Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán

Được đăng lên bởi Ly Na
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HODECO
HODECO INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC
Địa chỉ : 203 Lê Hồng Phong - Phường 8 - Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại : (064) 3.853518
- Fax : (064) 3.584350
Website :  - Email : info@hodecoincon.com.vn






 Mã phòng, ban: ...........................................................................................................
 Lý do soạn thảo:

Soạn mới
Khác

Sửa đổi, cập nhật
Lần sửa đổi: ..........................................

 Người phê duyệt: ......................................... Ngày phê duyệt: .......... / ........ / ............
 Chức danh: .................................................. Ngày có hiệu lực: ......... / ........ / ............
 Chữ ký và đóng dấu: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
I- Mục đích:
- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng,
nhiệm vụ đạt hiệu quả trong công việc.
- Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đổ lỗi.
- Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên theo yêu cầu,
chiến lược của công ty.
II-Phạm vi:
- Áp dụng cho Phòng Kế toán Công ty.

III- Nội dung:
1. Sơ đồ tổ chức:
 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

Giám đốc

Kế toán trưởng

Phó phòng
kế toán

Phòng
tài chính
ngân
hàng

Kế
toán
Phân
xưởng
gạch

Kế
toán
doanh
thu,
công
nợ

Kế
toán
lương,
Bảo
hiểm

Thủ
kho
thành
phẩm

Kế
toán
thanh
toán,
thuế

Thủ
quỹ

Kế
toán
NVL,
CCDC,
TSCĐ

Kế
toán
tổng
hợp

2.Chức năng:
- Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo
đúng quy định của nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán.
- Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái
và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ
qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
- Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu
hiệu.
- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường
và hệ t...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HODECO
HODECO INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC
Địa chỉ : 203 Lê Hồng Phong - Phường 8 - Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại : (064) 3.853518 - Fax : (064) 3.584350
Website : www.hodecoincon.com.vn - Email : info@hodecoincon.com.vn
Chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán - Người đăng: Ly Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán 9 10 595