Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực kiểm toán 210

Được đăng lên bởi tranthixuanmai19
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM
Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán
(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC
ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

I/ QUY ĐỊNH CHUNG
Phạm vi áp dụng
1. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và
doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc thỏa thuận các
điều khoản của hợp đồng kiểm toán với Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được
kiểm toán (trong phạm vi phù hợp). Chuẩn mực này cũng quy định và hướng dẫn về
các tiền đề của một cuộc kiểm toán, trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp
kiểm toán, trách nhiệm của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
liên quan đến hợp đồng kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 cũng quy
định và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên và
doanh nghiệp kiểm toán đối với việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán nằm trong khả
năng kiểm soát của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (xem hướng dẫn tại
đoạn A1 Chuẩn mực này).
2. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn
của Chuẩn mực này trong việc thỏa thuận và thực hiện hợp đồng kiểm toán.
Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) phải có những hiểu biết nhất định về các quy
định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý các mối quan
hệ liên quan đến quá trình thỏa thuận và thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Mục tiêu
3. Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là chỉ chấp nhận hoặc tiếp
tục thực hiện hợp đồng kiểm toán khi đã thống nhất được các cơ sở để thực hiện hợp
đồng kiểm toán, thông qua việc:
(a) Thiết lập được các tiền đề của một cuộc kiểm toán;
(b) Xác nhận rằng kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và Ban Giám đốc, Ban
quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) đã thống nhất được các
điều khoản của hợp đồng kiểm toán.

Giải thích thuật ngữ
4. Trong các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Tiền đề của một cuộc kiểm toán: Là việc Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sử
dụng khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính có thể chấp nhận được trong
việc lập báo cáo tài chính và sự chấp thuận của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị
được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) đối với các cơ sở để tiến hành cuộc kiểm
toán (xem đoạn 13 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200).
5. Trong Chuẩn mực này, thuật ngữ “Ban Giám đốc” sau đây được hiểu là “Ban Giám
đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù ...

 !"#$%&'()*+ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC
ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)
,-./0
123 (45+
1. Chuẩn mực kiểm toán này quy định hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên
doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi “kiểm toán viên”) trong việc thỏa thuận các
điều khoản của hợp đồng kiểm toán với Ban Giám đốc Ban quản trị đơn vị được
kiểm toán (trong phạm vi phù hợp). Chuẩn mực này cũng quy định hướng dẫn về
các tiền đề của một cuộc kiểm toán, trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp
kiểm toán, trách nhiệm của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
liên quan đến hợp đồng kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 cũng quy
định và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên
doanh nghiệp kiểm toán đối với việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán nằm trong khả
năng kiểm soát của kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán (xem hướng dẫn tại
đoạn A1 Chuẩn mực này).
2. Kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ các quy định hướng dẫn
của Chuẩn mực này trong việc thỏa thuận và thực hiện hợp đồng kiểm toán.
Đơn v được kiểm toán (khách hàng) phải những hiểu biết nhất định về các quy
định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý các mối quan
hệ liên quan đến quá trình thỏa thuận và thực hiện hợp đồng kiểm toán.
56
3. Mục tiêu của kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán chỉ chấp nhận hoặc tiếp
tục thực hiện hợp đồng kiểm toán khi đã thống nhất được các sở để thực hiện hợp
đồng kiểm toán, thông qua việc:
(a) Thiết lập được các tiền đề của một cuộc kiểm toán;
(b) Xác nhận rằng kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán Ban Giám đốc, Ban
quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) đã thống nhất được các
điều khoản của hợp đồng kiểm toán.
789+:
4. Trong các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Tiền đề của một cuộc kiểm toán: việc Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sử
dụng khuôn khổ về lập trình bày báo cáo tài chính thể chấp nhận được trong
việc lập báo cáo tài chính và sự chấp thuận của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị
được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) đối với các sở để tiến hành cuộc kiểm
toán (xem đoạn 13 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200).
5. Trong Chuẩn mực này, thuật ngữ “Ban Giám đốc” sau đây được hiểu “Ban Giám
đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp)”.
1
Chuẩn mực kiểm toán 210 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực kiểm toán 210 - Người đăng: tranthixuanmai19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chuẩn mực kiểm toán 210 9 10 111