Ktl-icon-tai-lieu

Các ví dụ gian lận trong kiểm toán

Được đăng lên bởi Vu Thanh Cong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vũ Thành Công- K57-TCNH
SDT:0974613047

Khái niệm gian lận và các yếu tố cơ bản của gian lận trong kiểm toán

1

Có nhiều khái niệm tổng quát cũng như chuyên ngành về gian lận. Theo hướng
dẫn tìm hiểu gian lận của SPASAI ( Hiệp hội các cơ quan kiểm toán tối cao Nam Thái
Bình Dương): gian lận là một thuật ngữ chung, bao gồm tất cả các cách mà trí thông
minh con người có thể nghĩ ra, được một cá nhân sử dụng để giành lợi thế hơn người
bằng việc trình bày không đúng sự thật. Không có một quy định rõ ràng nào cho việc xác
định gian lận vì gian lận bao gồm tất cả các cách bất ngờ, giả dối, xảo quyệt và không
công bằng nhằm lừa người khác.
Theo Văn phòng Kiểm toán quốc gia ở Anh, gian lận có liên quan đến việc sử
dụng thủ đoạn lừa gạt để giành được các lợi ích tài chính không công bằng và bất hợp
pháp, cũng như là những sai sót cố ý hoặc cố tình bỏ sót một khoản tiền hay các khoản
phải công khai trong các chứng từ kế toán hoặc báo cáo tài chính của một chủ thể. Gian
lận cũng bao gồm cả sự ăn cắp cho dù có hay không có các sai sót trên chứng từ kế toán
hay báo cáo tài chính.
Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 (VSA 240), Gian lận ''là những hành
vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều người trong Hội đồng
quản trị, Ban giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm ảnh hưởng tới báo
cáo tài chính''.
Như vậy, dù định nghĩa theo cách nào thì về bản chất, gian lận là hành vi cố ý lừa
dỗi, giấu diếm, xuyên tạc sự thật với mục đích tư lợi. Theo đó ta có thể thấy được các yếu
tố cơ bản của gian lận như sau:
-

Phải có ít nhất hai bên trong gian lận, có nghĩa là phải có bên thực hiện hành vi
gian lận và bên đã hoặc có thể đã phải chịu hậu quả của gian lận
Có sai sót trọng yếu hoặc sự trình bày không đúng sự thật được thực hiện một cách
cố ý bởi người có hành vi gian lận
Phải có sự chủ định của người thực hiện hành vi gian lận rằng sự trình bày sai này
sẽ ảnh hưởng tới nạn nhân
Nạn nhân phải có quyền hợp pháp để đáp trả lại sự trình bày đó
Nhìn chung có sự cố gắng che dấu gian lận
Gian lận nhất thiết phải có sự vi phạm tính trung thực

2

Đặc điểm của hành vi gian lận

Thứ nhất, gian lận dù là việc lập BCTC gian lận hay biển thủ tài sản, đều có liên
quan đến động cơ hoặc áp lực phải thực hiện hành vi gian lận, một cơ hội rõ ràng để thực
hiện điều đó và việc hợp lý hóa hành vi gian lận.
Thứ hai, việc lập báo cáo tài chính gian lận có liên quan đến các sai sót cố ý như
cố ý bỏ sót số liệu hoặc thông tin thuyết minh của báo cáo tài c...
Vũ Thành Công- K57-TCNH
SDT:0974613047
1 Khái niệm gian lận và các yếu tố cơ bản của gian lận trong kiểm toán
nhiều khái niệm tổng quát cũng như chuyên ngành về gian lận. Theo hướng
dẫn tìm hiểu gian lận của SPASAI ( Hiệp hội các quan kiểm toán tối cao Nam Thái
Bình Dương): gian lận một thuật ng chung, bao gồm tất cả các cách trí thông
minh con người thể nghĩ ra, được một nhân sử dụng đ giành lợi thế hơn người
bằng việc trình bày không đúng sự thật. Kng có một quy định rõ ràng nào cho việc xác
định gian lận gian lận bao gồm tất c các cách bất ngờ, giả dối, xảo quyệt và không
công bằng nhằm lừa người khác.
Theo Văn phòng Kiểm toán quốc gia Anh, gian lận liên quan đến việc s
dụng thủ đoạn lừa gạt để giành được các lợi ích tài chính không ng bằng bất hợp
pháp, cũng như những sai sót cý hoặc cố nh bỏ sót một khoản tiền hay các khoản
phải công khai trong các chứng từ kế toán hoặc báo cáo tài chính của một chủ thể. Gian
lận cũng bao gồm c sự ăn cắp cho dù có hay không có các sai sót trên chứng từ kế toán
hay báo cáo tài chính.
Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 (VSA 240), Gian lận ''là những hành
vi cố ý m sai lch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều người trong Hội đồng
quản trị, Ban giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, m nh hưởng tới báo
cáo tài chính''.
Như vậy, dù định nga theo cách nào thì về bản chất, gian lận là hành vi cố ý lừa
dỗi, giấu diếm, xuyên tạc sự thật với mục đích tư lợi. Theo đó ta có thể thấy được các yếu
tố cơ bản của gian lận như sau:
- Phải có ít nhất hai n trong gian lận, có nghĩa phải có bên thực hiện hành vi
gian lận và bên đã hoặc có thể đã phải chịu hậu quả của gian lận
- Có sai sót trọng yếu hoặc sự trình bày không đúng sự thật được thực hiện một cách
cố ý bởi người có hành vi gian lận
- Phải có sự chủ định của người thực hiện hành vi gian lận rng sự trình bày sai này
sẽ ảnh hưởng tới nạn nhân
- Nạn nhân phải có quyền hợp pháp để đáp trả lại sự trình bày đó
- Nhìn chung có sự cố gắng che dấu gian lận
- Gian lận nhất thiết phải có sự vi phạm tính trung thực
Các ví dụ gian lận trong kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các ví dụ gian lận trong kiểm toán - Người đăng: Vu Thanh Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các ví dụ gian lận trong kiểm toán 9 10 247