Ktl-icon-tai-lieu

chương 6 đa công tuyến

Được đăng lên bởi Do Phuong Linh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG VI
ĐA CỘNG TUYẾN

1

6.1. Bản chất của đa cộng tuyến
Khi lập mô hình hồi quy bội

Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X 2i + βˆ3 X 3i + ... + βˆk X ki
Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải
thích gọi là đa cộng tuyến.
a. Đa cộng tuyến hoàn hảo
Tồn tại λ2, λ3,… λk không đồng thời bằng 0 sao cho
λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk = 0
b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo
λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk + vi= 0
2

3

4

6.2. Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến

βˆ2 =

2
y
x
x
∑ i 2i ∑ 3i − ∑ yi x3i ∑ x2i x3i

∑x ∑x
2
2i

2
3i

− (∑ x2i x3i )

Nếu X2i = λX3i => x2i = λx3i

2

λ
y
x
x
−
λ
y
x
x
x
0
∑
∑
∑
∑
i
3
i
i
3
i
3
i
3i
ˆ
=
=> β 2 =
2
2
2
2
2
2
λ ∑ x3i ∑ x3i − λ ∑ x3i ∑ x3i
0
2
3i

ˆ
ˆ
β
,
β
=> không xác định được 2 3
5

Một số nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng
tuyến
- Khi chọn các biến độc lập mối quan có quan hệ
nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc
vào một điều kiện khác.
- Khi số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập.
- Cách thu thập mẫu.
- Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ.

6

6.3. Hậu quả của đa cộng tuyến
- Ước lượng các hệ số không hiệu quả do phương sai
của ước lượng lớn.
- Khoảng tin cậy của các ước lượng rộng
- Tỷ số ti không có ý nghĩa
- R2 lớn nhưng t nhỏ
- Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của chúng trở
nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ của dữ liệu
- Dấu các ước lượng của các hệ số hồi quy có thể sai
- Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với các
biến khác, mô hình sẽ thay đổi về dấu hoặc thay đổi
về độ lớn của các ước lượng.
7

6.4. Cách phát hiện đa cộng tuyến
6.4.1. R2 lớn nhưng tỷ số t nhỏ
6.4.2. Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao
( X i − X )( Z i − Z )
∑
rXZ =
2
2
∑( X i − X ) ( Z i − Z )
Trong đó X, Z là 2 biến giải thích trong mô hình

8

6.4.3. Sử dụng mô hình hồi quy phụ

Xˆ 2i = βˆ1 + βˆ3 X 3i + ... + βˆk X mi
H0: R2 = 0

R ( n −m)
F =
(1 −R 2 )( m −1)
2

Nếu F > Fα(m-1,n-m): bác bỏ H0 => có đa cộng tuyến
Nếu F < Fα(m-1,n-m): chấp nhận H0 => không có đa
cộng tuyến
9

6.4.4. Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai (VIF)
Đối với hàm hồi quy 2 biến giải thích, VIF được định
nghĩa như sau:
1
VIF =
2
(1 − r23 )
Đối với trường hợp tổng quát, có (k-1) biến giải thích
thì:
1
VIF =
2
(1 − R j )
R2j: là giá trị R2 trong hàm hồi quy của Xj theo (k-1)
biến giải thích còn lại.
Thông thường khi VIF > 10, thì biến này được coi là
10
có cộng tuyến cao

6.5. Biện pháp khắc phục
6.5.1. Dùng thông tin tiên nghiệm
Ví dụ khi hồi quy mô hình sản xuất Cobb-Douglas
β3

β2

Yi = ALi K i e

ui

Ln(Yi)=β1 + β2ln(Ki)+ β3ln(Li) + ui
Có thể gặp hiện tượn...
1
CHƯƠNG VI
ĐA CỘNG TUYẾN
chương 6 đa công tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 6 đa công tuyến - Người đăng: Do Phuong Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
chương 6 đa công tuyến 9 10 955