Ktl-icon-tai-lieu

công tác kế toán nguyên vật liệu ccdc tại công ty xây dựng hợp nhất

Được đăng lên bởi dongoc9592-gmail-com
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2311 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PhÇn I
lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
(nvl) - c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp
i. c¬ së h¹ch to¸n nvl, c«ng cô dông cô trong c¸c
doanh nghiÖp
1 - Kh¸i niÖm NVL
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt NVL nh÷ng ®èi tîng lao ®éng,thÓ
hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ lµ mét trong ba yÕub¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm.
Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh, NVL chØ tham gia vµo
mét chu s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, NVL tiªu hao toµn vµ kh«ng gi÷ nguyªn
h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu gi¸ t cña NVL ®îc chuyÓn toµn mét lÇn vµo
chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm míi lµm ra.
2 - §Æc ®iÓm vµ vai trß cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
Trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt (c«ng nghiÖp, x©y dùngb¶n) vËt liÖu
mét phËn cña hµng tån kho thuéc TSC§ cña Doanh nghiÖp. MÆt kh¸c,
cßn lµ nh÷ng yÕukh«ng thÓ thiÕu, lµ c¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh
nªn s¶n phÈm.
Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu thêng chiÕm mét tØ träng lín trong toµn bé chi
phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do ®ã vËt
liÖu kh«ng c quyÕt ®Þnh ®Õn mÆt sè lîng cñan phÈm, cßn ¶nh hëng
trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t¹o ra. NVL ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch, chñng
lo¹i, ®a d¹ng th× s¶n phÈm s¶n xuÊt míi ®¹t ®îc yªu cÇu phôc cho nhu
cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña X· héi.
1
công tác kế toán nguyên vật liệu ccdc tại công ty xây dựng hợp nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công tác kế toán nguyên vật liệu ccdc tại công ty xây dựng hợp nhất - Người đăng: dongoc9592-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
công tác kế toán nguyên vật liệu ccdc tại công ty xây dựng hợp nhất 9 10 295