đồ
LỜI MỞ ĐẦU
Phần 1-Tình hình đặc điểm chung của cơng ty
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty Cơ khí
Quang Trung
1.2.Chức năng và nhiệm vụ của cơng ty
1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh,tổ chức quản lý

Trang
3
4-5
6
7
7
8
9

sản xuất kinh doanh
1.3.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
1.3.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
1.3.3.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty cơ khí

9
10

Quang Trung
1.4.Hình thức kế tốn
Phần 2-Thực tế tổ chức kế tốn NVL tại cơng ty cơ khí Quang

13

Trung
2.1.Những thuận lợi,khĩ khăn của cơng ty
2.2.Đặc điểm tình hình quản lý NVL ở cơng ty Cơ khí
Quang Trung
2.3.Phân loại và đánh giá nguyên liệu-vật liệu tại cơng ty
2.3.1.Phân loại
2.3.2.Đánh giá
2.4.Kế tốn chi tiết NVL tại cơng ty cơ khí Quang Trung
2.4.1.Chứng từ và thủ tục Nhập-Xuất kho NVL
2.4.1.1.Chứng từ và thủ tục Nhập
2.4.1.2.Chứng từ và thủ tục Xuất
2.4.2.Tổ chức kế tốn chi tiết Nguyên liệu – Vật liệu
2.5.Kế tốn tổng hợp nguyên liệu,vật liệu tại cơng ty
2.5.1.Tài khoản sử dụng
2.5.2.Sổ sách sử dụng
2.5.3.Kế tốn tổng hợp nguyên vật liệu
2.5.3.1. Trình tự nghiệp vụ Nhập kho

Sinh viên: Nguyễn Minh Trang

12

13
13
14
14
14
15
16
16
16
31
38
44
44
44
45
45

Líp: NCN 49KT1

Trường CĐCN Nam Định

-2-

Báo cáo thực tập thường xuyên

2.5.3.2. Trình tự nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu
2.6.Kế tốn kết quả kiểm kê tại cơng ty cơ khí Quang Trung
Phần 3-Hồn thiện cơng tác kế tốn nguyên vật liệu tại cơng ty cơ
khí Quang Trung
3.1.Đánh giá chung về cơng tác kế tốn nguyên vật liệu tại
cơng ty
3.1.1.Những ưu điểm và kết quả đạt được
3.1.2.Những hạn chế
3.2.Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nguyên
vật liệu tại cơng ty cơ khí Quang Trung
3.2.1.Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn nguyên
vật liệu
3.2.2.Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn
nguyên vật liệu tại cơng ty cơ khí Quang Trung
3.2.2.1.Đối với cơng ty

KÕt luËn

48
54
57
57
57
60
60
60
61
61
65

Danh mục viết tắt
TNHN
BHXH
BHYT
NVL
TSC§
GTGT
CCDC
TK
TGNH
TM
NKCT

Sinh viên: Nguyễn Minh Trang

Trách nhiệm hữu hạn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Nguyên vật liệu
Tài sản cố định
Giá trị gia tăng
Cơng cụ dụng cụ
Tài khoản
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Nhật ký chứng từ

Líp: NCN 49KT1

Trường CĐCN Nam Định

-3-

Báo cáo thực tập thường xuyên

Danh mục bảng biểu
Sơ đồ số 1
Sơ đồ số 2
Sơ đồ số 3
Sơ đồ số 4
Sơ đồ số 5
Sơ đồ số 6
Sơ đồ số 7
Sơ đồ số 8
Sơ đồ số 9
Sơ đồ số 10
Sơ đồ số 1...
Trường CĐCN Nam Định - 1 - Báo cáo thực tập thường xuyên
MỤC LỤC
Trang
Danh mục viết tắt 3
Danh mục bảng biểu,sơ đồ 4-5
LỜI MỞ ĐẦU 6
Phần 1-Tình hình đặc điểm chung của cơng ty 7
1.1.Lịch sử hình thành phát triển của Cơng ty k
Quang Trung
7
1.2.Chức năng và nhiệm vụ của cơng ty 8
1.3.Đặc điểm tổ chức sn xuất kinh doanh,tổ chức quản lý
sản xuất kinh doanh
9
1.3.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 9
1.3.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 10
1.3.3.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn ti cơng tyk
Quang Trung
12
1.4.Hình thức kế tốn 13
Phần 2-Thực tế tổ chức kế tốn NVL tại cơng ty khí Quang
Trung
13
2.1.Những thuận lợi,khĩ khăn của cơng ty 13
2.2.Đặc điểm tình nh quản NVL cơng ty khí
Quang Trung
14
2.3.Phân loại và đánh giá nguyên liệu-vật liệu tại cơng ty 14
2.3.1.Phân loại 14
2.3.2.Đánh giá 15
2.4.Kế tốn chi tiết NVL tại cơng ty cơ khí Quang Trung 16
2.4.1.Chứng từ và thủ tục Nhập-Xuất kho NVL 16
2.4.1.1.Chứng từ và thủ tục Nhập 16
2.4.1.2.Chứng từ và thủ tục Xuất 31
2.4.2.Tổ chức kế tốn chi tiết Nguyên liệu – Vật liệu 38
2.5.Kế tốn tổng hợp nguyên liệu,vật liệu tại cơng ty 44
2.5.1.Tài khoản sử dụng 44
2.5.2.Sổ sách sử dụng 44
2.5.3.Kế tốn tổng hợp nguyên vật liệu 45
2.5.3.1. Trình tự nghiệp vụ Nhập kho 45
Sinh viên: Nguyễn Minh Trang Líp: NCN 49KT1
Báo cáo tốt nghiệp kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp kế toán - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp kế toán 9 10 489