Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề : Kế toán tiền lương và các khoản triachs theo lương

Được đăng lên bởi tranthinhatha
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng

më ®Çu
Trong bÊt cø mét x· héi nµo, nÕu muèn s¶n xuÊt ra vËt liÖu cña c¶i hoÆc thùc
hiÖn qu¸ tr×nh kinh doanh th× vÊn ®Ò lao ®éng cña con ngêi lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc, lao ®éng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n, lµ mét nh©n tè quan träng trong viÖc s¶n xuÊt còng
nh trong viÖc kinh doanh. Nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc cho ngêi sö dông lao ®éng hä
®Òu ®îc tr¶ c«ng, hay nãi c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lµ thï lao ®éng mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng khi mµ hä bá ra søc lao ®éng cña m×nh.
§èi víi ngêi lao ®éng tiÒn l¬ng cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng bëi nã lµ
nguån thu nhËp chñ yÕu gióp cho hä ®¶m b¶o cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. Do
®ã tiÒn l¬ng cã thÓ lµ ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nÕu hä
®îc tr¶ ®óng theo søc lao ®éng hä ®ãng gãp, nhng còng cã thÓ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao
®éng khiÕn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chËm l¹i, kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nÕu tiÒn l¬ng ®îc tr¶
thÊp h¬n søc lao ®éng cña ngêi lao ®éng bá ra.
ë ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, tiÒn l¬ng lµ sù cô thÓ h¬n cña qu¸ tr×nh ph©n phèi
cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi lao ®éng lµm ra. V× vËy viÖc x©y dùng thang l¬ng, b¶ng
l¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý ®Ó sao cho tiÒn l¬ng võa lµ kho¶n thu nhËp
®Ó ngêi lao ®éng ®¶m b¶o nhu cÇu c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, ®ång thêi lµm cho tiÒn l¬ng
trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm
h¬n víi c«ng viÖc thùc sù lµ viÖc lµm cÇn thiÕt.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Dîc PhÈm Kim B¶ng em ®· cã c¬
héi vµ ®iÒu kiÖn ®îc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty. Nã ®· gióp em rÊt nhiÒu trong viÖc cñng cè vµ më
mang h¬n cho em, nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®îc häc t¹i trêng mµ em cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó
®îc ¸p dông thùc hµnh.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù tËn t×nh gióp ®ì, híng dÉn cña Phã Gi¸o S-TiÕn
SÜ: NguyÔn V¨n C«ng, còng nh sù nhiÖt t×nh cña Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c Anh, ChÞ trong
C«ng ty, ®Æc biÖt lµ Phßng KÕ to¸n, Anh Ph¹m TiÕn Dòng trong thêi gian thùc tËp võa
qua, ®· gióp em hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.
Néi dung cña chuyªn ®Ò, ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng chÝnh sau
®©y:
PhÇn I :
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
trong c¸c doanh nghiÖp.

PhÇn II:
Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn dîc
phÈm kim b¶ng.

1

Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng

PhÇn III:
Hoµn thiÖn kÕ to¸n ti...
Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
më ®Çu
Trong bÊt mét héi nµo, nÕu muèn s¶n xuÊt ra vËt liÖu cña c¶i hoÆc thùc
hiÖn qu¸ tr×nh kinh doanh th× vÊn ®Ò lao ®éng cña con ngêi lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®-
îc, lao ®éng mét yÕu c¬ b¶n, t nh©n quan träng trong viÖc s¶n xuÊt còng
nh trong viÖc kinh doanh. Nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc cho ngêi dông lao ®éng
®Òu ®îc tr¶ c«ng, hay nãi c¸ch kh¸c ®ã chÝnh thï lao ®éng ngêi lao ®éng ®îc h-
ëng khi mµ hä bá ra søc lao ®éng cña m×nh.
§èi víi ngêi lao ®éng tiÒn l¬ng mét ý nghÜa cïng quan träng bëi
nguån thu nhËp chñ yÕu gióp cho ®¶m b¶o cuéc sèng cña b¶n th©n gia ®×nh. Do
®ã tiÒn l¬ng thÓ ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nÕu
®îc tr¶ ®óng theo søc lao ®éng ®ãng gãp, nhng còng cã tlµm gi¶m n¨ng suÊt lao
®éng khiÕn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chËm l¹i, kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nÕu tiÒn l¬ng ®îc tr¶
thÊp h¬n søc lao ®éng cña ngêi lao ®éng bá ra.
ë ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, tiÒn l¬ng lµ sù cô thÓ h¬n cña qu¸ tr×nh ph©n phèi
cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi lao ®éng lµm ra. vËy viÖc x©y dùng thang l¬ng, b¶ng
l¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp ®Ó sao cho tiÒn l¬ng võa kho¶n thu nhËp
®Ó ngêi lao ®éng ®¶m b¶o nhu cÇu c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, ®ång thêi lµm cho tiÒn l¬ng
trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm
h¬n víi c«ng viÖc thùc sù lµ viÖc lµm cÇn thiÕt.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Dîc PhÈm Kim B¶ng em ®· c¬
héi ®iÒu kiÖn ®îc t×m hiÓu nghiªn cøu thùc tr¹ng to¸n tiÒn l¬ng c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty. ®· gióp em rÊt nhiÒu trong viÖc cñng
mang h¬n cho em, nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®îc häc t¹i trêng em cha ®iÒu kiÖn ®Ó
®îc ¸p dông thùc hµnh.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n tËn t×nh gióp ®ì, híng dÉn cña Phã Gi¸o S-TiÕn
SÜ: NguyÔn V¨n ng, còng nh nhiÖt t×nh cña Ban Gi¸m ®èc c¸c Anh, ChÞ trong
C«ng ty, ®Æc biÖt Phßng to¸n, Anh Ph¹m TiÕn Dòng trong thêi gian thùc tËp võa
qua, ®· gióp em hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.
Néi dung cña chuyªn ®Ò, ngoµi lêi ®Çu kÕt luËn gåm 3 ch¬ng chÝnh sau
®©y:
PhÇn I :
Nh÷ng vÊn ®Ò luËn b¶n kÕ to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
trong c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II:
Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ngc¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn dîc
phÈm kim b¶ng.
1
Chuyên đề : Kế toán tiền lương và các khoản triachs theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề : Kế toán tiền lương và các khoản triachs theo lương - Người đăng: tranthinhatha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Chuyên đề : Kế toán tiền lương và các khoản triachs theo lương 9 10 289