Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi ngocmai93-ma
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 3312 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án tốt nghiệp

1

Trường đại học GTVT

MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................................1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.....................................................................................5
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU....................................................................7
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY XÂY LẮP..................................................9
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế roán tập hợp chi phí và tính giá thành sản
phẩm..............................................................................................................................9
1.2. Chi phí sản xuất , giá thành sản phẩm và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và
giá thành sản phẩm......................................................................................................10
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất.............................................................................10
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất :...........................................................................10
1.2.3. Giá thành và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.....................14
1.2.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm...........................15
1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh
nghiệp xây lắp.............................................................................................................16
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
xây lắp.........................................................................................................................17
1.4.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp xây lắp...............................................................................................17
1.4.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trong doanh nghiệp xây lắp.....................................................................................18
1.4.3. Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp xây lắp...............................................................................................20
1.4.5. C...
Đồ án tốt nghiệp Trường đại học GTVT
MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................................1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.....................................................................................5
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU....................................................................7
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY XÂY LẮP..................................................9
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế roán tập hợp chi phí và tính giá thành sản
phẩm..............................................................................................................................9
1.2. Chi phí sản xuất , giá thành sản phẩm và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và
giá thành sản phẩm......................................................................................................10
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất.............................................................................10
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất :...........................................................................10
1.2.3. Giá thành và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.....................14
1.2.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm...........................15
1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh
nghiệp xây lắp.............................................................................................................16
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
xây lắp.........................................................................................................................17
1.4.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp xây lắp...............................................................................................17
1.4.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trong doanh nghiệp xây lắp.....................................................................................18
1.4.3. Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp xây lắp...............................................................................................20
1.4.5. Căn cứ vào phương thức giao nhận thầu giữa bên A và bên B thì có phương
pháp đánh giá sản phẩm dở dang như sau:.............................................................28
1.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp..............29
CHƯƠNG II....................................................................................................................33
SVTH: Nguyễn Hồng Hạnh GVHD : Phạm Thị Kim Ngân
1
Đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Người đăng: ngocmai93-ma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp 9 10 798