Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kế toán DNSX

Được đăng lên bởi httranha
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

I. Trắc nghiệm
Câu 1: Doanh nghiệp chi tiền mặt trả trước tiền thuê văn phòng để làm trụ sở giao dịch của 6 năm là 600.000.
000, thuế GTGT 10% ( Nộp theo phương pháp trực tiếp), kế tóan ghi
A. N 642:600.000.000
B. N 242 600.000.000
N 133:60.000.000
C 111 600.000.000
C 111:660.000.000
C. N 242 660.000.000
C 111 660.000.000

D. N 242 600.000.000
N 133 60.000.000
C 111.660.000.000

Câu 2:Doanh nghiệp chuyển khỏan trả lãi vay ngắn hạn 20tr đ, (khỏan vay này dùng để mua nguyên vật
liệu để sản xuất), số tiền 20trđ được phân loại là họat động nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
A.Không phải trình bày B. Họat động tài chính C. Họat động đầu tư D. Họat động kinh doanh
Câu 3: Nhận góp vốn liên doanh bằng 1 tài sản cố định hh đã qua sử dụng. Tài sản cố định này nếu mua
mới là 120tr. Tài sản cố định cũ nhận góp vốn đã hao mòn ước tính 20%. HĐLD thống nhất giá trị này
là 82tr. DN chi tiền mặt lắp đặt TSCĐ 0.2tr. Nguyên giá TSCĐ này là:
A. 96.2tr
B. 82.2tr
C. 82tr
D. Tất cả đều sai
Câu 4: Nhập kho 8.000 sản phẩm từ sản xuất, biết giá thành sản xuất là: 58.000đ/sp, giá bán
100.000đ/sp. Kế tóan định khoản
A. N154/C155 464.000.000 B. N155/C154 800.000.000 C. N155/C154 464.000.000
D. N154/C155 800.000.000
Câu 5: Chi tiền mặt thanh toán tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất trong thời gian nghỉ ốm, kế
tóan định khoản:
A. N334/C111
B.N627/C111
C.N622/C111
D. N3383/C111
Câu 6: Chi phí tiếp khách bằng tiền mặt 30trđ, có đủ hóa đơn tài chính nhưng chỉ được cơ quan thế chấp
nhận 10tr đồng (Do vược mức khống chế 10% chi phí được trừ) chênh lệch này tạo ra:
A.TK243- Tài sản thuế TNDN hõan lại
B.TK347- Thuế TNDN hõan lại phải trả
C. Không phát sinh TS hay nợ phải trả hòan lại
D. Tất cả đều sai
Câu 7: Giả sử năm 2007, công ty có khỏan trích trước chi phí sữa chữa tài sản cố định là 20.000.000đ,
việc sửa chữa được thực hiện vào đầu năm 2008. Năm 2007 DN bị lỗ 10.000.000. Vậy thuế TNDN phải
nộp cho năm 2007 (T=25%) được kế tóan định khỏan:
A.N8211 5tr/C3334 5tr
B.N3334 2.5tr/C8211 2.5tr C.N8211 2.5tr/C3334 2.5tr D. a,b,c đều sai

Câu 8: Tài khoản 1361 được mở để thao dõi vốn cho đơn vị phụ thuộc. Tài khỏan này mở ở đơn vị nào?
A. Cả cấp trên và cấp dưới
B.Tùy thuộc vào đơn vị hoạch tóan nội bộ
C. Chỉ mở ở đơn vị cấp trên
D. Chỉ mở ở đơn vị cấp dưới
Câu 9: DN mua 1 BĐS đầu tư với giá mua 5.000trđ trong đó giá trị nhà trên đất trị giá 1000trđ, thuế
trước bạ phải nộp là 50trđ. TS này được dùng để mở VP làm việc. Nguyên giá BĐS là
A....
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Doanh nghi p chi ti n m t tr tr cướ ti n thuê v nă phòng đ làm tr s giao d ch c a 6 n mă là 600.000.
000, thuế GTGT 10% ( N p theo ph ngươ pháp tr c ti p),ế kế tóan ghi
A. N 642:600.000.000 B. N 242 600.000.000
N 133:60.000.000 C 111 600.000.000
C 111:660.000.000
C. N 242 660.000.000 D. N 242 600.000.000
C 111 660.000.000 N 133 60.000.000
C 111.660.000.000
Câu 2:Doanh nghi p chuy n kh an tr lãi vay ng n h n 20tr ,đ (kh an vay này dùng đ mua nguyên v t
li u đ s n xu t), s ti n 20trđ cđư phân lo i là h at ngđ nào trên báo cáo l uư chuy n ti n t
A.Không ph i trình bày B. H at ngđ tài chính C. H at ngđ uđ tư D. H at ngđ kinh doanh
Câu 3: Nh n góp v n liên doanh b ng 1 tài s n c nhđ hh ãđ qua s d ng. Tài s n c nhđ này n uế mua
m i là 120tr. Tài s n c nhđ cũ nh n góp v n ãđ hao mòn cư tính 20%. H LDĐ th ng nh t giá tr này
là 82tr. DN chi ti n m t l p tđ TSCĐ 0.2tr. Nguyên giá TSCĐ này là:
A. 96.2tr B. 82.2tr C. 82tr D. T t c uđ sai
Câu 4: Nh p kho 8.000 s n ph m t s n xu t, bi tế giá thành s n xu t là: 58.000 /sp,đ giá bán
100.000 /sp.đ Kế tóan nhđ kho n
A. N154/C155 464.000.000 B. N155/C154 800.000.000 C. N155/C154 464.000.000
D. N154/C155 800.000.000
Câu 5: Chi ti n m t thanh toán ti n l ngươ cho công nhân tr c ti pế s n xu t trong th i gian ngh m, kế
tóan nhđ kho n:
A. N334/C111 B.N627/C111 C.N622/C111 D. N3383/C111
Câu 6: Chi phí ti pế khách b ng ti n m t 30tr ,đ đ hóa nđơ tài chính nh ngư ch cđư cơ quan thế ch p
nh n 10tr ngđ (Do v cượ m c kh ng chế 10% chi phí cđư tr ) chênh l ch này t o ra:
A.TK243- Tài s n thuế TNDN hõan l i B.TK347- Thuế TNDN hõan l i ph i tr
C. Không phát sinh TS hay n ph i tr hòan l i D. T t c uđ sai
Câu 7: Gi s n mă 2007, công ty có kh an trích tr cướ chi phí s a ch a tài s n c nhđ là 20.000.000 ,đ
vi c s a ch a cđư th c hi n vào uđ n mă 2008. N mă 2007 DN b l 10.000.000. V y thuế TNDN ph i
n p cho n mă 2007 (T=25%) cđư kế tóan nhđ kh an:
A.N8211 5tr/C3334 5tr B.N3334 2.5tr/C8211 2.5tr C.N8211 2.5tr/C3334 2.5tr D. a,b,c uđ sai
Đề thi kế toán DNSX - Trang 2
Đề thi kế toán DNSX - Người đăng: httranha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi kế toán DNSX 9 10 208