Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính, sự nghiệp

Được đăng lên bởi tainguyenvu-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 21379 lần   |   Lượt tải: 96 lần
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính, sự nghiệp)
đăng 06:12 28-08-2012 bởi thuan tong

1: Báo cáo nào trong các BCTC sau k0 sử dụng trong đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp.?
1. Bảng cân đối kế toán
2. Bảng cân đối tài khoản
3. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
4. Báo cáo chi tiết kinh phí dự án
DA: a

2: Hình thức sổ kế toán nào k0 áp dụng đối với đơn vị HCSN
1.
2.
3.
4.

Nhật ký chứng từ
Nhật ký chung
Nhật ký sổ cái
Chứng từ ghi sổ

DA: a
3: Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:
1.
2.
3.
4.

Biên lai rút tiền
Giấy rút dự toán kinh phí kiêm lĩnh TM
Phiếu chi
Tất cả các chứng từ trên

DA: d
4: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi
1.
2.
3.
4.

Bên nợ TK TM (111)
Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động
Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)
Các trên

DA: d
5: Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:
1. Bên nợ TK TM (111)

2. Bên có TK tạm ứng kinh phí (336)
3. Bên có TK tạm ứng (312)
4. (a) và (b)
DA: d

6: Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:
1.
2.
3.
4.

Bên nợ TK TM (111)
Bên nợ TK nguồn vốn kinh doanh (411)
Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)
(a) và (b)

DA: d

7: Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi k0 hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi:
1.
2.
3.
4.

Bên có TK TM (111)
Bên có TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)
Bên nợ TK TM (111)
(b) và (c)

DA: d

8: Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm:
1.
2.
3.
4.

Uỷ nhiệm thu
Uỷ nhiệm chi
Giấy báo nợ, giấy báo có
Tất cả các chứng từ trên

DA: d

9: Khi thu phí và lệ phí bằng tiền gửi kế toán ghi:
1. Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (112)
2. Bên có TK các khoản thu (511)
3. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

4. (a) và (b)
DA: d

10: Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi:
1.
2.
3.
4.

Bên nợ TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)
Bên có TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (112)
Bên nợ TK chi sự nghiệp (661)
(a) và (b)

DA: d

11: Những đối tượng sau đối tượng nào k0 thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:
1.
2.
3.
4.

Văn phòng chính phủ
Bộ, cơ quan ngang bộ
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Công ty trách nhiệm hữu hạn

DA: d

12: Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho:
1.
2.
3.
4.

Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi
Tổ chức xã hội nghề nghiệp tự thu, tự chi
Văn phòng quốc hội
Tất cả các đối tượng trên

DA: D

13: Những đối tượng sau thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:
1. Văn phòng chủ tịch nước
2. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp
3. Các tổ chức phi ch...
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính, sự nghiệp)
đăng 06:12 28-08-2012 bởi thuan tong
1: Báo cáo nào trong các BCTC sau k0 sử dụng trong đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp.?
1. Bảng cân đối kế toán
2. Bảng cân đối tài khoản
3. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
4. Báo cáo chi tiết kinh phí dự án
DA: a
2: Hình thức sổ kế toán nào k0 áp dụng đối với đơn vị HCSN
1. Nhật ký chứng từ
2. Nhật ký chung
3. Nhật ký sổ cái
4. Chứng từ ghi sổ
DA: a
3: Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:
1. Biên lai rút tiền
2. Giấy rút dự toán kinh phí kiêm lĩnh TM
3. Phiếu chi
4. Tất cả các chứng từ trên
DA: d
4: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi
1. Bên nợ TK TM (111)
2. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động
3. Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)
4. Các trên
DA: d
5: Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:
1. Bên nợ TK TM (111)
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính, sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính, sự nghiệp - Người đăng: tainguyenvu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính, sự nghiệp 9 10 549