Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi chuẩn mực kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi h0angthuy4e
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3066 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Câu 1: Trình bày khái niệm chuẩn mực kế
toán ? Vì sao phải có chuẩn mực kế toán ?
*Chuẩn mực kế toán là những quy định do tổ
chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để
làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin
trình bày trên BCTC

B1: Thiết lập ủy ban điều hành
B2: Ghi nhận, tóm tắt chọn lọc các vấn đề kế tóa
theo từng chủ đề cụ thể
B3: Bản dự thảo những điểm chính
B4: IASB xem xét, đưa ra bản báo cáo nháp

*Cần có chuẩn mực kế toán vì:

B5: Đưa ra bản dự thảo trưng cầu ý kiến

- Tuân thủ các chuẩn mực kế toán thì người lập và
người sử dụng mới hiểu được các thông tin phản
ánh trên BCTC

B6: Nếu > 2/3 thành viên chấp nhận, phát hành
trưng cầu ý kiến

- Chuẩn mức kế toán là nền tảng để thực hiện
chức năng của kế toán tài chính là báo cáo tình
hình tài chính của DN và là phương tiện quan
trọng để lập các báo cáo về tình hình tài chính
chính của DN.
- Không có chuẩn mực kế toán thì các mục tiêu
của BCTC dưới đây sẽ không đạt được:
+) Cung cấp thông tin hữu ích để làm quyết định
về đầu tư và tín dụng
+) Cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá luồng
tiền tương lai
+ Cung cấp thông tin về TS và NV của DN
=>nhờ tuân theo CMKTQT, các thông tin trình
bày trên BCTC trở nên thiết thực cho người sử
dụng và ra quyết định; tin cậy cho người đọc thấy
an tâm và có thể so sánh được giúp người sử dụng
có thể lựa chọn (các đôi tượng bên ngoài sử dụng
BCTC có nhu cầu rất lớn về tính so sánh) => Các
tổ chức quốc tế đã ban hành hệ thống CMKTQT
với hi vọng làm hài hòa CMKT giữa các nước.
Câu 2: Tổ chức ban hành chuẩn mực kế toán
quốc tế ? Nội dung của một IAS bao gồm
những vấn đề gì ? Quy trình ban hành chuẩn
mực kế toán quốc tế ? Mô hình vận dụng các
chuẩn mực kế toán quốc tế ?
* Tổ chức ban hành CMKTQT:

B7: Nếu > 1/3 thành viên chấp nhận, đưa ra dự
thảo IAS/IFRIC
B8: Ít nhất 3/4 thành viên chấp nhận sẽ công bố
rộng rãi.
* Mô hình vận dụng các CMKTQT: 4 mô hình
1. Vận dụng 100% CMKTQT. Nếu có chuẩn mực
nào k thể áp dụng thì sẽ xây dựng CMKT riêng.
2. Vận dụng 100% CMKTQT nhưng có thể thêm
bớt 1 số phần.
3. Vận dụng có chọn lọc các ND của CMKTQT,
có sửa đổi bổ sung 1 số điểm cho phù hợp với đặc
điểm nền kinh tế quốc gia và ban hành thêm
CMKT quốc gia
4. Không sử dụng CMKTQT
Câu 4: Nêu khái quát hệ thống chuẩn mực kế
toán quốc tế, hệ thống báo cáo chuẩn mực Báo
cáo tài chính quốc tế và hệ thống chuẩn mực
Việt Nam (VASs) ?
*Khái quát hệ thống CMKTQT:
-CMKTQT là điều kiện đảm bảo các DN, tổ chức
toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc kế toán
thống nhất trong việc lập và b...
Câu 1: Trình bày khái niệm chuẩn mực kế
toán ? Vì sao phải có chuẩn mực kế toán ?
*Chuẩn mực kế toán là những quy định do tổ
chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để
làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin
trình bày trên BCTC
*Cần có chuẩn mực kế toán vì:
- Tuân thủ các chuẩn mực kế toán thì người lập và
người sử dụng mới hiểu được các thông tin phản
ánh trên BCTC
- Chuẩn mức kế toán là nền tảng để thực hiện
chức năng của kế toán tài chính là báo cáo tình
hình tài chính của DN và là phương tiện quan
trọng để lập các báo cáo về tình hình tài chính
chính của DN.
- Không có chuẩn mực kế toán thì các mục tiêu
của BCTC dưới đây sẽ không đạt được:
+) Cung cấp thông tin hữu ích để làm quyết định
về đầu tư và tín dụng
+) Cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá luồng
tiền tương lai
+ Cung cấp thông tin về TS và NV của DN
=>nhờ tuân theo CMKTQT, các thông tin trình
bày trên BCTC trở nên thiết thực cho người sử
dụng và ra quyết định; tin cậy cho người đọc thấy
an tâm và có thể so sánh được giúp người sử dụng
có thể lựa chọn (các đôi tượng bên ngoài sử dụng
BCTC có nhu cầu rất lớn về tính so sánh) => Các
tổ chức quốc tế đã ban hành hệ thống CMKTQT
với hi vọng làm hài hòa CMKT giữa các nước.
Câu 2: Tổ chức ban hành chuẩn mực kế toán
quốc tế ? Nội dung của một IAS bao gồm
những vấn đề gì ? Quy trình ban hành chuẩn
mực kế toán quốc tế ? Mô hình vận dụng các
chuẩn mực kế toán quốc tế ?
* Tổ chức ban hành CMKTQT:
-IASCF: tổ chức ủy ban CMKTQT
- SAC: hội đồng cố vấn chuẩn mực
-IASB: hội đồng CMKTQT
- IFRIC: hội đồng hướng dẫn BCTC quốc tế
* ND của 1 IAS:
- Đưa ra vấn đề mà IAS cần giải quyết
- Phạm vi mà IAS được áp dụng
- Các khái niệm có liên quan trong IAS
* Quy trình ban hành CMKTQT:
B1: Thiết lập ủy ban điều hành
B2: Ghi nhận, tóm tắt chọn lọc các vấn đề kế tóa
theo từng chủ đề cụ thể
B3: Bản dự thảo những điểm chính
B4: IASB xem xét, đưa ra bản báo cáo nháp
B5: Đưa ra bản dự thảo trưng cầu ý kiến
B6: Nếu > 2/3 thành viên chấp nhận, phát hành
trưng cầu ý kiến
B7: Nếu > 1/3 thành viên chấp nhận, đưa ra dự
thảo IAS/IFRIC
B8: Ít nhất 3/4 thành viên chấp nhận sẽ công bố
rộng rãi.
* Mô hình vận dụng các CMKTQT: 4 mô hình
1. Vận dụng 100% CMKTQT. Nếu có chuẩn mực
nào k thể áp dụng thì sẽ xây dựng CMKT riêng.
2. Vận dụng 100% CMKTQT nhưng có thể thêm
bớt 1 số phần.
3. Vận dụng có chọn lọc các ND của CMKTQT,
có sửa đổi bổ sung 1 số điểm cho phù hợp với đặc
điểm nền kinh tế quốc gia và ban hành thêm
CMKT quốc gia
4. Không sử dụng CMKTQT
Câu 4: Nêu khái quát hệ thống chuẩn mực kế
toán quốc tế, hệ thống báo cáo chuẩn mực Báo
cáo tài chính quốc tế và hệ thống chuẩn mực
Việt Nam (VASs) ?
*Khái quát hệ thống CMKTQT:
-CMKTQT là điều kiện đảm bảo các DN, tổ chức
toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc kế toán
thống nhất trong việc lập và ban hành các BCTC.
-IASB đã ban hành và công bố 41 CMKTQT
(IASs), 8 chuẩn mực BCTC (IFRSs).
- Hiện tại có 1 số IAS không còn hiệu lực và đã
được thay thế (IAS 03, 04, 05, 06, 09, 13, 25..)
* Hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế:
-IFRS1: lần đầu áp dụng các CMQT về trình bày
BCTC
- IFRS2: Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu
- IFRS3: Hợp nhất kinh doanh
- IFRS4: Hợp đồng bảo hiểm
- IFRS5: TSDH nắm giữ để bán & hđ k liên tục
- IFRS6:K.thác và định giá tài nguyên khoáng sản
Câu hỏi chuẩn mực kế toán quốc tế - Trang 2
Câu hỏi chuẩn mực kế toán quốc tế - Người đăng: h0angthuy4e
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi chuẩn mực kế toán quốc tế 9 10 24