Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình VBA excell

Được đăng lên bởi Minh Bui
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sách Lập trình Excel bằng VBA

MỤC LỤC1
1. Ghi và thực hiện macro ..................................................................................... 4
1.1. Ghi macro trong trường hợp sử dụng tham chiếu địa chỉ ô tuyệt đối ........ 5
1.2. Chạy macro khi sử dụng bảng điều khiển macro (Macro dialog box) ...... 6
1.3. Ghi macro trong trường hợp sử dụng tham chiếu địa chỉ ô tương đối ...... 7
1.4. Dùng phím tắt để thực hiện một macro (shortcut key) .............................. 8
2. Cách thực hiện một macro đơn giản ................................................................. 8
2.1. Thực hiện macro từ một đối tượng đồ hoạ trong worksheet...................... 9
2.2. Chạy macro từ nút lệnh trên thanh công cụ ............................................. 10
2.3. Chạy macro từ lệnh trong menu của Excel .............................................. 12
2.4. Thay đổi lựa chọn trong macro ................................................................ 15
3. Sửa macro ........................................................................................................ 15
3.1. Dạng form chung (General form) ............................................................ 15
3.2. Tạo ra những thay đổi .............................................................................. 17
4. Ngữ pháp VB (Visual Basic Grammar) .......................................................... 17
4.1. Các đối tượng (Objects) ........................................................................... 17
4.2. Các phương thức (Methods)..................................................................... 19
4.3. Các thuộc tính (Properties)....................................................................... 20
4.4. Các biến (Variables) ................................................................................. 20
4.4.1. Kiểu dữ liệu trong VBA ..................................................................... 21
4.4.2. Khai báo kiểu dữ liệu ........................................................................ 22
4.5. Sử dụng mảng (Array).............................................................................. 24
4.5.1. Mảng có chiều dài cố định ................................................................ 24
4.6. Sử dụng With - End With ......................................................................... 26
5. Sử dụng giúp đỡ Help ..................................................................................... 26
5.1. Tại thời điểm đang viết code .......
Sách Lp trình Excel bng VBA
1
MỤC LỤC
1
1. Ghi và thc hin macro ..................................................................................... 4
1.1. Ghi macro trong trường hp s dng tham chiếu địa ch ô tuyệt đối ........ 5
1.2. Chy macro khi s dng bảng điều khin macro (Macro dialog box) ...... 6
1.3. Ghi macro trong trường hp s dng tham chiếu địa ch ô tương đối ...... 7
1.4. Dùng phím tắt để thc hin mt macro (shortcut key) .............................. 8
2. Cách thc hin một macro đơn gin ................................................................. 8
2.1. Thc hin macro t một đối tượng đồ ho trong worksheet...................... 9
2.2. Chy macro t nút lnh trên thanh công c ............................................. 10
2.3. Chy macro t lnh trong menu ca Excel .............................................. 12
2.4. Thay đổi la chn trong macro ................................................................ 15
3. Sa macro ........................................................................................................ 15
3.1. Dng form chung (General form) ............................................................ 15
3.2. To ra những thay đổi .............................................................................. 17
4. Ng pháp VB (Visual Basic Grammar) .......................................................... 17
4.1. Các đối tượng (Objects) ........................................................................... 17
4.2. Các phương thc (Methods) ..................................................................... 19
4.3. Các thuc tính (Properties) ....................................................................... 20
4.4. Các biến (Variables) ................................................................................. 20
4.4.1. Kiu d liu trong VBA ..................................................................... 21
4.4.2. Khai báo kiu d liu ........................................................................ 22
4.5. S dng mng (Array) .............................................................................. 24
4.5.1. Mng có chiu dài c định ................................................................ 24
4.6. S dng With - End With ......................................................................... 26
5. S dụng giúp đỡ Help ..................................................................................... 26
5.1. Ti thời điểm đang viết code .................................................................... 27
5.2. S dng hp thoại giúp đỡ vi ch đề c th ........................................... 27
5.3. Trình duyệt đối tượng............................................................................... 28
5.4. Các file ví d ............................................................................................ 32
6. Mt s chức năng điều khin trong VBA ....................................................... 33
1
Daipv78@gmail.com
Giáo trình VBA excell - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình VBA excell - Người đăng: Minh Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Giáo trình VBA excell 9 10 2