Ktl-icon-tai-lieu

Các sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất

Được đăng lên bởi Cherry Love
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sơ đồ 1: Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

TK 621

TK 154

DĐK: xxx
Chi phí NVL trực tiếp

TK 152, 111...
Các khoản ghi giảm
Chi phí sản phẩm
TK 155, 152

TK 622

Nhập kho vật tư, SF
Chi phí nhân công
trực tiếp
TK 157
Gửi bán

TK 627
Chi phí sản xuất chung

TK 632
Tiêu thụ thẳng
DCK: xxx
Sơ đồ 2: Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Kết chuyển giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang đầu kỳ
TK 621

TK 631

TK 154
Giá trị sản phẩm

Kết chuyển chi phí

dịch vụ dở dang cuối kỳ

nguyên, vật liệu trực

TK 632
TK 622

Tổng giá th nh sản xuất
của sản phẩm dịch vụ đã
ho n th nh nhập kho, gửi
bán, hay tiêu thụ

Kết chuyển chi phí
nhân công trực tiếp
TK 627
Kết chuyển (hoặc phân bổ)
chi phí sản xuất chung

Sơ đồ 3: Hạch toán tổng hợp chi phí theo phương pháp KKTX

TK 152, 151

TK 621

TK 154
Kết chuyển chi phí

VL dùng trực tiếp

NVL trực tiếp

cho sản xuất
TK 152

Sơ đồ 4: Hạch toán tổng hợp chi phí theo phương pháp KKĐK

TK 331,111,112

TK 611

TK 621

Kết chuyển

Giá trị NVL

Giá trị NVL

NVL trực tiếp

dùng sản xuất

tăng trong kỳ
TK 133

TK 631

TK 152, 151

VAT
Giá trị VL chưa

khấu trừ

dùng cuối kỳ

Kết chuyển giá trị VL chưa dùng đầu

Sơ đồ 5: Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp

TK 334

TK 622

TK 154
Các khoản ghi giảm

Tiền lương v phụ cấp

Chi phí sản phẩm

phải trả cho CNSX
TK 335
TK 631

Tính trước lương CNSX
Kết chuyển chi phí
NC trực tiếp (KKĐK)

TK 338,211,111,112
Các khoản trích

Sơ đồ 6: Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung

TK 334,338

TK 627

TK 111,112,152

Các khoản ghi giảm CFSX chung

Chi phí nhân viên

(phế liệu thu hồi, vật tư xuất
dùng không hết)

TK 1521,153(611)

TK 154
Chi phí VL, dụng cụ

Kết chuyển chi phí
sản xuất chung (KKTX)

TK 142, 335
Chi phí theo dự toán
TK 631
Kết chuyển chi phí

TK 111, 112, 331

sản xuất chung (KKĐK)

Chi phí sản xuất chung
TK 133
VAT khấu trừ

Sơ đồ 7:
Chi phí
NVL
chính

+

Giá thành
bán thành
phẩm bước 1
Giá thành
bán thành
phẩm bước (n-1)

+

Chi phí
chế biến
bước 1

+

Chi phí
chế biến
bước n

-

Chi phí
chế biến
bước 2

-

Giá trị bán
thành phẩm
dở dang bước 1

=

Giá trị sản
phẩm dở dang
bước n

=

Giá thành
bán thành
phẩm bước 2

Giá thành
bán thành
phẩm bước 2

=

Tổng giá
thành sản
phẩm

Sơ đồ 8:

CFNVL chính nằm trong giá th nh SP

Tổng
giá

CFCB bước 1 nằm trong giá th nh SP
th nh
th nh

CFCB bước 2 nằm trong giá th nh SP

phẩm
CFCB bước n nằm trong giá th nh SP
Biểu 1: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty trong những năm qua
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất - Người đăng: Cherry Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất 9 10 397