Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi phuongnguyenke3
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
1. Bìa khóa luận tốt nghiệp
2. Bìa lót
3. Các từ viết tắt sử dụng
4. Danh sách các bảng sử dụng, Danh sách các đồ thị, sơ đồ...
5. Mục lục
6. Lời cảm ơn
7. Nội dung khóa luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
10. Phụ lục các bảng, biểu
Lựa chọn đề tài: “ Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty
TNHH K+K FASHION”

Nội dung của khóa luận tốt nghiệp của em được bố cục thành 4 chương
theo thứ tự như sau:
Lời cảm ơn
CHƯƠNG I: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Kế toán nguyên
vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH K+K Fashion
1.1 tổng quan về tình hình nghiên cứu
1.2 Nội dung của khóa luận

1.2 Tổ
1.2.1
Tổ
chức
bộ
bộ
máy
máy
sản
quản
xuất
lý
taị
tại
CÔNG
công
ty
TY
CPXD
&TM
TMHÙNG
HÙNG
SƠN
1.2.2
1.3
Tổ
chức
chức
công
quy
tác
trình
kế
xây
toán
dựng
tại
CÔNG
tại
công
TY
tyCPXD
&
1.3.1
1.3.2
Bộ
Hình
máy
thức
kế
tổ
toán
chức
tại
kế
công
toán
tytại
công
ty
CHƯƠNG
1.3.3
Các
chế
II:
độ
CƠ
kế
SỞ
toán
LÝ
khác
LUẬN
áp
dụng
CHUNG
tại
công
VỀtyNGUYÊN
VẬTSƠN
LIỆU,
CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
2.1 Một số vấn đề chung về NVL – CCDC
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại NVL
2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, phân loại CCDC
2.1.3 Vai trò của NVL – CCDC trong sản xuất kinh doanh
2.1.4 Đánh giá NVL – CCDC
2.1.4.1 Nguyên tắc đánh giá NVL – CCDC
2.1.4.2 Đánh giá NVL –CCDC nhập kho
2.1.4.3 Đánh giá NVL – CCDC xuất kho
2.1.5 Nhiệm vụ của kế toán NVL –CCDC
2.1.6 Thủ tục quản lý Nhập – Xuất – Tồn NVL – CCDC
2.1.6.1 Thủ tục nhập kho
2.1.6.2 Thủ tục xuất kho
2.2 Lý luận chung về kế toán NVL – CCDC
2.2.1 Phương pháp kế toán chi tiết NVL – CCDC
2.2.1.1 Phương pháp ghi thẻ song song
2.2.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
2.2.2 Kế toán tổng hợp NVL – CCDC
2.2.2.1 Chứng từ sử dụng
2.2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.3 Phương pháp kế toán
2.2.3 Sổ sách kế toán
2.2.3.1 Hình thức nhật ký chung
2.2.3.2 Hình thức nhật ký chứng từ
2.2.3.3 Hình thức nhật ký – sổ cái
2.2.3.4 Hình thức chứng từ ghi sổ
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL –CCDC TẠI
CÔNG TY TNHH K+K FASHION
3.1 Giới thiệu chung về NVL –CCDC tại công ty
3.1.1 Đặc điểm NVL – CCDC tại công ty
3.1.2 Thủ tục quản lý, cấp phát và đánh giá NVL – CCDC tại công ty

3.1.2.1 Thủ tục quản lý
3.1.2.2 Thủ tục cấp phát
3.1.2.3 Đánh giá NVL – CCDC
3.2 Kế toán chi tiết NVL –CCDC tại công ty
3.3 Kế toán tổng hợp
3.3.1 Chứng từ sử dụng
3.3.2 Tài khoản sử dụng
3.3.3 Sổ sách kế toán
3.3.4 Quy trình kế toán
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN NVL –CCDC TẠI CÔNG TY TNHH...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
1. Bìa khóa luận tốt nghiệp
2. Bìa lót
3. Các từ viết tắt sử dụng
4. Danh sách các bảng sử dụng, Danh sách các đồ thị, sơ đồ...
5. Mục lục
6. Lời cảm ơn
7. Nội dung khóa luận
8. Kết luận
9. Tài liệu tham khảo
10.Phụ lục các bảng, biểu
Lựa chọn đề tài: “ Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty
TNHH K+K FASHION”
Đề cương khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Đề cương khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: phuongnguyenke3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương khóa luận tốt nghiệp 9 10 791