Ktl-icon-tai-lieu

bt về các công cụ tài chính

Được đăng lên bởi hongnhungkt52b-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN
CÂU 1: 2 điểm

Nêu khái niệm tài sản tài chính, phân loại tài sản tài chính, đo lường tài sản tài chính theo thông
lệ quốc tế ? So sánh với chế độ kế toán Việt Nam.
CÂU 2: 4 điểm
Ngày 25/1/N công ty X phát hành 1 triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1.000.000, kỳ hạn 3 năm, lãi
suất 8% năm. Thời điểm chuyển đổi là thời điểm đáo hạn trái phiếu (Gốc và lãi thanh toán khi đáo hạn,
lãi đơn). Khi trái phiếu được phát hành, tỷ lệ lãi suất phổ biến đang thịnh hành trên thị trường của một
công cụ nợ tương tự nhưng không có quyền chọn chuyển đổi là 10% năm.
Yêu cầu hạch toán nghiệp vụ trên vào các thời điểm thích hợp với các trường hợp cụ thể như sau:
1. Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu 10.000/1CP.
2. Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu 15.000/1CP
Biết rằng toàn bộ gốc và lãi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu là
10.000đ/CP

CÂU 3: (4 điểm) Anh chị hãy tự cho số liệu A# B# 0
Ngày 1/10/N, Công ty S nhập khẩu thiết bị sản xuất và phát sinh khoản nợ nhà xuất khẩu nước
ngoài 1 200.000 USD, khoản nợ này thanh toán vào ngày 28/2/(N+1). Ngày 1/10/N, tỷ giá giao
ngay 1 USD = 21.000 VND.
Ngày 31/12/N, tỷ giá tương lai 2 tháng: 1 USD = 21.500 VND
Ngày 28/2/(N+1), tỷ giá giao ngay 1 USD = AB.000 VND
Yêu cầu:
1. Ghi nhận nghiệp vụ trên tại các thời điểm cần thiết nếu Công ty không sử dụng công cụ
phòng ngừa rủi ro.
2. Công ty S áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro bằng cách tham gia hợp đồng mua 1 200.000
USD kỳ hạn 5 tháng, tỷ giá được định trước là 1 USD = 21.600 VND, giá phí tham gia hợp
đồng kỳ hạn là 2.000.000. Hãy ghi nhận nghiệp vụ trên vào các thời điểm thích hợp.

...
ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN
CÂU 1: 2 điểm
Nêu khái niệm tài sản tài chính, phân loại tài sản tài chính, đo lường tài sản tài chính theo thông
lệ quốc tế ? So sánh với chế độ kế toán Việt Nam.
CÂU 2: 4 điểm
Ngày 25/1/N công ty X phát hành 1 triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1.000.000, kỳ hạn 3 năm, lãi
suất 8% năm. Thời điểm chuyển đổi là thời điểm đáo hạn trái phiếu (Gốc và lãi thanh toán khi đáo hạn,
lãi đơn). Khi trái phiếu được phát hành, tỷ lệ lãi suất phổ biến đang thịnh hành trên thtrường của một
công cụ nợ tương tự nhưng không có quyền chọn chuyển đổi là 10% năm.
Yêu cầu hạch toán nghiệp vụ trên vào các thời điểm thích hợp với các trường hợp cụ thể như sau:
1. Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu 10.000/1CP.
2. Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu 15.000/1CP
Biết rằng toàn bộ gốc lãi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu
10.000đ/CP
CÂU 3: (4 điểm) Anh chị hãy tự cho số liệu A# B# 0
Ngày 1/10/N, Công ty S nhập khẩu thiết bsản xuất phát sinh khoản nợ nhà xuất khẩu nước
ngoài 1 200.000 USD, khoản nợ này thanh toán vào ngày 28/2/(N+1). Ngày 1/10/N, tỷ giá giao
ngay 1 USD = 21.000 VND.
Ngày 31/12/N, tỷ giá tương lai 2 tháng: 1 USD = 21.500 VND
Ngày 28/2/(N+1), tỷ giá giao ngay 1 USD = AB.000 VND
Yêu cầu:
1. Ghi nhận nghiệp v trên tại c thời điểm cần thiết nếu Công ty không sử dụng công cụ
phòng ngừa rủi ro.
2. Công ty S áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro bằng cách tham gia hợp đồng mua 1 200.000
USD kỳ hạn 5 tháng, tỷ giá được định trước 1 USD = 21.600 VND, giá phí tham gia hợp
đồng kỳ hạn là 2.000.000. Hãy ghi nhận nghiệp vụ trên vào các thời điểm thích hợp.
bt về các công cụ tài chính - Người đăng: hongnhungkt52b-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bt về các công cụ tài chính 9 10 101