Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Môn Kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
ÔN T P KI M TOÁN
CHƯƠNG 1:
T NG QUAN V KI M TOÁN
1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
1.2 Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn
1.3 Phân loaïi kieåm toaùn
1.4 Doanh nghieäp kieåm toaùn
1.5 Chuaån möïc kieåm toaùn vaø đ o đ c ngh
nghi p

1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
o Kieåm toaùn laø vieäc thu thaäp vaø ñaùnh giaù caùc
baèng chöùng veà moät thoâng tin nhaèm xaùc ñònh
vaø baùo caùo veà söï phuø hôïp cuûa thoâng tin naøy
vôùi caùc tieâu chuaån ñöôïc thieát laäp. Vieäc kieåm
toaùn caàn ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kieåm toaùn
vieân ñuû naêng löïc vaø ñoäc laäp

1.2 Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn

1.3 Phân loaïi kieåm toaùn
Moät soá ñoái töôïng kieåm toaùn cuï theå:
- Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc:
BCTC, BCQTVÑT,…
- Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn ñoäc laäp:
BCTC, BCQT,…
- Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn noäi boä:
BCTC, BCThu/Chi, Daây chuyeàn SX,…

Kieåm toaùn BCTC

Kieåm toaùn ñoäc laäp

Kieåm toaùn tuaân thuû

Kieåm toaùn nhaø nöôùc

Kieåm toaùn hoaït ñoäng

Kieåm toaùn noäi boä

PHAÂN LOAÏI THEO
MUÏC ÑÍCH

1.4 Doanh nghieäp kieåm toaùn
o Caùc loaïi hình DN kieåm toaùn cho pheùp:
n Coâng ty hôïp danh,
n Coâng ty TNHH
n Doanh nghieäp tö nhaân
n Doanh nghieäp theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi
taïi Vieät Nam.

Kieåm
toaùn

PHAÂN LOAÏI
THEO CHUÛ THEÅ

1.5 Chuaån möïc kieåm toaùn vaø đ o đ c
ngh nghi p
Xem trang 32
Chu n m c đ o đ c ngh nghi p

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
ÔN T P KI M TOÁN
Chương 2:
Các khái ni m cơ b n s
trong ki m toán

d ng

2.1 B ng ch ng ki m toán

2.1 B ng ch ng ki m toán: VSA 500
2.2 H th ng ki m soát n i b
2.3 Tr ng y u: VSA 200
2.4 R i ro ki m toán: VSA 400
2.5 Gian l n và sai sót
2.6 Ho t đ ng liên t c

o Laø thoâng tin, taøi lieäu chi tieát maø KTV thu
thaäp ñeå laøm cô sôû cho yù kieán veà BCTC

2.1 B ng ch ng ki m toán

2.1 B ng ch ng ki m toán

1.

Thích h p: Ch t lư ng và đ tin c y

2. Đ y đ : s lư ng

-

Ngu n g c: bên trong # ngoài

-

D ng b ng ch ng: ki m kê, ph ng v n

-

H th ng KSNB

-

S k t h p các lo i b ng ch ng

-

Th i đi m thu th p: l p BCTC

-

o Yêu c u:
1. Thích h p
2. Tính đ y đ

-

Tính thích h p c a Bch ng: ko cao
thì ph i thu th p nhi u

-

Tính tr ng y u

Trình đ chuyên môn c a ngư i cung c p

-

M c r i ro

Tính khách quan trong vi c thu th p

-

Tính kinh t

2.1 B ng ch ng ki m t...
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
ÔN TP KIM TOÁN
1
CHƯƠNG 1:
TNG QUAN V KIM TOÁN
1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
1.2 Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn
1.3 Ph
ân
loaïi kieåm toaùn
1.4 Doanh nghieäp kieåm toaùn
1.5 Chuaån möïc kieåm toaùn vaø
đo đc ngh
nghip
1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
o Kieåm toaùn laø vieäc thu thaäp vaø ñaùnh giaù caùc
baèng chöùng veà moät thoâng tin nhaèm xaùc ñònh
vaø baùo caùo veà söï phuø hôïp cuûa thoâng tin naøy
vôùi caùc tieâu chuaån ñöôïc thieát laäp. Vieäc kieåm
toaùn caàn ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kieåm toaùn
vieân ñuû naêng ïc vaø ñoäc laäp
1.2 Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn
Moät soá ñoái töôïng kieåm toaùn cuï theå:
- Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc:
BCTC, BCQTT,…
- Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn ñoäc laäp:
BCTC, BCQT,…
- Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn noäi boä:
BCTC, BCThu/Chi, Daây chuyeàn SX,…
1.3 Ph
ân
loaïi kieåm toaùn
Kieåm toaùn BCTC
Kieåm toaùn tuaân thuû
Kieåm toaùn hoaït ñoäng
Kieåm toaùn ñoäc laäp
Kieåm toaùn nhaø nöôùc
Kieåm toaùn noäi boä
Kieåm
toaùn
PHAÂN LOAÏI THEO
MUÏC ÑÍCH
PHAÂN LOAÏI
THEO CHUÛ THEÅ
1.4 Doanh nghieäp kieåm toaùn
o Caùc loaïi hình DN kieåm toaùn cho pheùp:
n Coâng ty hôïp danh,
n Coâng ty TNHH
n Doanh nghieäp nhaân
n Doanh nghieäp theo Luaät Ñaàu nöôùc ngoaøi
taïi Vieät Nam.
1.5 Chuaån möïc kieåm toaùn vaø
đo đc
ngh nghip
Xem trang 32
Chun mc đo đc ngh nghip
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đề cương ôn tập Môn Kiểm toán - Trang 2
Đề cương ôn tập Môn Kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương ôn tập Môn Kiểm toán 9 10 668