Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính dạng tóm lược

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
(3) Danh mục báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược)
- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược):
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
(dạng tóm lược):
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược):
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Mẫu số B 01b –DN
Mẫu số B 02b – DN
Mẫu số B 03b – DN
Mẫu số B 09a – DN

(4) Mẫu biểu báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược)
1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)
Đơn vị báo cáo:………………....
Địa chỉ:………………………….

Mẫu số B 01b– DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng tóm lược)
Quý...năm ...
Tại ngày ... tháng ... năm ...
TÀI SẢN
1
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)

I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
IV. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)

I- Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
III. Bất động sản đầu tư
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
V. Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

Mã
số
2
100
110
120
130
140
150
200
210
220
240
250
260
270

NGUỒN VỐN
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)

300

I. Nợ ngắn hạn
II. Nợ dài hạn

310
330

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)

400

I. Vốn chủ sở hữu

410

Thuyết
minh
3

Đơn vị tính:.............
Số
Số
cuối quý
đầu năm
4
5

2
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

440

Lập, ngày ... tháng ... năm…
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

2. Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)
Đơn vị báo cáo: .................
Địa chỉ:…………...............

Mẫu số B 02b – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng tóm lược)
Quý ...Năm...

Đơn vị tính:............
Quý.....
CHỈ TIÊU

Mã
số

1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
2. Doanh thu hoạt động tài chính và
thu nhập khác
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thuyết
minh

2
01

3

Năm
nay
4

Năm
trước
5

Luỹ kế từ đầu
năm đến cuối
quý này
Năm
Năm
nay
trước
6
7

31
50
60
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)
Đơn vị báo cáo: ………………..
Địa chỉ:…………………...
(3) Danh mục báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược)
- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 01b –DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
(dạng tóm lược): Mẫu số B 02b – DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 03b – DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN
(4) Mẫu biểu báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược)
1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)
Đơn vị báo cáo:……………….... Mẫu số B 01b– DN
Địa chỉ:…………………………. (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng tóm lược)
Quý...năm ...
Tại ngày ... tháng ... năm ...
Đơn vị tính:.............
TÀI SẢN
số
Thuyết
minh
Số
cuối quý
Số
đầu năm
1 2 3 4 5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)
100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130
IV. Hàng tồn kho 140
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
200
I- Các khoản phải thu dài hạn 210
II. Tài sản cố định 220
III. Bất động sản đầu tư 240
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250
V. Tài sản dài hạn khác 260
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)
270
NGUỒN VỐN
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330) 300
I. Nợ ngắn hạn 310
II. Nợ dài hạn 330
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400
I. Vốn chủ sở hữu 410
Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính dạng tóm lược - Trang 2
Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính dạng tóm lược - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính dạng tóm lược 9 10 661