Ktl-icon-tai-lieu

đề cương kế toán

Được đăng lên bởi nhungpt2kt9c2
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................5
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XD & TM NGỌC
LƯƠNG...........................................................................................................6
1.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH XD & TM Ngọc Lương
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
* Ngành nghề kinh doanh
*Đánh giá chung tình hình kết quả hoạt động SXKD của công ty TNHH XD&TM
Ngọc Lương qua các chỉ tiêu chủ yếu.
1.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XD & TM Ngọc Lương
* Quy trình công nghệ
* Các công trình mà công ty đã xây dựng
1.1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
* Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH XD&TM Ngọc Lương
* Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
* Bảng số lượng CB-CNV trong công ty TNHH XD&TM Ngọc Lương
1.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH XD & TM Ngọc Lương
* Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH XD&TM Ngọc Lương
1.1.6 Khái quát các chính sách kế toán áp dụng
* Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH XD&TM Ngọc
Lương
* Sơ đồ chu trình kế toán tại công ty TNHH XD&TM Ngọc Lương
* Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán NKC tại công ty TNHH
XD&TM Ngọc Lương

* Chính sách kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD & TM NGỌC
LƯƠNG
2.1 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công
ty TNHH XD & TM Ngọc Lương
2.1.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
-

Ví dụ 1 ( Doanh thu bán hàng)

-

Ví dụ 2 ( Giá vốn)
* Biểu số 1: HÓA ĐƠN GTGT
* Biểu số 2: PHIẾU THU
* Biểu số 3: Tính đơn giá xuất kho
PHIẾU XUẤT KHO

-

Ví dụ 3 ( Chi phí bán hàng)
* Biểu số 4: HÓA ĐƠN GTGT
* Biểu số 5: PHIẾU CHI

-

Ví dụ 4 ( Chi phí quản lí doanh nghiệp)
* Biểu số 6: HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
* Biểu số 7: PHIẾU CHI

-

Ví dụ 5 ( Doanh thu hoạt động tài chính)
* Biểu số 8: GIẤY BÁO CÓ

-

Ví dụ 6 ( Chi phí hoạt động tài chính)
* Biểu số 9: GIẤY BÁO NỢ
* Biểu số 10: Trích phiếu kế toán
Phiếu kế toán số: PKT31

Phiếu kế toán số: PKT32
Phiếu kế toán số: PKT33
Phiếu kế toán số: PKT34
Phiếu kế toán số: PKT35
Phiếu kế toán số: PKT36
Phiếu kế toán số: PKT37
* Biểu số 11: Trích sổ chi tiết bán hàng TK:511
Sổ chi tiết bán hàng tên sản phẩm: Tấm ốp nhựa phủ nhôm 2mm
Sổ chi tiết bán hàng tên sản phẩm: Tấm ốp nhựa phủ nhôm 3mm
* Biểu số 12: SỔ KHO
Sổ kho tên hàng hóa: Tấm ốp nhựa phủ...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................5
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XD & TM NGỌC
LƯƠNG...........................................................................................................6
1.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH XD & TM Ngọc Lương
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
* Ngành nghề kinh doanh
*Đánh giá chung tình hình kết quả hoạt động SXKD của công ty TNHH XD&TM
Ngọc Lương qua các chỉ tiêu chủ yếu.
1.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XD & TM Ngọc Lương
* Quy trình công nghệ
* Các công trình mà công ty đã xây dựng
1.1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
* Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH XD&TM Ngọc Lương
* Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
* Bảng số lượng CB-CNV trong công ty TNHH XD&TM Ngọc Lương
1.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH XD & TM Ngọc Lương
* Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH XD&TM Ngọc Lương
1.1.6 Khái quát các chính sách kế toán áp dụng
* Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH XD&TM Ngọc
Lương
* Sơ đồ chu trình kế toán tại công ty TNHH XD&TM Ngọc Lương
* Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán NKC tại công ty TNHH
XD&TM Ngọc Lương
đề cương kế toán - Trang 2
đề cương kế toán - Người đăng: nhungpt2kt9c2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương kế toán 9 10 600