Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ

Được đăng lên bởi Tắc Kè Tắc Kè
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 11199 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chương thứ ba

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ
Mục tiêu:Cung cấp kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán thu chi tiền mặt
trong các ngân hàng thương mại từ theo qui trình kế toán, xử lý các nghiệp vụ cụ
thể và các thông tin kế toán cung cấp
3.1. Khái niệm: Ngân quỹ của ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản lớn
nhất như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi thanh toán ở ngân
hàng nhà nước hoặc ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.
3.2. Kế toán tiền mặt bằng đồng Việt Nam
Nguyên tắc hạch toán trên tài khoản 101 Tiền mặt bằng đồng Việt nam
Khi ngân hàng thu, chi tiền mặt bắt buộc phải có giáy nộp tiền lĩnh tiền, séc
lĩnh tiền hoặc phiếu thu phiếu chi và đủ chữ ký của người chịu trách nhiệm theo
quy định của chế độ kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt.
Tại bộ phận quỹ, thủ quỹ mở sổ quỹ hoặc in từ máy (đóng thành cuốn hoặc
tờ theo mẫu in sẵn đã quy định) để hạch toán các khoản thu, chi trong ngày và tồn
quỹ cuối ngày. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến
hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có
chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân. Số
chênh lệch phải hạch toán vào tài khoản 3641 (phần thiếu) hoặc tài khoản 461
(phần thừa) và kiến nghị biện pháp xử lý số thừa thiếu đó
Chứng từ
-Giấy

nộp tiền

- Biên bản giao nhận ngoại tệ

-Giấy

lĩnh tiền

- Giấy báo tiêu thụ ngoại tệ nhờ tiêu thụ

-Séc

lĩnh tiền

-Phiếu

- Hối phiếu

thu

- Phiếu chi

Hạch toán chi tiết:Tại bộ phận kế toán, mở sổ nhật ký quỹ (sổ tờ rời) ghi đầy đủ
các khoản thu, chi trong ngày để đối chiếu với thủ quỹ, dùng làm căn cứ lập nhật
ký chứng từ và hạch toán tổng hợp trong ngày. Ngoài nhật ký quỹ kế toán mở sổ
kế toán chi tiết để ghi sổ tổng cộng thu, chi và tồn quỹ cuối ngày (mỗi ngày một
dòng). Sổ này dùng làm cơ sở cho việc lập báo cáo kế toán hàng tháng.
Tài khoản kế toán về tiền mặt
10

Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý,

đá quý
101

Tiền mặt bằng đồng Việt Nam
1011

Tiền mặt tại đơn vị (Tiền mặt đã kiểm đếm và Tiền
mặt thu theo túi niêm phong)

1012

Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ

1013

Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

1014

Tiền mặt tại máy ATM

1019

Tiền mặt đang vận chuyển

Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt bằng đồng
Việt Nam tại các Ngân hàng.
Nội dung và kết cấu tài khoản 1011 Tiền mặt tại đơn vị
Bên Nợ:

Số tiền mặt thu vào quỹ nghiệp vụ

Bên Có:

Số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ

S...
Chương thứ ba
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ
Mục tiêu:Cung cấp kiến thức bản về các nghiệp vụ kế toán thu chi tiền mặt
trong các ngân hàng thương mại từ theo qui trình kế toán, xử các nghiệp vụ cụ
thể và các thông tin kế toán cung cấp
3.1. Khái niệm: Ngân quỹ của ngân hàng những tài sản độ thanh khoản lớn
nhất như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi thanh toán ở ngân
hàng nhà nước hoặc ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.
3.2. Kế toán tiền mặt bằng đồng Việt Nam
Nguyên tắc hạch toán trên tài khoản 101 Tiền mặt bằng đồng Việt nam
Khi ngân hàng thu, chi tiền mặt bắt buộc phải có giáy nộp tiền lĩnh tiền, séc
lĩnh tiền hoặc phiếu thu phiếu chi đủ chữ của người chịu trách nhiệm theo
quy định của chế độ kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt.
Tại bộ phận quỹ, thủ quỹ mở sổ quỹ hoặc in từ máy (đóng thành cuốn hoặc
tờ theo mẫu in sẵn đã quy định) để hạch toán các khoản thu, chi trong ngày tồn
quỹ cuối ngày. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến
hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt sổ kế toán tiền mặt. Nếu
chênh lệch, kế toán thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân. Số
chênh lệch phải hạch toán vào tài khoản 3641 (phần thiếu) hoặc tài khoản 461
(phần thừa) và kiến nghị biện pháp xử lý số thừa thiếu đó
Chứng từ
-Giấy nộp tiền - Biên bản giao nhận ngoại tệ
-Giấy lĩnh tiền - Giấy báo tiêu thụ ngoại tệ nhờ tiêu thụ
-Séc lĩnh tiền - Hối phiếu
-Phiếu thu - Phiếu chi
Hạch toán chi tiết:Tại bộ phận kế toán, mở sổ nhật quỹ (sổ tờ rời) ghi đầy đủ
các khoản thu, chi trong ngày để đối chiếu với thủ quỹ, dùng làm căn cứ lập nhật
chứng từ hạch toán tổng hợp trong ngày. Ngoài nhật quỹ kế toán mở sổ
kế toán chi tiết để ghi sổ tổng cộng thu, chi tồn quỹ cuối ngày (mỗi ngày một
dòng). Sổ này dùng làm cơ sở cho việc lập báo cáo kế toán hàng tháng.
Tài khoản kế toán về tiền mặt
10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý,
Giáo trình kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ - Người đăng: Tắc Kè Tắc Kè
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo trình kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ 9 10 724