Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài chi phí và giá thành sản xuất

Được đăng lên bởi Nguyen Van Nam
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Ngäc
Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy t«i ®· nhËn ®îc quan t©m híng dÉn, gióp
®ì cña nhiÒu c¸ nh©n, tËp thÓ trong vµ ngoµi trêng.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o Th.S NguyÔn ThÞ Kim Ng©n - Gi¶ng
viªn m«n to¸n - Khoa Tµi chÝnh to¸n Trêng §¹i häc Qu¶n
Kinh doanh Néi ®·n t×nh híng dÉn gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt
luËn v¨n tèt nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Khoa Tµi chÝnh to¸n Trêng §¹i häc Qu¶n
Kinh doanh; Ban gi¸m ®èc; Phßng to¸n Tµi chÝnh; Phßng Tæ chøc
Hµnh chÝnh C«ng ty Th¬ng m¹i Du lÞch Hång Trµ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn
thuËn lîi ®Ó gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy.
Mét lÇn a em xin bµy lßng biÕt ¬n s©u s¾c gióp ®ì quý b¸u
nµy.
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2005
Sinh viªn
NguyÔn TuÊn Ngäc
Trêng §H Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi - Khoa Tµi chÝnh KÕ to¸n
1
Đề tài chi phí và giá thành sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài chi phí và giá thành sản xuất - Người đăng: Nguyen Van Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đề tài chi phí và giá thành sản xuất 9 10 992