Ktl-icon-tai-lieu

BT kế toán tài chính

Được đăng lên bởi nhokkon2006
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN
Baøi 1
Coù taøi lieäu thu vaø chi tieàn maët taïi doanh nghieäp ANH PHONG trong thaùng 3/2004 nhö
sau: (ñoàng)
1. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng veà nhaäp quyõ tieàn maët: 10.000.000
2. Thu tieàn maët baùn haøng giaù baùn: 20.000.000, thueá GTGT 10%
3. Thu tieàn maët do khaùch haøng traû nôï 15.000.000 vaø thu nôï phaûi thu khaùc:
5.000.000
4. Thu tieàn maët do doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (laõi do lieân doanh chöùng khoaùn,
cho vay) 3.000.000
5. Nhaän ñöôïc baèng tieàn maët khoaûn laõi tieàn cho vay laø 5.000.000
6. Thu tieàn maët khoaûn phaït, baét boài thöôøng: 1.000.000
7. Nhaän tieàn baùn TSCÑ, giaù baùn 20.000.000, thueá GTGT 5%, ñaõ thu baèng tieàn maët.
8. Nhaän ñöôïc baèng tieàn maët do khaùch haøng traû, bieát tröôùc ñaây soá nôï naøy naèm trong
soá nôï khoù ñoøi ñaõ ñöôïc xöû lyù: 5.000.000ñ
9. Vay ngaén haïn ngaân haøng baèng tieàn maët 50.000.000
10. Vay daøi haïn ngaân haøng baèng tieàn maët 500 trieäu, khoaûn vay naøy döï ñònh mua
saém TSCÑ.
11. Kieåm keâ phaùt hieän thöøa tieàn maët trong quyõ 6.000.000
12. Chi tieàn maët ñeå traû löông cho CNV 25.000.000
13. Chi tieàn maët ñeå noäp thueá cho Nhaø nöôùc 10.000.000
14. Chi tieàn maët ñeå traû nôï vay ngaén haïn laø 50.000.000
15. Chi tieàn maët traû tieàn ñieän thoaïi söû duïng ôû boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp 3,3
trieäu, trong ñoù thueá GTGT 300.000.
Yeâu caàu :Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh.
Baøi 2
Doanh nghieäp HAØ ANH keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân
noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá coù taøi lieäu sau:
A. Soá dö ngaøy 31/8/04 cuûa TK 1112 laø 79.700.000 (chi tieát: 5.000 USD)
B. Trong thaùng 9/04 coù caùc nghieäp vuï sau:
1/ Ngaøy 5/9/04, nhaäp kho nguyeân lieäu chính chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn, giaù
hoùa ñôn laø 3.000 USD
2/ Ngaøy 6/9/04, xuaát baùn chòu cho coâng ty X 200 SP, ñôn giaù baùn 30 USD/SP

1

3/ Ngaøy 15/9/04, nhaäp quyõ 5.000 USD do coâng ty X traû nôï.
4/ Ngaøy 25/9/04, chi tieàn maët 2.300 USD ñeå thanh toaùn cho ngöôøi cung caáp vaät lieäu
Chi bieát tyû giaù thöïc teá bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng do Ngaân
haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá vaøo caùc ngaøy:
- 5/9/:04 15.950 ñ/USD

- 15/9/04: 15.962 ñ/USD

- 6/9/04: 15.952 ñ/USD

- 18/9/04: 15.960 ñ/USD

Tyû giaù xuaát ngoaïi teä ñöôïc tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn vaøo cuoái
thaùng.
Yeâu caàu: Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh.
Baøi 3
...
BAØI TAÄP KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN
Baøi 1
Coù taøi lieäu thu vaø chi tieàn maët taïi doanh nghieäp ANH PHONG trong thaùng 3/2004 nhö
sau: (ñoàng)
1. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng veà nhaäp quyõ tieàn maët: 10.000.000
2. Thu tieàn maët baùn haøng giaù baùn: 20.000.000, thueá GTGT 10%
3. Thu tieàn maët do khaùch haøng traû nôï 15.000.000 vaø thu nôï phaûi thu khaùc:
5.000.000
4. Thu tieàn maët do doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (laõi do lieân doanh chöùng khoaùn,
cho vay) 3.000.000
5. Nhaän ñöôïc baèng tieàn maët khoaûn laõi tieàn cho vay laø 5.000.000
6. Thu tieàn maët khoaûn phaït, baét boài thöôøng: 1.000.000
7. Nhaän tieàn baùn TSCÑ, giaù baùn 20.000.000, thueá GTGT 5%, ñaõ thu baèng tieàn maët.
8. Nhaän ñöôïc baèng tieàn maët do khaùch haøng traû, bieát tröôùc ñaây soá nôï naøy naèm trong
soá nôï khoù ñoøi ñaõ ñöôïc xöû lyù: 5.000.000ñ
9. Vay ngaén haïn ngaân haøng baèng tieàn maët 50.000.000
10. Vay daøi haïn ngaân haøng baèng tieàn maët 500 trieäu, khoaûn vay naøy döï ñònh mua
saém TSCÑ.
11. Kieåm keâ phaùt hieän thöøa tieàn maët trong quyõ 6.000.000
12. Chi tieàn maët ñeå traû löông cho CNV 25.000.000
13. Chi tieàn maët ñeå noäp thueá cho Nhaø nöôùc 10.000.000
14. Chi tieàn maët ñeå traû nôï vay ngaén haïn laø 50.000.000
15. Chi tieàn maët traû tieàn ñieän thoaïi söû duïng ôû boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp 3,3
trieäu, trong ñoù thueá GTGT 300.000.
Yeâu caàu :Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh.
Baøi 2
Doanh nghieäp HAØ ANH keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân
noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá coù taøi lieäu sau:
A. Soá dö ngaøy 31/8/04 cuûa TK 1112 laø 79.700.000 (chi tieát: 5.000 USD)
B. Trong thaùng 9/04 coù caùc nghieäp vuï sau:
1/ Ngaøy 5/9/04, nhaäp kho nguyeân lieäu chính chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn, giaù
hoùa ñôn laø 3.000 USD
2/ Ngaøy 6/9/04, xuaát baùn chòu cho coâng ty X 200 SP, ñôn giaù baùn 30 USD/SP
1
BT kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT kế toán tài chính - Người đăng: nhokkon2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
BT kế toán tài chính 9 10 574