Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 379 trang   |   Lượt xem: 11496 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHÍ MẠNH HỒNG

GIÁO TRÌNH

KINH TẾ VI MÔ

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

PGS.TS. PHÍ MẠNH HỒNG

GIÁO TRÌNH

KINH TẾ VI MÔ

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

MỤC LỤC
Lời nói đầu ............................................................................................................... 05
Chương 1: Giới thiệu chung về Kinh tế học ......................................................... 08
1.1.

Hoạt động kinh tế và những vấn đề cơ bản của nó ........................................ 08

1.1.1 Hoạt động kinh tế-một dạng thái hoạt động đặc biệt của đời sống xã
hội.............................................................................................................................. 08
1.1.2 Đường giới hạn khả năng sản xuất ................................................................. 12
1.1.3 Các vấn đề kinh tế cơ bản của xã hội.............................................................. 19
1.1.4 Các hệ thống kinh tế ....................................................................................... 21
1.2.

Kinh tế học là gì? ........................................................................................... 27

1.2.1 Định nghĩa về kinh tế học ............................................................................... 27
1.2.2 Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô .......................................................... 28
1.2.3 Phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc trong kinh tế học ..................... 31
1.3.

Các công cụ phân tích kinh tế ........................................................................ 34

Chương 2: Thị trường : cầu, cung và giá cả ......................................................... 47
2.1. Thị trường – Khái niệm và phân loại ................................................................. 48
2.1.1. Khái niệm thị trường ....................................................................................... 48
2.1.2. Phân loại thị trường ......................................................................................... 49
2.2. Cầu, cung và giá cả thị trường ........................................................................... 50
2.2.1. Cầu .................................................................................................................. 51
2.2.2. Cung ................................................................................................................ 55
2.2.3. Cân bằng cầu-cung ........
1
MC LC
Li nói đầu ............................................................................................................... 05
Chương 1: Gii thiu chung v Kinh tế hc ......................................................... 08
1.1. Hot động kinh tế nhng vn đề cơ bn ca nó ........................................ 08
1.1.1 Hot động kinh tế-mt dng thái hot động đặc bit ca đời sng xã
hi .............................................................................................................................. 08
1.1.2 Đường gii hn kh năng sn xut ................................................................. 12
1.1.3 Các vn đề
kinh tế cơ bn ca xã hi .............................................................. 19
1.1.4 Các h thng kinh tế ....................................................................................... 21
1.2. Kinh tế hc là gì? ........................................................................................... 27
1.2.1 Định nghĩa v kinh tế hc ............................................................................... 27
1.2.2 Kinh tế hc vi mô và kinh tế hc vĩ.......................................................... 28
1.2.3 Phân tích thc chng và phân tích chun tc trong kinh tế hc ..................... 31
1.3. Các công c phân tích kinh tế ........................................................................ 34
Chương 2: Th trường : cu, cung và giá c ......................................................... 47
2.1. Th trường – Khái ni
m và phân loi ................................................................. 48
2.1.1. Khái nim th trường ....................................................................................... 48
2.1.2. Phân loi th trường ......................................................................................... 49
2.2. Cu, cung và giá c th trường ........................................................................... 50
2.2.1. Cu .................................................................................................................. 51
2.2.2. Cung ................................................................................................................ 55
2.2.3. Cân bng cu-cung .......................................................................................... 58
2.3. S thay đổi giá cân bng .................................................................................... 63
2.3.1. Nhng yếu t làm dch chuyn đường cu ..................................................... 63
2.3.2. Nhng yếu t làm dch chuyn đường cung ................................................... 70
2.3.3. Di chuyn dc theo đường cu và dch chuyn đường cu ............................ 77
2.4. Độ co giãn ca cu và cung ............................................................................... 79
2.4.1. Độ co giãn ca cu .......................................................................................... 80
2.4.2. Độ co giãn ca cung ........................................................................................ 89
Giáo trình kinh tế vi mô - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kinh tế vi mô - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
379 Vietnamese
Giáo trình kinh tế vi mô 9 10 35