Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ

Được đăng lên bởi phuonghien8682
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ
Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo đường
thẳng
Là phương pháp khấu hao mà tỉ lệ khấu hao và số khấu hao hàng
năm không thay đổi theo suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài
sản.
Công thức:
Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm
sử dụng
Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng
Có thể xác định mức khấu hao năm của TSCĐ theo công thức:
Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu
hao năm
Trong đó
Tỉ lệ khấu hao năm = 1/ Số năm sử dụng

Phương pháp 2: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm
dần có điều chỉnh
Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng năm giảm dần
theo thứ tự những năm sử dụng.
Công thức:
Mức khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu
hao nhanh
Trong đó :
Tỉ lệ khấu hao nhanh = ( 1/ Số năm sử dụng ) x Hệ số điều chỉnh
Bảng hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng TSCĐ
Thời gian sử dụng của
Hệ số điều chỉnh
TSCĐ
(lần)
Đến 4 năm ( T < 4 năm) 1,5
Trên 4 đến 6 năm ( 4 < T
2
<6)
Trên 6 năm ( T > 6 )
2,5
Phương pháp 3 : phương páp khấu hao theo lượng sản phẩm,
dịch vụ.
Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng tháng , hàng
năm thay đổi phụ thuộc
vào lượng sản phẩm, dịch vụ thực tế mà TSCĐ đã tạo ra.
Công thức :
Mức khấu hao hàng tháng = Lượng sản phẩm được tao ra trong
tháng x mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản
phẩm, dịch vụ
Trong đó :

Mức trích khấu hao bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm, dịch vụ =
Nguyên gía TSCĐ/ Sản lượng theo công suất thiết kế.
Mức khấu hao hàng năm = Tổng mức trích khấu hao của 12 tháng
Hoặc :
Mức khấu hao hàng năm = Lương sản phẩm, dịch vụ thực tế tạo
ra trong năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị
sả phẩm , dịch vụ.
Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ
1 Xác định phạm vi phải trích khấu hao TSCĐ và tổng nguyên giá
TSCĐ phải trích đầu kỳ kế hoạch.
2 Xác định nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao trong
kỳ.
Nguyên giá đù kì kế hoạch phải khấu hao = Nguyên giá của toàn
bộ TSCĐ – Nguyên giá TSCĐ không phải khấu hao.
Nguyên giá bình quân tăng trong kỳ = (Nguyên giá tăng trong kỳ x
số tháng khấu hao trong năm )/ 12
Nguyên giá bình quân giảm trong kỳ= (Nguyên giá giảm trong kỳ x
Số tháng thôi khấu hao trong năm)/ 12
Nguyên giá bình quân phải tính khấu hao = Nguyên giá phải tính
khấu hao đầu kỳ + Nguyên giá bình quân tăng trong kỳ – Nguyên
giá bình quân giảm trong kỳ.
3 Xác định mức khấu hao bình quân hàng năm
Múc khẩu hao bình quân hàng năm = Nguyên giá bình quân phải
tính khấu hao x Tỷ lệ khấu hao bình quân ...
CÁC PH NG PHÁP KH U HAO TSCƯƠ Đ
Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo đường
thẳng
phương pháp khấu hao mà tỉ lệ khấu haosố khấu hao hàng
năm không thay đổi theo suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài
sản.
Công thức:
Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm
sử dụng
Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng
Có thể xác định mức khấu hao năm của TSCĐ theo công thức:
Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu
hao năm
Trong đó
Tỉ lệ khấu hao năm = 1/ Số năm sử dụng
Phương pháp 2: Phương pháp khấu hao theo số giảm
dần có điều chỉnh
phương pháp khấu hao mức khấu hao hàng năm giảm dần
theo thứ tự những năm sử dụng.
Công thức:
Mức khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu
hao nhanh
Trong đó :
Tỉ lệ khấu hao nhanh = ( 1/ Số năm sử dụng ) x Hệ số điều chỉnh
Bảng hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng TSCĐ
Thời gian sử dụng của
TSCĐ
Hệ số điều chỉnh
(lần)
Đến 4 năm ( T < 4 năm) 1,5
Trên 4 đến 6 năm ( 4 < T
< 6 )
2
Trên 6 năm ( T > 6 ) 2,5
Phương pháp 3 : phương páp khấu hao theo lượng sản phẩm,
dịch vụ.
phương pháp khấu hao mức khấu hao hàng tháng , hàng
năm thay đổi phụ thuộc
vào lượng sản phẩm, dịch vụ thực tế mà TSCĐ đã tạo ra.
Công thức :
Mức khấu hao hàng tháng = Lượng sản phẩm được tao ra trong
tháng x mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản
phẩm, dịch vụ
Trong đó :
CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ - Trang 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ - Người đăng: phuonghien8682
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ 9 10 947