Ktl-icon-tai-lieu

đạo hàm tích phân

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 4.
TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH
Bài 1: Tính giá trị đạo hàm cấp 1 và cấp 2, nếu giá trị của hàm được cho trong
bảng sau:
xi
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,266
1,326
1,393
1,469
1,553
1,647
yi=f(xi)
Bài 2: Tính giá trị đạo hàm cấp 1 và cấp 2, nếu giá trị của hàm được cho trong
bảng sau:
xi
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
0,4000
1,4848
2,6813
3,9975
5,3456
6,2465
yi=f(xi)
Bài 3:
Tính gaàn ñuùng y/(50) cuûa haøm soá y = lgx döïa vaøo baûng giaù trò ñaõ cho sau:
xi
50
55
60
yi = lgxi
1,6990
1,7404
1,7782
Bài 4:
Cho hàm f(x) bởi bảng sau:
xi
50
55
60
65
yi=log(xi)
1,6990
1,7404
1,7782
1,8129
Áp dụng đa thức nội suy tính gần đúng đạo hàm của hàm f(x) tại x = 50 và so
sánh với kết quả tính trực tiếp.
Đáp số: y/(50) ≈ 0,0087
Bài 5:
Cho hàm f(x) bởi bảng sau:
xi
0,98
1,00
1,02
yi=f(xi)
0,7739332
0,7651977
0,7563321
Tính gần đúng đạo hàm của hàm f(x) tại x = 1.
Đáp số: y/(1) ≈ -0,4400275
Bài 6:
Cho haøm y  f x  döôùi daïng baûng sau:
x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
y
12,3 11,1
7,2
4,1
6,3
8,8
9,2
10,8 13,1
Tính tích phaân:

8

I   f ( x)dx
0

theo coâng thöùc hình thang vaø coâng thöùc Simson.
Bài 7:
Cho haøm y  f x  döôùi daïng baûng sau:
x
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
1
1
1
1
1
1
y
1
1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

0,7

0,8

0,9

1,0

1
1,7

1
1,8

1
1,9

1
2

1,6

Tính tích phaân:
1

I   f ( x) dx
0

theo coâng thöùc hình thang vaø coâng thöùc Simson.
Bài 8:
Cho haøm y  f x  döôùi daïng baûng sau:
x
y

0
1

0,1
0,990

0,2
0,962

0,6
0,735

0,3
0,917

0,7
0,671

0,8
0,609

0,4
0,862
0,9
0,555

0,5
0,800
1
0,500

Tính tích phaân:
1

I   f ( x) dx
0

Bài 9:
Cho haøm y  f x  döôùi daïng baûng sau:
x
0
0,2
0,4
y
1,0000
0,9801
0,9211
Tính tích phaân:

0,6
0,8253

0,8
0,6967

0 ,8

I   f ( x )dx
0

theo coâng thöùc hình thang vaø coâng thöùc Simson.
Bài 10:
Cho haøm y  f x  döôùi daïng baûng sau:
x
y

0,0
1,5

0,5
0,75

1,0
0,50

1,5
0,75

2,0
1,50

2,5
2,75

3,0
4,50

3,5
6,75

4,0
10,00

Tính tích phaân:
4

I   f ( x) dx
0

theo coâng thöùc hình thang vaø coâng thöùc Simson.
Bài 11:
Cho tích phaân:
1

sin x
dx .
x
0

I 

Hãy chia đoạn 0;1 thành n = 10 đoạn con bằng nhau rồi tính gần đúng tích phân
theo coâng thöùc hình thang vaø coâng thöùc Simson.
Đáp số: Theo công thức hình thang I = 0,9458
Theo công thức Simson I = 0,946082
Bài 12:
Cho tích phaân:
1

1
dx .
1  x2
0

I 

Hãy chia đoạn 0;1 thành n = 10 đoạn con bằng nhau rồi tính gần đúng tích phân
theo coâng thöùc hình thang vaø coâng thöùc Simson.
Đáp số: Theo công thức hình thang I =...
I TẬP CHƯƠNG 4.
TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH
Bài 1: Tính giá trị đạo hàm cấp 1 và cấp 2, nếu giá trị củam được cho trong
bảng sau:
x
i
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
y
i
=f(x
i
)
1,266 1,326 1,393 1,469 1,553 1,647
Bài 2: Tính giá trđạo hàm cấp 1 và cấp 2, nếu giá trcủa hàm được cho trong
bảng sau:
x
i
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
y
i
=f(x
i
)
0,4000 1,4848 2,6813 3,9975 5,3456 6,2465
Bài 3:
Tính gaàn ñuùng y
/
(50) cuûa haøm soá y = lgx döïa vaøo baûng giaù trò ñ cho sau:
x
i
50 55 60
y
i
= l g x
i
1,6990 1,7404 1,7782
Bài 4:
Cho hàm f(x) bởi bảng sau:
x
i
50 55 60 65
y
i
= l o g ( x
i
)
1,6990 1,7404 1,7782 1,8129
Áp dụng đa thức nội suy tính gần đúng đạo hàm củam f(x) tại x = 50 và so
nh với kết quả tính trực tiếp.
Đáp số: y
/
(50) 0,0087
Bài 5:
Cho hàm f(x) bởi bảng sau:
x
i
0,98 1,00 1,02
y
i
= f ( x
i
) 0,7739332 0,7651977 0,7563321
Tính gần đúng đạo hàm của hàm f(x) tại x = 1.
Đáp số: y
/
(1) -0,4400275
Bài 6:
Cho haøm
xfy
ôùi daïng baûng sau:
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8
y 12,3 11,1 7,2 4,1 6,3 8,8 9,2 10,8 13,1
Tính tích phaân:
đạo hàm tích phân - Trang 2
đạo hàm tích phân - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đạo hàm tích phân 9 10 444