Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kiểm toán

Được đăng lên bởi tonny11143
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÙO TRÌNH
KIEÅM TOAÙN 1 & 2

BIEÂN SOAÏN:
THAÏC SÓ: ÑOAØN VAÊN HOAÏT

TIEÁN SÓ :

MAI HOAØNG MINH

1

CHÖÔNG I

TOÅNG QUAN VEÀ KIEÅM TOAÙN

I- ÑÒNH NGHÓA.
Coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà kieåm toaùn, nhöng ñònh nghóa hieän ñöôïc chaáp nhaän
roäng raõi laø :
“ Kieåm toaùn laø moät quaù trình thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng veà nhöõng thoâng tin ñöôïc kieåm
tra nhaèm xaùc ñònh vaø baùo caùo veà möùc ñoä phuø hôïp giöõa nhöõng thoâng tin ñoù vôùi caùc chuaån möïc
ñaõ ñöôïc thieát laäp. Quaù trình kieåm toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñuû naêng löïc
vaø ñoäc laäp.” 1
II- PHAÂN LOAÏI KIEÅM TOAÙN.
1. Phaân loaïi theo muïc ñích.
1.1. Kieåm toaùn hoaït ñoäng.
Kieåm toaùn hoaït ñoäng laø vieäc kieåm tra vaø ñaùnh giaù veà söï höõu hieäu vaø tính hieäu quaû ñoái vôùi
hoaït ñoäng cuûa moät boä phaän hay toaøn boä moät toå chöùc, töø ñoù ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp caûi tieán.
1.2. Kieåm toaùn tuaân thuû.
Kieåm toaùn tuaân thuû laø vieäc kieåm tra nhaèm ñaùnh giaù möùc ñoä chaáp haønh moät quy ñònh naøo
ñoù.
1.3. Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính.
Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính laø söï kieåm tra vaø trình baøy yù kieán nhaän xeùt veà caùc baùo caùo
taøi chính cuûa moät ñôn vò.
2. Phaân loaïi theo chuû theå kieåm toaùn.
2.1. Kieåm toaùn noäi boä.
Laø loaïi kieåm toaùn do kieåm toaùn vieân noäi boä thöïc hieän, hoï thöïc hieän caû ba loaïi kieåm toaùn,
vôùi theá maïnh laø kieåm toaùn hoaït ñoäng.
2.2. Kieåm toaùn cuûa Nhaøø nöôùc.
Laø hoaït ñoäng kieåm toaùn do caùc coâng chöùc cuûa Nhaø nöôùc tieán haønh vaø chuû yeáu laø kieåm
toaùn tuaân thuû. Rieâng taïi caùc ñôn vò söû duïng kinh phí cuûa Nhaø nöôùc, hoï coù theå thöïc hieän kieåm
toaùn hoaït ñoäng hoaëc kieåm toaùn baùo caùo taøi chính.
2.3. Kieåm toaùn ñoäc laäp.
Laø loaïi kieåm toaùn ñöôïc tieán haønh bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñoäc laäp thuoäc nhöõng toå chöùc
kieåm toaùn ñoäc laäp. Hoï thöôøng thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính, vaø tuøy theo yeâu caàu cuûa
khaùch haøng, hoï coøn cung caáp caùc dòch vuï kieåm toaùn hoaït ñoäng, kieåm toaùn tuaân thuû, tö vaán veà
keá toaùn, thueá, taøi chính ...
Hieän nay, thuaät ngöõ kieåm toaùn thöôøng ñöôïc hieåu laø kieåm toaùn ñoäc laäp, vaø kieåm toaùn vieân
cuõng ñöôïc hieåu laø kieåm toaùn vieân ñoäc laäp.
III- LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA KIEÅM TOAÙN.
1- Treân theá giôùi.
Kieåm toaùn laø moät hoaït ñoäng ñaõ coù töø raát laâu ñôøi keå töø thôøi kyø maø caùc thoâng tin keá toaùn
ñöôïc pheâ chuaån baèng ...
1
GIAÙO TRÌNH
KIEÅM TOAÙN 1 & 2
BIEÂN SOAÏN:
THAÏC SÓ: ÑOAØN VAÊN HOAÏT
TIEÁN SÓ : MAI HOAØNG MINH
Giáo trình kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kiểm toán - Người đăng: tonny11143
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Giáo trình kiểm toán 9 10 316