Ktl-icon-tai-lieu

D135

Được đăng lên bởi nguyentuanqb91
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY

1/1
Tên

Tên khách hàng:

Ngày

Người thực hiện

Ngày khóa sổ:

Người soát xét 1

Nội dung:

Người soát xét 2

Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)
(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)

Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)
(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)

năm 2010/2011)
Chủ tịch VACPA)

năm 2010/2011)
Chủ tịch VACPA)

Mẫu giấy làm việc

1/1

CÔNG TY

Tên

Tên khách hàng:

Người thực hiện

Ngày khóa sổ:

Người soát xét 1

Nội dung:

Người soát xét 2

Ngày

Mục tiêu:

Nguồn gốc số liệu

Công việc thực hiện
Nội dung và kết quả công việc đã thực hiện
(Đánh tham chiếu sang các phần hành khác nếu có sự liên quan về số liệu và bằng chứng kiểm toán thu thập)

Kết luận

Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)
(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)

Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)
(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)

...
CÔNG TY
Tên Ngy
Ngưi thực hiện
Ngưi soát xét 1
Ni dung:
Ngưi soát xét 2
1/1
Tên khch hng:
Ngy khóa sổ:
Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)
(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
D135 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
D135 - Người đăng: nguyentuanqb91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
D135 9 10 800