Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn thuế ( tham khảo)

Được đăng lên bởi nhokkon2006
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2553 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Thời gian: 60’
(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên…………………………………….

Giám thị

Điểm

Đề số

Ngày sinh…………………………………..

01

Số thứ tự……………..(Danh sách ký tên)


HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
Chọn A
A
B
Bỏ A chọn B
A
B
Chọn lại A
A
B

C
C
C

D
D
D

1
A
B
C
D

2
A
B
C
D

3
A
B
C
D

4
A
B
C
D

5
A
B
C
D

6
A
B
C
D

7
A
B
C
D

8
A
B
C
D

9
A
B
C
D

10
A
B
C
D

11
A
B
C
D

12
A
B
C
D

13
A
B
C
D

14
A
B
C
D

15
A
B
C
D

16
A
B
C
D

17
A
B
C
D

18
A
B
C
D

19
A
B
C
D

20
A
B
C
D

21
A
B
C
D

22
A
B
C
D

23
A
B
C
D

24
A
B
C
D

25
A
B
C
D

26
A
B
C
D

27
A
B
C
D

28
A
B
C
D

29
A
B
C
D

30
A
B
C
D

31
A
B
C
D

32
A
B
C
D

33
A
B
C
D

34
A
B
C
D

35
A
B
C
D

36
A
B
C
D

37
A
B
C
D

38
A
B
C
D

39
A
B
C
D

40
A
B
C
D

1. Yếu tố nào sau đây được xem là “linh hồn” của một sắc thuế:
a. Đối tượng nộp thuế
c. Đối tượng tính thuế
b. Cơ sở tính thuế
d. Thuế suất
2. Nhập khẩu 500 lít rượu, giá tính thuế NK là 30.000đ/lít; thuế suất NK là 100%, thuế TTĐB là 65%. Thuế TTĐB là:
a. 0 triệu đồng
c. 9,75 triệu đồng
b. 19,50 triệu đồng
d. Không có đáp án đúng.
3. Loại thuế nào sau đây có thuế suất tăng dần theo mức độ tăng của cơ sở thuế:
a. Mức thuế ổn định
c. Mức thuế lũy tiến
b. Mức thuế thống nhất
d. Mức thuế tuyệt đối
4. Doanh nghiệp vật liệu xây dựng X nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Hoá đơn bán hàng
chỉ ghi giá bán là 220.000 đồng. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là:
a. 19.800 đồng
c. 220.000 đồng
b. 200.000 đồng
d. 242.000 đồng
5. Thuế xuất nhập khẩu là lọai thuế đánh vào:
a. Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
b. Các mặt hàng được phép xuất khẩu qua biên giới Việt Nam
c. Các mặt hàng được đưa từ khu phi thuế quan vào trong nước và ngược lại
d. Câu a và c đều đúng
6. Trong kỳ đại lý A nhận bán 50.000 sp, giá bán theo hợp đồng đại lý gồm cả thuế GTGT: 77.000 đồng/sp; đại lý hưởng
10% hoa hồng trên giá bán chưa thuế GTGT. Cuối kỳ đại lý còn tồn kho 10.000sp. Thuế GTGT 10%. Xác định doanh
thu chịu thuế TNDN của đại lý.
a. 280 triệu đồng.
c. 350 triệu đồng
b. 2.800 triệu đồng.
d. 3.500 triệu đồng.

7. Hàng hóa nào sau đây là đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu:
a. Hàng hóa từ khu Phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan
b. Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới VN
c. Hàng quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài gởi cho tổ chức, cá nhân VN và ngược lại
d. Câu a, b và c đều đúng
8. Đối tượng nộp thuế xuất nhập kh...
Thời gian: 60’
(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên…………………………………….
Ngày sinh…………………………………..
Số thứ tự……………..(Danh sách ký tên)
Giám thị Điểm Đề số
01
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
Chọn A A B C D
Bỏ A chọn B A B C D
Chọn lại A A B C D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
1. Yếu tố nào sau đây được xem là “linh hồn” của một sắc thuế:
a. Đối tượng nộp thuế c. Đối tượng tính thuế
b. Cơ sở tính thuế d. Thuế suất
2. Nhập khẩu 500 lít rượu, giá tính thuế NK là 30.000đ/lít; thuế suất NK là 100%, thuế TTĐB là 65%. Thuế TTĐB là:
a. 0 triệu đồng c. 9,75 triệu đồng
b. 19,50 triệu đồng d. Không có đáp án đúng.
3. Loại thuế nào sau đây có thuế suất tăng dần theo mức độ tăng của cơ sở thuế:
a. Mức thuế ổn định c. Mức thuế lũy tiến
b. Mức thuế thống nhất d. Mức thuế tuyệt đối
4. Doanh nghiệp vật liệu xây dựng X nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Hoá đơn bán hàng
chỉ ghi giá bán là 220.000 đồng. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là:
a. 19.800 đồng c. 220.000 đồng
b. 200.000 đồng d. 242.000 đồng
5. Thuế xuất nhập khẩu là lọai thuế đánh vào:
a. Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
b. Các mặt hàng được phép xuất khẩu qua biên giới Việt Nam
c. Các mặt hàng được đưa từ khu phi thuế quan vào trong nước và ngược lại
d. Câu a và c đều đúng
6. Trong kỳ đại lý A nhận bán 50.000 sp, giá bán theo hợp đồng đại lý gồm cả thuế GTGT: 77.000 đồng/sp; đại lý hưởng
10% hoa hồng trên giá bán chưa thuế GTGT. Cuối kỳ đại lý còn tồn kho 10.000sp. Thuế GTGT 10%. Xác định doanh
thu chịu thuế TNDN của đại lý.
a. 280 triệu đồng. c. 350 triệu đồng
b. 2.800 triệu đồng. d. 3.500 triệu đồng.
Đề thi trắc nghiệm môn thuế ( tham khảo) - Trang 2
Đề thi trắc nghiệm môn thuế ( tham khảo) - Người đăng: nhokkon2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn thuế ( tham khảo) 9 10 267