Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty XSKT gia lai

Được đăng lên bởi tonghuducco-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3273 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế đa phương hoá, toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế
quốc tế, ngành thương mại dịch vụ đã và đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng
buôn bán giao lưu hàng hoá với các nước trên thế giới phục vụ tiêu dùng và thúc
đẩy nền sản xuất trong nước phát triển.
Trong cơ chế thị trường, chức năng thương mại được coi là một bộ phận
hữu cơ, quan trọng của hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp và có mối
quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Đối với doanh nghiệp, mỗi sản phẩm
được sản xuất ra là nhằm để bán cho người tiêu dùng, nói cách khác người tiêu
dùng giữ một vị trí trung tâm và là đối tượng chú trọng số một của sản xuất kinh
doanh. Như vậy sản phẩm sản xuất ra phải được tiêu thụ, đó là điều kiện quyết
định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp xổ số là doanh nghiệp thương mại dịch vụ hoạt động kinh
doanh xổ số. Đây là loại hình kinh doanh đặc thù “vừa ích nước - vừa lợi nhà”,
là một biện pháp tài chính của Nhà nước để động viên phần thu nhập tiết kiệm
trong dân vào ngân sách sử dụng cho các chương trình mục tiêu phúc lợi xã hội,
xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đất nước, thông qua hình thức vui chơi giải trí
lành mạnh có thưởng. Vì vậy vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xổ số là làm sao
để kết quả kinh doanh đạt được ngày càng cao, góp phần vào công cuộc xây
dựng đất nước. Muốn như vậy, giám đốc phải nắm được thông tin kịp thời về
nhu cầu thị trường để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh. Mặt khác, giám đốc
cần nắm bắt mặt bằng giá cả trên thị trường, từ đó cải tiến kỹ thuật, tổ chức lao
động hợp lý, tiết kiệm các khoản chi mới có đủ điều kiện cạnh tranh để tồn tại và
phát triển. Đối với nội bộ doanh nghiệp, giám đốc quản lý, chỉ đạo kiểm tra giám
sát chặt chẽ các khâu sản xuất, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm, kết quả kinh
doanh. Vì vậy hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò rất

quan trọng, nó là căn cứ để doanh nghiệp có những cơ chế, phương án kinh
doanh phù hợp, để nhà nước có những chính sách quản lý hợp lý.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc ghi chép kịp thời, chính xác
khâu tiêu thụ và kết quả kinh doanh vào sổ kế toán, đặc biệt là đối với doanh
nghiệp xổ số kiến thiết, kết hợp với những kiến đã học tập, tôi chọn đề tài: “Kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xổ
số kiến thiết Gia Lai”.
Đề tài gồm 3 chương.
Chương 1: Đặc điểm và tổ chứ quản lý doanh thu, chi phí của công ty
TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai
Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, ...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế đa phương hoá, toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế
quốc tế, ngành thương mại dịch v đã và đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng
buôn bán giao lưu hàng hoá với các nước trên thế giới phục vụ tiêu dùng và thúc
đẩy nền sản xuất trong nước phát triển.
Trong chế thị trường, chức năng thương mại được coi một bộ phận
hữu cơ, quan trọng của hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp có mối
quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Đối với doanh nghiệp, mỗi sản phẩm
được sản xuất ra nhằm để bán cho người tiêu dùng, nói cách khác người tiêu
dùng giữ một vị trí trung tâm và đối tượng chú trọng số một của sản xuất kinh
doanh. Như vậy sản phẩm sản xuất ra phải được tiêu thụ, đó điều kiện quyết
định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp xổ số doanh nghiệp thương mại dịch vụ hoạt động kinh
doanh xổ số. Đây loại hình kinh doanh đặc thù “vừa ích nước - vừa lợi nhà”,
một biện pháp tài chính của Nhà nước để động viên phần thu nhập tiết kiệm
trong dân vào ngân sách sử dụng cho các chương trình mục tiêu phúc lợi hội,
xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đất nước, thông qua hình thức vui chơi giải trí
lành mạnh có thưởng. Vì vậy vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xổ số là làm sao
để kết qu kinh doanh đạt được ngày càng cao, góp phần vào công cuộc xây
dựng đất nước. Muốn như vậy, giám đốc phải nắm được thông tin kịp thời về
nhu cầu thị trường để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh. Mặt khác, giám đốc
cần nắm bắt mặt bằng giá cả trên thị trường, từ đó cải tiến kỹ thuật, tổ chức lao
động hợp lý, tiết kiệm các khoản chi mới có đủ điều kiện cạnh tranh để tồn tại và
phát triển. Đối với nội bộ doanh nghiệp, giám đốc quản lý, chỉ đạo kiểm tra giám
sát chặt chẽ các khâu sản xuất, nhất khâu tiêu thụ sản phẩm, kết quả kinh
doanh. Vì vậy hạch toán tiêu thụ vàc định kết quả kinh doanh đóng vai trò rất
chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty XSKT gia lai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty XSKT gia lai - Người đăng: tonghuducco-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty XSKT gia lai 9 10 27