Ktl-icon-tai-lieu

Công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1923 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
Tr¶i qua h¬n mêi n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, chuyÓn nÒn kinh tÕ
tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ
m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, cïng víi xu thÕ toµn cÇu
ho¸ nh hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i thÝch øng víi nhu cÇu cña x·
héi. Cã thÓ nãi thÞ trêng lµ m«i trêng c¹nh tranh lµ n¬i lu«n diÔn ra sù ganh
®ua cä s¸t gi÷a c¸c thµnh viªn tham gia ®Ó dµnh phÇn lîi cho m×nh. §Ó tån t¹i
vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i tËp trung mäi cè g¾ng, nç lùc vµo hai môc
tiªu chÝnh: cã lîi nhuËn vµ t¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng.
Doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c th«ng tin th× cµng cã kh¶
n¨ng t¹o thêi c¬ ph¸t huy thÕ chñ ®éng trong kinh doanh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.
KÕ to¸n lµ mét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, ®¶m nhiÖm
hÖ thèng tæ chøc th«ng tin cã Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. Do ®ã kÕ to¸n lµ
®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp lµm ¨n ngµy cµng cã hiÖu qu¶.
Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ vµ ®æi míi s©u s¾c cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng
®ßi hái hÖ thèng kÕ to¸n ph¶i kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng ®îc yªu
cÇu cña qu¶n lý.
Doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®ãng vai trß lµ m¹ch m¸u trong nÒn kinh tÕ
quèc d©n, cã qu¸ tr×nh kinh doanh theo mét chu kú nhÊt ®Þnh: mua-dù tr÷- b¸n
trong ®ã b¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng vµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh hoat
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viªc qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng cã
ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c b¸n hµng, kÕ to¸n b¸n
hµng lµ phÇn hµnh chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i vµ víi chøc
n¨ng lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô th× cµng ph¶i ®îc cñng
cè hoµn thiÖn nh»m phôc vô ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh
nghiÖp. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng Long cïng víi lý luËn
kÕ to¸n mµ em ®· ®îc häc, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng Long” cho luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh.

Néi dung cña luËn v¨n tèt nghiÖp nµy ®îc nghiªn cøu dùa theo nh÷ng
kiÕn thøc lý luËn ®îc trang bÞ ë nhµ trêng vÒ kÕ to¸n th¬ng m¹i, ph©n tÝch ho¹t
®éng kinh tÕ… vµ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng Long ®Ó t×m hiÓu
néi dung cña tõng kh©u kÕ to¸n tõ chøng tõ ban ®Çu cho ®Õn khi lËp b¸o c¸o
tµi chÝnh tõ ®ã thÊy ®îc nh÷ng vÊn ®Ò ®· lµm tèt vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i
nh»m ®a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n
hµng t¹i c«ng ty.
Bè côc cña luËn v¨n...
lêi më ®Çu

 !"#$$%$&'()*
+,-. %$/01,$*2$)/ -3
 456 $##7$)3,/0
189&&%$'-+$!'-'+6:$
;$<-)=$6-#3'> ?8@A!
)-#6 $##"#$;B$C$D')- E
=F&'>")-$%#3,6 $#=%$8
G $#- CHC3,)-%#+$?-$&
$! #,1$ $6 )-! 8
I '-1'*)$C') !1$-
B$7+$& %8G & '-
1$'JK6 $#'-$--$&8
L#,)-MC,%$
45B$ #+$$$> -#7$>=
3,'(8
G $#$!&$)4'-! $
B6M&?6 . 1NO%FP6<PH
 $&H-$'-MB2$)-&%? 
1$6 ,6 $#8G &)='(?H-$&
($*O'B)6 $#$!8
Q"7>3;$,+$H-$ H
-$'-#3-, $6 $#$!)-)7
$'-+$E,M$ =E?-$#>,$
B -R#E)EC' ?6 ,6 
$#8S?"#!+$T#$U $2$)'('"
 -.0>;.0';-FVHoµn thiÖn c«ng t¸c
to¸n nghiÖp b¸n hµng t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng LongW'")B
$#,?8
Công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng 9 10 785