Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM.VN

Đề thi Kế toán tài chính 2 ngày 30/5/2014
Đề 16
Câu 1. Nêu phương pháp kế toán chi phí bán hàng.
Câu 2. Các chỉ tiêu sau đây điều chỉnh tăng hay giảm trên BCLCTT theo phương
pháp gián tiếp với số liệu bao nhiêu?
Chỉ tiêu SDĐK SDCK
Các khoản phải trả 250.000.000 339.200.000
Các khoản phải thu 230.000.000 145.200.000
Thuế TNDN 113.500.000 40.000.000
Khấu hao TSCD 240.000.000 280.000.000
Câu 3. Đk và nêu cơ sở ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Thế chấp khu nhà có nguyên giá 1.500.000, giá trị hao mòn lũy kế 200.000, giá
trị hợp lí 1.000.000, để vay ngắn hạn ngân hàng 440.000. Tiền vay đã trả nợ người
bán.
2. Phát hành trái phiếu phụ trội trả lãi trước, tổng mệnh giá phát hành
100.000.000,giá phát hành110.000.000, số lãi trả trước 800.000. Tiền phát hành
trái phiếu sau khi trừ lãi trả trước thu bằng tền gửi ngân hàng. Phụ trội trái phiếu
phân bổ trong kỳ là 500.000, lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ 40.000. Biết phát hành
trái phiếu dùng cho đầu tư xây dựng công trình (công trình đang thi công). Chi phí
phát hành trái phiếu 50.000 chi bằng tiền gửi ngân hàng.
3. Do hủy hợp đồng, công ty K chấp nhận đền bù cho DN phải 5% giá trị hợp đồng
(thành tiền là 50.000). Số tiền này đã được trừ vào tiền nhận ký quỹ dài hạn. Phần
còn lại 150.000 chuyển trả lại cho công ty K bằng TGNH.
4. Nhận bảng sao kê của ngân hàng:
- Khách hàng thanh toán 198.000, biết chiết khấu thanh toán dành cho KH là 1 %.
- Trả nợ người bán 396.000, biết chiết khấu công ty được hưởng là 1%.
5. Nộp tiền bị phạt do vi phạm hành chính 10.000. do vi phạm hợp đồng 15.000
bằng tiền mặt.
6. Tài sản thuế hoãn lại phát sinh trong năm 2010, tài sản thuế hoãn lại hoàn nhập
trong năm 2.000, Nợ thuế hoãn lại phát sinh trong năm 5.000. Kết chuyển chi phí
(thu nhập), thuế thu nhập hoãn lại vào TK liên quan.

...
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM.VN
Đề thi Kế toán tài chính 2 ngày 30/5/2014
Đề 16
Câu 1. Nêu phương pháp kế toán chi phí bán hàng.
Câu 2. Các chỉ tiêu sau đây điều chỉnh tăng hay giảm trên BCLCTT theo phương
pháp gián tiếp với số liệu bao nhiêu?
Chỉ tiêu SDĐK SDCK
Các khoản phải trả 250.000.000 339.200.000
Các khoản phải thu 230.000.000 145.200.000
Thuế TNDN 113.500.000 40.000.000
Khấu hao TSCD 240.000.000 280.000.000
Câu 3. Đk nêu s ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Thế chấp khu nhà nguyên giá 1.500.000, giá trhao mòn lũy kế 200.000, giá
trị hợp 1.000.000, để vay ngắn hạn ngân hàng 440.000. Tiền vay đã trả nợ người
bán.
2. Phát hành trái phiếu phụ trội trả lãi trước, tổng mệnh giá phát hành
100.000.000,giá phát hành110.000.000, số lãi trả trước 800.000. Tiền phát hành
trái phiếu sau khi trừ lãi trả trước thu bằng tền gửi ngân hàng. Phụ trội trái phiếu
phân bổ trong kỳ là 500.000, lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ 40.000. Biết phát hành
trái phiếu dùng cho đầu xây dựng công trình (công trình đang thi công). Chi phí
phát hành trái phiếu 50.000 chi bằng tiền gửi ngân hàng.
3. Do hủy hợp đồng, công ty K chấp nhận đền bù cho DN phải 5% giá trị hợp đồng
(thành tiền 50.000). Số tiền này đã được trừ vào tiền nhận quỹi hạn. Phần
còn lại 150.000 chuyển trả lại cho công ty K bằng TGNH.
4. Nhận bảng sao kê của ngân hàng:
- Khách hàng thanh toán 198.000, biết chiết khấu thanh toán dành cho KH là 1 %.
- Trả nợ người bán 396.000, biết chiết khấu công ty được hưởng là 1%.
5. Nộp tiền bị phạt do vi phạm hành chính 10.000. do vi phạm hợp đồng 15.000
bằng tiền mặt.
6. Tài sản thuế hoãn lại phát sinh trong năm 2010, tài sản thuế hoãn lại hoàn nhập
trong năm 2.000, Nợ thuế hoãn lại phát sinh trong năm 5.000. Kết chuyển chi p
(thu nhập), thuế thu nhập hoãn lại vào TK liên quan.
ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 9 10 401