Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Lại Thị Bích Hạnh

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong quá trình sản xuất kinh doanh bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một
quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm.
Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà danh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ tạo nên chi phí sản xuất. Sự tồn
tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù
đắp chi phí công ty đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có
lãi hay không. Vì vậy việc hạch toán đầy đủ chính xác chi phí sản xuất vào giá
thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan
trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Mặt khác xét về
tầm vĩ mô do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí
sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty.
Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn mang ý
nghĩa thực tiễn to lớn, cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và Công ty TNHH Một
Thành Viên Dũng Hoàng Phát nói riêng
- Để đạt được tối đa hoá lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải nâng cao năng
suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm. Việc
tính chi phí đầu vào và hạch toán đúng chi phí đầu ra là yêu cầu hết sức cần thiết
không thể thiếu được, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, cùng sự giúp đỡ tận tình
của cô giáo Lại Thị Bích Hạnh em đã mạnh dạn chọn đề tài “Kế toán tập hợp
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Một Thành
Viên Dũng Hoàng Phát” với mục đích nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh
của công ty TNHH Một Thành Viên Dũng Hoàng Phát.
Bố cục chuyên đề được trình bày như sau:
Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm xây lắp.
Phần 2 Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm xây lắp tại công ty TNHH Một Thành Viên Dũng Hoàng Phát.
Phần 3: Một số giải pháp về công tác kế toán nhằm hoàn thiện kế toán
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Một
Thành Viên Dũng Hoàng Phát
Qua đề tài này em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo
của cô giáo hướng dẫn để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của bản
thân để phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này

SVTH: Phạm Thị Sương

-1-

Lớp TC Kế toán - Tin

Chuyên đề tốt nghiệp

G...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Lại Thị Bích Hạnh
PHẦN MỞ ĐẦU
Trong quá trình sản xuất kinh doanh bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một
quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm.
Tổng hợp toàn b các hao p danh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ tạo nên chi psản xuất. Sự tồn
tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù
đắp chi phí công ty đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh bảo đảm
lãi hay không. vậy việc hạch toán đầy đủ chính xác chi phí sản xuất vào giá
thành của sản phẩm việc làm cấp thiết, khách quan và ý nghĩa rất quan
trọng, nhất trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Mặt khác xét về
tầm vĩdo các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí
sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty.
Công việc này không những mang ý nghĩa về mặtluận, mà còn mang ý
nghĩa thực tiễn to lớn, cấp bách trong quá trình đổi mới chế quản kinh tế
của các doanh nghiệp sản xuất nước ta nói chung Công ty TNHH Một
Thành Viên Dũng Hoàng Phát nói riêng
- Để đạt được tối đa hoá lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải nâng cao năng
suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ thấp giá thành sản phẩm. Việc
tính chi phí đầu vào và hạch toán đúng chi phí đầu ra là yêu cầu hết sức cần thiết
không thể thiếu được, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đtrên, cùng sự giúp đtận tình
của giáo Lại Thị Bích Hạnh em đã mạnh dạn chọn đtài “Kế toán tập hợp
chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Một Thành
Viên Dũng Hoàng Phát” với mục đích nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh
của công ty TNHH Một Thành Viên Dũng Hoàng Phát.
Bố cục chuyên đề được trình bày như sau:
Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm xây lắp.
Phần 2 Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản
phẩm xây lắp tại công ty TNHH Một Thành Viên Dũng Hoàng Phát.
Phần 3: Một số giải pháp về công tác kế toán nhằm hoàn thiện kế toán
chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Một
Thành Viên Dũng Hoàng Phát
Qua đề tài này em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo
của giáo hướng dẫn để em điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của bản
thân để phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này
SVTH: Phạm Thị Sương -1- Lớp TC Kế toán - Tin
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán 9 10 213