Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
Ngày 25-12-2013
ĐỀ 15
Câu 1: Nội dung và phương pháp kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Câu 2: Nhận xét phương pháp hạch toán và sửa chữa sai sót (nếu có) các nghiệp vụ
kế toán sau tại DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Lập dự phòng chi phí tái cơ cấu DN: 2000, kế toán ghi:
Nợ TK 635: 20.000
Có TK 352: 20.000
- Do vi phạm hợp đồng đại lý, công ty bị phạt 50.000 trừ vào tiền ký quỹ dài hạn.
Số tiền còn lại nhận về bằng TGNH (giấy báo Có ngân hàng số 15)
Nợ TK 112: 150.000
Nợ TK 632: 50.000
Có TK 144: 200.000
Câu 3: Lập định khoản, nêu cơ sở ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (đơn vị:
1000đ)
1.Công ty được tài trợ một phần mềm quản lý DN từ chương trình phát triển DN
của một tổ chức phi chính phủ trị giá 250.000. Công ty đã đưa phần mềm vào sử
dụng ở bộ phận quản lý và được phép ghi tăng nguồn vốn kinh doanh. Thuế suất
thuế TNDN 25%.
2.Xuất kho 1 lô hàng theo hóa đơn GTGT, giá bán chưa thuế là 960.000, VAT
10%. Giá xuất kho là 700.000. Khách hàng thanh toán bằng TGNH (giấy báo có
ngân hàng số 15). Chiết khấu thanh toán trả cho khách hàng 1%.
3.Phát hành trái phiếu phụ trội trả lãi trước, tổng mệnh giá phát hành 100.000.000,
giá phát hành 110.000.000, số lãi trả trước 800.000. Tiền phát hành trái phiếu sau
khi trừ lãi trả trước thu bằng tiền gửi ngân hàng. Phụ trội trái phiếu phân bổ trong
kỳ 500.000, lãi trái phiếu phân bô trong kỳ 40.000. Biết phát hành trái phiếu dùng
cho đầu tư xây dựng công trình (công trình đang thi công). Chí phí phát hành trái
phiếu 50.000 chi bằng TGNH.
4.Tái phát hành 3000 cổ phiếu quỹ, mệnh giá 1000/CP, giá tái phát hành 2500/CP,
giá gốc cổ phiếu quỹ 1500/CP thu qua TK TGNH
5.Nhận được chứng từ ngân hàng:
- Nhận cổ tức đươc chia 60.000
- Trả nợ tiền vay ngắn hạn 36.000, chi phí vay 3000 (vay cho hoạt động sản xuất
kinh doanh)

6.Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ:
- Tính lương bộ phận bán hàng 12.000, bộ phận quản lý 8.000, trích theo lương.
- Khấu hao bộ phận bán hàng: 2300, bộ phận quản lý: 3600
- Dự phòng phải lập giảm giá hàng tồn kho 50.000, dự phòng phải thu khó đòi
6500, số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 65.000, dự phòng phải thu khó đòi
5000
7.Xác định lợi nhuận trước thuế, tạm tính thuế TNDN, xác định lợi nhuận sau thuế,
kết chuyển vào các tài khoản liên quan, thuế suất thuế TNDN 25%.

Đề 8
1. DN biếu tặng tài sản từ đối tác kinh doanh. Kế toán DN ghi nhận tổng giá trị tài
sản tăng vốn KD. Nhận xét việc hoạch toán của công ty. Giải thích và nêu định
khoản
2. Nêu phương ph...
ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
Ngày 25-12-2013
ĐỀ 15
Câu 1: Nội dung và phương pháp kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Câu 2: Nhận xét phương pháp hạch toán và sửa chữa sai sót (nếu có) các nghiệp vụ
kế toán sau tại DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Lập dự phòng chi phí tái cơ cấu DN: 2000, kế toán ghi:
Nợ TK 635: 20.000
Có TK 352: 20.000
- Do vi phạm hợp đồng đại lý, công ty bị phạt 50.000 trừ vào tiền ký quỹ dài hạn.
Số tiền còn lại nhận về bằng TGNH (giấy báo Có ngân hàng số 15)
Nợ TK 112: 150.000
Nợ TK 632: 50.000
Có TK 144: 200.000
Câu 3: Lập định khoản, nêu cơ sở ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (đơn vị:
1000đ)
1.Công ty được tài trợ một phần mềm quản lý DN từ chương trình phát triển DN
của một tổ chức phi chính phủ trị giá 250.000. Công ty đã đưa phần mềm vào sử
dụng ở bộ phận quản lý và được phép ghi tăng nguồn vốn kinh doanh. Thuế suất
thuế TNDN 25%.
2.Xuất kho 1 lô hàng theo hóa đơn GTGT, giá bán chưa thuế là 960.000, VAT
10%. Giá xuất kho là 700.000. Khách hàng thanh toán bằng TGNH (giấy báo có
ngân hàng số 15). Chiết khấu thanh toán trả cho khách hàng 1%.
3.Phát hành trái phiếu phụ trội trả lãi trước, tổng mệnh giá phát hành 100.000.000,
giá phát hành 110.000.000, số lãi trả trước 800.000. Tiền phát hành trái phiếu sau
khi trừ lãi trả trước thu bằng tiền gửi ngân hàng. Phụ trội trái phiếu phân bổ trong
kỳ 500.000, lãi trái phiếu phân bô trong kỳ 40.000. Biết phát hành trái phiếu dùng
cho đầu tư xây dựng công trình (công trình đang thi công). Chí phí phát hành trái
phiếu 50.000 chi bằng TGNH.
4.Tái phát hành 3000 cổ phiếu quỹ, mệnh giá 1000/CP, giá tái phát hành 2500/CP,
giá gốc cổ phiếu quỹ 1500/CP thu qua TK TGNH
5.Nhận được chứng từ ngân hàng:
- Nhận cổ tức đươc chia 60.000
- Trả nợ tiền vay ngắn hạn 36.000, chi phí vay 3000 (vay cho hoạt động sản xuất
kinh doanh)
ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Trang 2
ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 9 10 959