Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại
công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang
Nguyễn Vũ Tiến
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Tạ Đức Khánh
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Hệ thố ng hóa nhữ ng lý lu ậ n chung v ề tiền lương, tiền thưởng, đánh giá sự cầ n
thiết phả i hoàn thiệ n công tác tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp. Trình bày
những đặc điể m củ a Công ty có ảnh hưởng đế n công tác tiền lương, tiền thưở ng. Phân
tích thực tr ạng công tác tiền lương, tiền thưở ng t ạ i Công ty Cổ phầ n Xuất nhập khẩu Bắc
Giang và k ết qu ả công tác tiền lương, tiền thưởng. Đề xuất mộ t số cải tiế n về công tác
tiền lương: củ ng cố bộ ph ậ n làm công tác tiền lương, tiền thưở ng; Tiế n hành phân tích
công việc; Xây d ựng định mức lao độ ng; Xây d ự ng hệ thố ng thang b ảng lương mớ i; Cả i
tiế n phụ cấp lương; Lựa chọ n lạ i hình thức tiền lương phù hợp. Cả i tiế n công tác tiề n
thưởng: tiết kiệm; Thưở ng nâng cao chất lượ ng sả n phẩm; Thưở ng sáng kiế n cả i tiế n k ỹ
thu ật, hợp lý hóa công việc nhằ m hoàn thiệ n công tác tiền lương, tiền thưở ng t ạ i công ty
Cổ phần Xu ất nhập khẩu Bắc Giang.
Keywords: Công ty Cổ phần xu ất khẩu; Quản tr ị kinh doanh; Tiền lương; Tiền thưở ng;
Bắc Giang
Content
1. Tính cấp thiết của luận văn
Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của đất nước, vấn đề tiền lương, tiền thưởng
cho người lao động đang là một trong những vấn đề quan trọng, được cả cá nhân người lao động
và doanh nghiệp quan tâm.
Tiền lương, tiền thưởng với Nhà nước nó là một trong những công cụ để Nhà nước phân
phối, sắp xếp và ổn định lao động một cách hợp lý giữa các ngành nghề, các vùng và thực hiện
phân công lao động toàn xã hội.
Với doanh nghiệp, tiền lương, tiền thưởng là một trong những yếu tố của chi phí sản xuất,
có quan hệ trực tiếp và tác động đến mức lợi nhuận của doanh nghiệp.

Với người lao động, tiền lương tiền thưởng là các nhân tố vật chất rất quan trọng trong
việc kích thích họ tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh
nghiệp sẽ tăng. Do đó nguồn phúc lợi từ doanh nghiệp mà người lao động nhận được cũng sẽ
tăng lên, góp phần bổ sung thêm cho thu nhập, tăng lợi ích cho người lao động. Ngoài ra, khi lợi
ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương, thưởng thoả đáng sẽ tạo ra sức gắn kết
giữa người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, làm cho người lao động có trách
nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động của d...
Cải tiến công c tiền lương, tiền thưởng tại
công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang
Nguyễn Tiến
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Tạ Đức Khánh
Năm bảo vệ: 2008
Abstract:
Hệ thố ng hóa nhữ ng lý lu ậ n chung v ề tiền lương, tin thưởng, đánh giá sự cầ n
thiết phả i hoàn thiệ n công tác tin lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp. Trình bày
những đặc điể m củ a Công ty có ảnh hưởng đế n công tác tiền lương, tiền thưở ng. Phân
ch thực tr ạng công tác tiền lương, tiền tở ng t ạ i Công ty Cổ phầ n Xuất nhập khẩu Bắc
Giang và k ết qu ả công tác tiền lương, tin thưởng. Đề xuất mộ t số cải tiế n về công tác
tiền lương: củ ng cố bộ ph ậ n làm công tác tiền lương, tiền thưở ng; Tiế n hành phân tích
ng việc; Xây d ựng đnh mc lao độ ng; Xây d ự ng hệ thố ng thang b ảng lương mớ i; Cả i
tiế n phụ cấp lương; Lựa chọ n lạ i hình thức tiền lương phù hợp. Cả i tiế n công tác tiề n
thưng: tiết kim; Thưở ng nâng cao cht lượ ng sả n phm; Thưở ng sáng kiế n cả i tiế n k ỹ
thu ật, hợp lý hóa công việc nhằ m hoàn thiệ n công tác tiền lương, tiền thưở ng t ạ i công ty
Cổ phần Xu ất nhập khẩu Bắc Giang.
Keywords:
Công ty Cổ phần xu ất khẩu; Quản tr ị kinh doanh; Tiền lương; Tiền thưở ng;
Bắc Giang
Content
1.
Tính
cấp
thiết
của
luận
văn
Trong các lĩnh vực hoạt đng kinh tế hội của đất nước, vấn đề tiền lương, tiền thưởng
cho người lao động đang một trong những vấn đ quan trọng, được c nhân người lao động
doanh nghiệp quan tâm.
Tiền lương, tiền thưởng với Nhà nước là một trong những ng cụ để N nước phân
phối, sắp xếp và ổn định lao động một cách hợp lý giữa các ngành nghề, các vùng và thực hiện
phân công lao động toàn hội.
Với doanh nghiệp, tiền lương, tiền thưởng là một trong những yếu tố của chi phí sản xuất,
quan hệ trực tiếp tác động đến mức lợi nhuận của doanh nghiệp.
CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 9 10 96