Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết đề tài xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi trinhctt2099
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Lời nói đầu:
 Lý do chọn đề tài

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.1. Các khái niệm
1.2. Đặc điểm về doanh thu
1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.4. Các khoản giảm trừ doanh thu
2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.1.1.Sổ sách chứng từ
2.1.2.Tài khoản sử dụng và cách hạch toán
2.1.3.Phương pháp kế toán
2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.Kế toán các khoản chiết khấu thương mại
2.2.2.Kế toán hàng bán bị trả lại
2.2.3.Kế toán giảm giá hàng mua
2.2.4.Các khoản thuế không hoàn lại
2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.1.Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.3.2.Tài khoản sử dụng và cách hạch toán
2.3.3.Phương pháp kế toán
2.4. Kế toán chi phí bán hàng
2.4.1.Phân loại chi phí bán hàng
2.4.2.Tài khoản sử dụng và cách hạch toán
2.4.3.Phương pháp kế toán
2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.5.1.Phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp
2.5.2.Tài khoản sử dụng và cách hạch toán
2.5.3.Phương pháp kế toán
2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.6.1.Sổ sách chứng từ
2.6.2.Tài khoản sử dụng và cách hạch toán
2.6.3.Phương pháp kế toán

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH TẠI CÔNG TY

1. Giới thiệu khái quát về công ty
1.1. Giới thiệu về công ty
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty
1.4. Sơ đồ tổ chức quản lý
1.5. Chức năng của các phòng ban
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.3. Chế độ kế toán áp dụng (15 or 48)
2.4. Hình thức kế toán áp dụng (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ …)
3. Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.1. Kế toán doanh thu bán hàng
3.1.1.Chứng tứ sử dụng
3.1.2.Tài khoản sử dụng và cách hạch toán
3.1.3.Phương pháp kế toán (cơ sở dồn tích, tiền mặt)
3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.1.Kế toán chiết khấu thương mại
3.2.2.Kế toán giảm giá hàng bán
3.2.3.Kế toán hàng bán bị trả lại
3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
3.3.1.Phương pháp xác định giá vốn
3.3.2.Kế toán giá vốn
3.4. Kế toán chi phí bán hàng
3.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
1. Nhận xét tình hình chung tại công ty
1.1. Những ưu điểm trong công ...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Lời nói đầu:
Lý do chọn đề tài
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.1. Các khái niệm
1.2. Đặc điểm về doanh thu
1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.4. Các khoản giảm trừ doanh thu
2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.1.1.Sổ sách chứng từ
2.1.2.i khoản sử dụng và cách hạch toán
2.1.3.Phương pháp kế toán
2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.Kế toán các khoản chiết khấu thương mại
2.2.2.Kế toán hàng bán bị trả lại
2.2.3.Kế toán giảm giá hàng mua
2.2.4.c khoản thuế không hoàn lại
2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.1.Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
2.3.2.i khoản sử dụng và cách hạch toán
2.3.3.Phương pháp kế toán
2.4. Kế toán chi phí bán hàng
2.4.1.Phân loại chi phí bán hàng
2.4.2.i khoản sử dụng và cách hạch toán
2.4.3.Phương pháp kế toán
2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.5.1.Phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp
2.5.2.i khoản sử dụng và cách hạch toán
2.5.3.Phương pháp kế toán
2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.6.1.Sổ sách chứng từ
2.6.2.i khoản sử dụng và cách hạch toán
2.6.3.Phương pháp kế toán
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH TẠI CÔNG TY
Đề cương chi tiết đề tài xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Đề cương chi tiết đề tài xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: trinhctt2099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương chi tiết đề tài xác định kết quả kinh doanh 9 10 779