Ktl-icon-tai-lieu

Định giá cổ phần thường

Được đăng lên bởi vinhgiang1979
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 3

ÑÒNH GIAÙ
COÅ PHAÀN THÖÔØNG

1

„

„

3.1 CAÙC COÅ PHAÀN CUÛA CAÙC COÂNG TY
COÅ PHAÀN ÑAÏI CHUÙNG ÑÖÔÏC GIAO
DÒCH NHÖ THEÁ NAØO ?
3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC
ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO?

2

„

„

3.3
MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA GIAÙ TRÒ COÅ
PHIEÁU VAØ THU NHAÄP TREÂN MOÃI COÅ
PHAÀN THÖÔØNG – EPS
3.4 XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP
BAÈNG MOÂ HÌNH DCF

3

1

3.1 CAÙC COÅ PHAÀN CUÛA CAÙC COÂNG TY COÅ

PHAÀN ÑAÏI CHUÙNG ÑÖÔÏC GIAO DÒCH NHÖ
THEÁ NAØO ?
„ Vieäc phaùt haønh caùc coå phaàn môùi ñeå gia taêng voán
ñöôïc dieãn ra treân Thò tröôøng sô caáp ( Primary
market)
„ Thò tröôøng giao dòch caùc coå phaàn ñang löu haønh ñöôïc
goïi laø thò tröôøng thöù caáp ( Secondary maket).
„ Vieäc giao dòch coå phaàn töï thaân noù khoâng laøm gia
taêng theâm voán môùi cho coâng ty nhöng laøm taêng tính
thanh khoaûn cho caùc chöùng khoaùn

4

3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC
ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO?
„

„

Söû duïng moâ hình DCF (The Discounted
Cash Flow) ñeå tính hieän giaù coå phaàn töông
töï nhö tính hieän giaù cuûa baát kyø moät taøi
saûn naøo khaùc.
PV (giaù coå phaàn) = PV ( caùc thu nhaäp coå töùc
mong ñôïi trong töông lai)

5

3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH
GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO?
„

Giaù trò coå phaàn ôû thôøi ñieåm hieän taïi
Caùc coå ñoâng ñang naém giöõ caùc coå phaàn
thöôøng seõ nhaän ñöôïc thu nhaäp döôùi hai hình
thöùc :
1. Coå töùc
2. Cheânh leäch giaù coå phaàn.

6

2

3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH
GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO?

Goïi r laø tyû suaát sinh lôïi

r=

DIV1 + P1 − P0 DIV1 P1 − P0
=
+
P0
P0
P0

7

3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC
ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO?
„

Xaùc ñònh giaù trò coå phaàn vaøo nhöõng naêm
sau ñoù ra sao ?
Giaù trò cuûa coå phaàn trong töông lai seõ khoâng
deã daøng ñöôïc döï ñoaùn tröïc tieáp. Nhöng
chuùng ta coù theå xaùc ñònh moät caùch giaùn tieáp
vaø tuaàn töï nhö sau :

8

3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH
GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO?

Ta coù P1 =

DIV2 + P2
1+ r

Maø P0 =

DIV1 + P1
1+ r

DIV 2 + P 2
1
( DIV 1 +
) =
1+ r
1+ r
DIV 2 + P 2
DIV 1
=
+
1+ r
(1 + r ) 2
=>

9

3

3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH
GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO?
„

Treân thöïc teá chuùng ta coù theå keát noái giaù hieän
taïi cuûa coå phaàn vôùi caùc möùc coå töùc vaø giaù coå
phaàn trong töông lai taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo
maø ta mong muoán. Goïi H laø thôøi ñieåm keát
thuùc:
P0 =

DIV1
DIV2
DIVH + PH
+
+ ... +
1 + r (1 + r ) 2
(1 + r ) H
H

=

∑ (1+ r)
DIVt

t =1

t

+

PH
(1 + r ) H

10

3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH
GIAÙ NHÖ THEÁ NAØ...
1
1
CHÖÔNG 3
ÑÒNH GIAÙ
COÅ PHAÀN THÖÔØNG
2
3.1 CAÙC COÅ PHAÀN CUÛA CAÙC COÂNG TY
COÅ PHAÀN ÑAÏI CHUÙNG ÑÖÔÏC GIAO
DÒCH NHÖ THEÁ NAØO ?
3.2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC
ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO?
3
3.3 MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA GIAÙ TRÒ COÅ
PHIEÁU VAØ THU NHAÄP TREÂN MOÃI COÅ
PHAÀN THÖÔØNG – EPS
3.4 XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP
BAÈNG MOÂ HÌNH DCF
Định giá cổ phần thường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá cổ phần thường - Người đăng: vinhgiang1979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Định giá cổ phần thường 9 10 628