Ktl-icon-tai-lieu

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN

Được đăng lên bởi Marble Heart
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 39932 lần   |   Lượt tải: 185 lần
TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Khoa Kế toán
----------***---------BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:
a. Điều chỉnh hoạt động quản lý.
b. Sử lý vi phạm.
c. Xác minh và bày tỏ ý kiến.
d. Không trường hợp nào đúng.
Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào
không thuộc phạm vi phân loại này ?
a. Kiểm toán hoạt động.
b. Kiểm toán nội bộ.
c. Kiểm toán tuân thủ.
d. Kiểm toán báo cáo tài chính.
Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:
a. Chính phủ.
b. Tòa án.
c. Quốc hội.
d. Tất cả các câu trên.
Câu 4: Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:
a. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp...
b. Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy chế…
c. Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.
d. Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
Câu 5: Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:
a. Tuân thủ.
b. Báo cáo tài chính.
c. Hoạt động.
d. Tất cả các câu trên.
Câu 6: Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm
toán báo cáo tài chính:
a. Tuân thủ luật pháp.
b. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
c. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.
d. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.

Page 1 of 23

1052

Câu 7: Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính thuộc
nội dung của loại kiểm toán nào?
a. Tuân thủ.
b. Báo cáo tài chính.
c. Hoạt động
d. Không câu nào đúng.
Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán nào trong
các loại kiểm toán dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?
a. Kiểm toán báo cáo tài chính.
b. Kiểm toán nhà nước.
c. Kiểm toán độc lập.
d. Kiểm toán nội bộ.
Câu 9: Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do:
a. Cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện.
b. Cơ quan kiêm toán độc lập thực hiện.
c. Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện.
d. Bao gồm tất cả các câu trên.
Câu 10: Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán nội bộ:
a. Kiểm toán báo cáo kế toán.
b. Kiểm toán hoạt động.
c. Kiểm toán tuân thủ.
d. Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách.
Câu 11: Nếu lấy chức năng liểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân
thành:
a. Kiểm toán tuân thủ.
b. Kiểm toán báo cáo tài chính.
c. Kiểm toán hoạt động.
d. Bao gồm tất cả các câu trên.
Câu 12: Trong các chức năng dưới đây, chức năng nào...
TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Khoa Kế toán
----------***----------
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:
a. Điều chỉnh hoạt động quản lý.
b. Sử lý vi phạm.
c. Xác minh và bày tỏ ý kiến.
d. Không trường hợp nào đúng.
Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào
không thuộc phạm vi phân loại này ?
a. Kiểm toán hoạt động.
b. Kiểm toán nội bộ.
c. Kiểm toán tuân thủ.
d. Kiểm toán báo cáo tài chính.
Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:
a. Chính phủ.
b. Tòa án.
c. Quốc hội.
d. Tất cả các câu trên.
Câu 4: Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:
a. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp...
b. Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy chế…
c. Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.
d. Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
Câu 5: Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:
a. Tuân thủ.
b. Báo cáo tài chính.
c. Hoạt động.
d. Tất cả các câu trên.
Câu 6: Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm
toán báo cáo tài chính:
a. Tuân thủ luật pháp.
b. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
c. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.
d. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.
Page 1 of 23 1052
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN - Người đăng: Marble Heart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN 9 10 297