Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 9952 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
I. Vị trí môn học:
Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những
nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín
dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng.
Những kiến thức của môn học này mang tính tổng hợp, có liên quan trực tiếp
đến điều kiện kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường có điều tiết. Do vậy nó trở
thành môn học cơ sở cho tất cả sinh viên đại học thuộc các ngành kinh tế.
Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và
những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác
dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành.
Giáo trình là công trình nghiên cứu của các giáo viên Bộ môn Tài chínhNgân hàng, được các giáo viên trực tiếp biên soạn:
- Ths Trần Ái Kết: biên soạn các chương I, II, III, VI, IX
- Ths Phan Tùng Lâm: biên soạn chương IV
- Nguyền Thị Lương, Đoàn Thị Cẩm Vân: biên soạn chương V
- Phạm Xuân Minh: biên soạn chương VII và VIII
II. Phân phối chương trình:
Chương trình môn học được phân phối như sau:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ
Chương II: Những vấn đề cơ bản về tài chính
Chương III: Những vấn đề cơ bản về tín dụng
Chương IV: Ngân sách Nhà nước
Chương V: Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian
Chương VI: Tài chính doanh nghiệp
Chương VII: Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Chương VIII: Lạm phát và chính sách tiền tệ
Chương IX: Quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ
VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ
I. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ:
Từ rất sớm trong lịch sử loài người đã xuất hiện nhu cầu phải có một hình thức
tiền tệ làm trung gian trao đổi. Tuy nhiên quá trình phát triển các hình thái của tiền
tệ cho thấy khó có thể đưa ra một định nghĩa về tiền tệ được các nhà kinh tế học
thống nhất và chấp nhận. Trong tác phẩm góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị,
K. Marx viết “ Một khi người ta hiểu rằng nguồn gốc của tiền tệ ở ngay trong hàng
hoá, thì người ta đã khắc phục được các khó khăn chính trong sự phân tích tiền tệ”.
Nhưng Marx cũng chỉ ra rằng người chỉ nghiên cứu tiền tệ và các hình thái tiền tệ
trực tiếp sinh ra từ trao đổi hàng hoá chứ không nghiên cứu các hình thái tiền tệ
thuộc về một giai đoạn cao hơn của quá trình sản xuất như tiền tín dụng chẳng hạn.
Khi nói đến tiền tệ, hầu hết các nhà kinh tế học trước đây cũng cho rằng đó là
phương tiện trung gian trao đổi. Điều này chỉ phù hợp và đúng với giai đoạ...
GII THIU CHƯƠNG TRÌNH
I. V trí môn hc:
Môn hc Tài chính-Tin t hình thành trên cơ s tng hp có chn lc nhng
ni dung ch yếu ca hai môn hc: “Tài chính hc” và “Lưu thông Tin t-Tín
dng” ca chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng.
Nhng kiến thc ca môn hc này mang tính tng hp, có liên quan trc tiếp
đến điu kin kinh tế vĩ mô trong nn kinh tế th trường có điu tiết. Do vy nó tr
thành môn hc cơ s cho tt c sinh viên đại hc thuc các ngành kinh tế.
Môn hc này cung cp cho sinh viên nhng kiến thc, nhng khái nim và
nhng ni dung ch yếu v Tài chính, Tin t, Tín dng và Ngân hàng. Nó có tác
dng làm cơ s b tr cho vic nghiên cu các môn kinh tế ngành.
Giáo trình là công trình nghiên cu ca các giáo viên B môn Tài chính-
Ngân hàng, được các giáo viên trc tiếp biên son:
- Ths Trn Ái Kết: biên son các chương I, II, III, VI, IX
- Ths Phan Tùng Lâm: biên son chương IV
- Nguy
n Th Lương, Đoàn Th Cm Vân: biên son chương V
- Phm Xuân Minh: biên son chương VII và VIII
II. Phân phi chương trình:
Chương trình môn hc được phân phi như sau:
Chương I: Nhng vn đề cơ bn v tin t
Chương II: Nhng vn đề cơ bn v tài chính
Chương III: Nhng vn đề cơ bn v tín dng
Chương IV: Ngân sách Nhà nước
Chương V: Th trườ
ng tài chính và các định chế tài chính trung gian
Chương VI: Tài chính doanh nghip
Chương VII: H thng ngân hàng trong nn kinh tế th trường
Chương VIII: Lm phát và chính sách tin t
Chương IX: Quan h thanh toán và tín dng quc tế
Giáo trình tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tài chính tiền tệ - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Giáo trình tài chính tiền tệ 9 10 861